Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal med fokus på uppföljning

Skapad 2019-06-10 12:49 av Sofia Looberger
Utvecklingssamtal med fokus på uppföljning som de kommunala förskolorna i Tierps kommun använder sig av
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Utvecklingssamtalet med fokus på uppföljning har en tillbakablickande och uppföljande karaktär. Syftet är att tillsammans med barnet och barnets vårdnadshavare, följa upp och analysera barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Omsorg, utveckling och lärande

Förskolans utbildning ska präglas av en pedagogik där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande.

Läroplan för förskolan 2018

Samtalsunderlag barn Syftet med vårens samtal är att ge barnet förutsättningar att ha inflytande över utvecklingssamtalets innehåll. Barnets ges möjlighet att reflektera kring sitt lärande utifrån dokumentation som visar på utforskande inom olika målområden, hur det trivs på förskolan och vad det själv vill ska tas med till vårens samtal med vårdnadshavare. Underlaget ligger sedan som grund för både för samtalet med vårdnadshavare, samt förskolans utvärdering av verksamheten.
Observationsunderlag barn Syftet med detta är att ge barnet förutsättningar att ha inflytande över utvecklingssamtalets innehåll. Barnet ges möjlighet att genom pedagogens iakttagelser ge uttryck för intressen, trivsel, behov samt vad det har lärt sig och utvecklat. Reflektera i arbetslaget över barnets lärande utifrån strävansmålen i läroplanen inom områdena matematik, teknik, naturvetenskap, språk och kommunikation.
Vårdnadshavare Förbered dig inför samtalet genom att fundera över följande frågor om ditt barn och vår utbildning. Finns det något som du vill ta upp utöver dessa frågor, ber vi dig att ta upp det muntligt under samtalet.

Trygghet och trivsel

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.
Läroplan för förskolan 2018

Samtalsunderlag barn Syftet med samtalsunderlaget är att ge barnet förutsättning att ha inflytande på utbildningens arbetssätt och innehåll. Barnet ges möjlighet att berätta om intressen, hur det trivs, behov samt vad denne vill lära sig. Underlaget ligger sedan som grund för den pedagogiska planeringen. Du som pedagog avgör vilka frågor som kan ställas.
Observationsunderlag barn Syftet med detta är att ge barnet förutsättningar att ha inflytande över utvecklingssamtalets innehåll. Barnet ges möjlighet att genom pedagogens iakttagelser ge uttryck för intressen, trivsel, behov samt vad det har lärt sig och utvecklat.
Vårdnadshavare Förbered dig inför samtalet genom att fundera över följande frågor om ditt barn och vår utbildning. Finns det något som du vill ta upp utöver dessa frågor, ber vi dig att ta upp det muntligt under samtalet.

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Förskolans läroplan 2018

 

Arbetslagets reflektioner

Barns delaktighet och inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Läroplan för förskolan 2018

Samtalsunderlag barn Syftet med samtalsunderlaget är att ge barnet förutsättning att ha inflytande på utbildningens arbetssätt och innehåll. Barnet ges möjlighet att berätta om intressen, hur det trivs, behov samt vad denne vill lära sig. Underlaget ligger sedan som grund för den pedagogiska planeringen. Du som pedagog avgör vilka frågor som kan ställas.
Observationsunderlag barn Syftet med detta är att ge barnet förutsättningar att ha inflytande över utvecklingssamtalets innehåll. Barnet ges möjlighet att genom pedagogens iakttagelser ge uttryck för intressen, trivsel, behov samt vad det har lärt sig och utvecklat.
Vårdnadshavare Förbered dig inför samtalet genom att fundera över följande frågor om ditt barn och vår utbildning. Finns det något som du vill ta upp utöver dessa frågor, ber vi dig att ta upp det muntligt under samtalet.

Övergång till förskoleklass

Kommungemensamma frågor till det avslutande utvecklingssamtalet i förskolan som kommer att följas upp av mentor på ditt första utvecklingssamtal i din nya skola. 

 

Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Läroplan för förskolan 2018

 

Vi behandlar personuppgifter om barn, elever och vårdnadshavare i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) (EU) 2016/679 artikel 6 1e, allmänt intresse eller myndighetsutövning (eller annan hänvisning till t.ex. paragraf 6:1e och annan lagstiftning som rör dataskydd). Med behandling menar vi att vi till exempel samlar in och lagrar dina personuppgifter. Vi behandlar bara de personuppgifter som vi behöver och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter. Om du har några frågor kring behandlingen av personuppgifter är du välkommen att höra av till Tierps kommun.
https://www.tierp.se/sok/sok/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter.html

 

 

Frågor till barnet
Förskollärarens del
Vårdnadshavarens del

Överenskommelser

Vad kan förskolan erbjuda för att utmana barnet vidare i sitt lärande och sin utveckling och finns det något hemmet kan bidra med? Utgå från den kunskap ni har fått genom  samtalet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: