Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rönnbäcksskolan samtalsmall (med flik för fritids)

Skapad 2019-07-15 11:56 av Nina Lundell
Samtalsmall med flikarna "Min utveckling" och Överenskommelser". Flik även för fritidshem
Grundsärskola 7 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin erbjuds ni att ha utvecklingssamtal tillsammans med ert barns lärare och kontaktperson. Samtalet handlar om ert barns kunskapsutveckling och sociala utveckling. Vi samtalar bland annat om:

 • Vad ert barn har lärt sig och utvecklat under terminen (kunskaper och förmågor)
 • Hur arbete med ert barns överenskommelser från förra samtalet har gått
 • Utvecklingsområden och arbetet framåt

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med elevens utvecklingsområden och hur skolan ska stödja det fortsatta lärandet. Under rubriken "Noteringar" kan  mentor och vårdnadshavare skriva ner särskilda punkter som bör tas upp under samtalet samt föra minnesanteckningar under samtalet.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

 

Trivsel och trygghet 

Frågor kring elevens utveckling utöver det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande". Det kan handla om att "ta ett större ansvar för sina studier” och ”förstå andra människors situation”.

I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola finns beskrivningar av mål och riktlinjer. 

Trivsel
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Här kan du ta del av underlag från tiden på fritidshem.

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Våra aktiviteter har koppling till följande fokusområden:

 • Språk och kommunikation
 • Skapande och estetiska uttryckssformer
 • Natur, teknik och samhälle
 • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

För mer information om vad vi gör och hur - se information och planeringar.

På fritidshem Här har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta hur du upplever att ditt barn trivs på fritids.
Reflektioner kring lärande och utveckling Kommentera/beskriv eleven/barnet i verksamheten utifrån ovanstående.
Namn
Kommentar…

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven och målen i läroplanen.

Här kan det också finns överenskommelse kopplat till tiden i fritidshem. Dessa mål ligger till grund för fritidshemmets fortsatta planering av sin verksamhet.

 • Aktivitet (hur?) - tillvägagångssätt (vad gör eleven och vad gör personalen?
 • Utvärdering - Hur har det gått?
Utvärdering-Hur har det gått?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: