👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal på Almtunaskolan LÅ19/20

Skapad 2019-08-09 13:03 av Pia Andreasson
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal på Almtunaskolan

 • I början på höstterminen träffas medarbetare och chef för ett samtal om arbetet. Vi återknyter till målen för det gångna året och sätter nya mål.

 •  I början av vårterminen träffas vi och diskutera din prestation i relation till målen och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp (bedömningsstöd i form av en matris eller avprickningspunkter, olika för olika yrkesgrupper).

 • Innan årets lön sätts träffas vi igen för ett kort samtal. Här knyts lön ihop med prestation.

 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förberedelser inför medarbetarsamtal

Som medarbetare ska du känna till de väsentliga dokumenten för skolans verksamhet.

 • Verksamhetsplan (innevarande läsår)
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Elevhälsoplan

Arbetssituation

Medarbetarsamtalet innehåller reflektioner kring din arbetssituation ur tre aspekter uppdrag, hälsa och medarbetarskap. Skriv några korta kommentarer kring dessa tre områden här nedan. Du väljer själv vad du vill ta upp utifrån vad du tycker är viktigt att diskutera och vad du vill dela med dig av.

Målkort

Som en del av din förberedelse ska du även fylla i förslag på mål och aktiviteter i ditt målkort. Dessa hittar du i nästa flik.

Arbetssituation

Detta är ditt individuella målkort

Här finns ditt målkort för det kommande läsåret. I målkortet använder du visionen "Genom trygghet, glädje och delaktighet når vi målen" samt de prioriterade utvecklingsområdena digitalisering, tillgänglig lärmiljö och bedömning för lärande för att formulera ett eller flera mål. Målkortet kan utgå från sådant du behöver utveckla och förstärkta. Det kan även utgå från dina styrkor. Du kanske har saker som du är expert på som du kan sprida eller förfina? Inför samtalet ska detta vara klart.

Målen ska vara utvärderingsbara senast vi läsårets slut och du ska beskriva hur du utvärderar dessa vid medarbetarsamtalet under hösten. Du gör en sida för varje mål. Målen utvärderas och klarmarkeras av dig.

 

Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal

Förbered detta utvärderande samtal genom att fylla i matrisen Stöd för bedömning av prestation för din yrkeskategori. Den har du fått kopplad till dig här i unikum och hittar under fliken planering och matriser. Du markerar i vilken nivå du anser att du tillhör i de olika nivåerna. 

Förbered dig på att kunna ge konkreta exempel där du beskriver hur du tänkt eller gått tillväga. En medarbetare som driver utveckling av sagt område utanför sitt eget klassrum/sina egna undervisningsgrupp är i matrisen mycket bra. En excellent medarbetare driver utvecklingen på skolövergripande nivå. 

 Vår lönepolitik och våra löneavtal

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten.
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet.
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat.
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat.
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare.

Titta på Uppsala kommuns dokument om lönekriterier för din yrkesgrupp (stöd för bedömning av prestation). Det är utifrån dessa kriterier din insats skall bedömas som sedan resulterar i en lön utifrån arbetsvärderingen på den nivå du tillhör.

 

Analys utifrån lönematrisen/lönekriterierna Vad vill du framhålla i förhållande till de olika aspekterna i matrisen/kriterierna? Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbetet? Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram? Vill du visa t.ex. planeringar eller andra exempel så kan du ta med detta till samtalet.
Utifrån lönekriterier - vad är din sammanfattade bedömning av din egen prestation?

Individuell utvärdering

På studiedagarna i Juni 2020 fyller du själv i en utvärdering av hur du tycker att läsåret har fallit ut. Summera med lite reflektioner inför framtiden. Uppföljning sker i samband med planeringen inför nästa läsår och vid höstens medarbetarsamtal. Glöm inte att pricka av när du tycker att målet är färdigt.