👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Ale kommun 19/20 - Skolår 1-6

Skapad 2019-08-13 08:18 av Jerker Rellmark
Grundskola 7 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 

  • Trivsel och social utveckling
  • Kunskapsutveckling, visa gärna något arbete
  • Utvärdering av tidigare IUP
  • Ny IUP
  • Övrigt
  • Sammanfattning

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet

 Utvecklingssamtal genomförs vid ett tillfälle per termin, där läraren, eleven och vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskaps- och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen från läraren grundas på elevens utveckling i relation till läroplanen och kunskapskraven. Det är också viktigt att tydliggöra vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen. Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt mot nästa utvecklingssamtal. 

Information som tidigare lämnats i den skriftliga individuella utvecklingsplanen kan nu lämnas muntligt vid de samtal där skriftliga omdömen inte ges. Den formativa bedömningen sker genom kontinuerlig återkoppling i undervisningen samt i utvecklingssamtalet där läraren informerar om vad eleven behöver utveckla i respektive ämne. 

 

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Min utveckling

Frågor kring elevens utveckling i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande"

Kunskapsmålen i skolan finns beskrivna i skolans nationella kursplaner. Varje ämne har sin egen kursplan. Klicka här om du vill se kursplanerna för grundskolan.>>


Normer och värden
Trivsel
Kunskap
Ansvar och inflytande
Kommentarer
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Skriftlig Individuell UtvecklingsPlan

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att eleven ska fokusera på att uppnå det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under samtalet. Inför nästa termins samtal kommer vi att gå igenom och följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven i målen i läroplanen för grundskolan. 

Var är vi? Se kunskapsbedömning med kommentarer.
Vart ska vi? Se kunskapsbedömning med ev utvecklingsområden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det?
Namn
Kommentar…