👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dibbers utvecklingssamtal med fokus på uppföljning Regnbågen

Skapad 2019-08-21 14:52 av Rosmari Kristina Albornoz
Dibbers samtalsmall för utvecklingssamtal del 2 - med fokus på uppföljning.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varmt välkommen till ett utvecklingssamtal med fokus på uppföljning!

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan enligt Lpfö 18 samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Utvecklingssamtalen är en av de vägar vi på Dibbers förskolor använder för att skapa samarbete med hemmen.

Utvecklingssamtalet med fokus på uppföljning har en tillbakablickande och uppföljande karaktär. Syftet är att tillsammans med barnet och barnets vårdnadshavare, följa upp och analysera barnets välbefinnande, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Underlaget för uppföljningen är barnets lärlogg och överenskommelse. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utveckling och lärande

"Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.." (s.6)

Läroplan för förskolan -18

I avsnitt 1; samtalsunderlag barn, ges barnet möjlighet att berätta själv utifrån sin upplevelse. Barn som kan svara på intervjufrågorna intervjuas.

I avsnitt 2; är pedagogens observation underlag till svar på frågorna. Alla barn observeras utifrån dessa frågor.

I avsnitt 3; svarar vårdnadshavaren på frågorna utifrån sitt perspektiv.

Underlaget ligger sedan som grund för överenskommelsen på sista fliken samt fortsatt undervisningsplanering.

1. Samtalsunderlag barn Titta tillsammans med barnet på barnets olika dokumentationer. Reflektera med barnet kring de erfarenheter barnet gjort och ställ nyfikna frågor gällande barnets lärande. Låt barnet välja ett lärloggsinlägg som ska visas på utvecklingssamtalet. Ställ frågor om hur barnet tänker om sitt lärande och hur barnet har gått tillväga när det lärt sig nya saker och utvecklat sina förmågor. Om barnet inte kan svara på intervjufrågor får barnet ändå vara med och välja ut ett eller flera lärloggsinlägg som tillsammans med barnets reflektion visas på samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
2. Pedagogens observationsunderlag Använd förutom observationer även lärloggsinlägg som bygger på tidigare överenskommelser som underlag till nedanstående frågor.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
3. Vårdnadshavare Förbered dig inför samtalet genom att fundera över följande fråga om ditt barn och vår utbildning.
Namn
Kommentar…

Lek, relationer och välbefinnande

"Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. " (s.4)

Läroplan för förskolan -18

Här finns bara en flik som bygger på arbetslagets reflektioner utifrån förskolans värdegrundsarbete, Hjärteprogrammet samt barnets samspel och relationer. Arbetslagets reflektion ska underbyggas av lärloggar och observationer inom området normer och värden i Lpfö 18.

Underlaget ligger sedan som grund för överenskommelsen på sista fliken samt fortsatt undervisningsplanering.

Arbetslagets reflektioner Använd förutom reflektioner och observationer även lärloggsinlägg som bygger på målområden kopplat till normer och värden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Delaktighet och inflytande

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen." (s.12)

Läroplan för förskolan -18

I avsnitt 1; samtalsunderlag barn, ges barnet möjlighet att berätta själv utifrån sin upplevelse. Barn som kan svara på intervjufrågorna intervjuas.

I avsnitt 2; är pedagogens observation underlag till svar på frågorna. Alla barn observeras utifrån dessa frågor.

I avsnitt 3; svarar vårdnadshavaren på frågorna utifrån sitt perspektiv.

Underlaget ligger sedan som grund för överenskommelsen på sista fliken samt fortsatt undervisningsplanering.

1. Samtalsunderlag barn Titta tillsammans med barnet på barnets olika dokumentationer. Reflektera med barnet kring de erfarenheter barnet gjort och ställ nyfikna frågor gällande barnets lärande. Låt barnet välja ett lärloggsinlägg som ska visas på utvecklingssamtalet. Ställ frågor om hur barnet tänker om sitt lärande och hur barnet har gått tillväga när det lärt sig nya saker och utvecklat sina förmågor. Om barnet inte kan svara på intervjufrågor får barnet ändå vara med och välja ut ett eller flera lärloggsinlägg som tillsammans med barnets reflektion visas på samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
2. Pedagogens observationsunderlag
Namn
Kommentar…
3. Vårdnadshavare Förbered dig inför samtalet genom att fundera över följande fråga om ditt barn och vår utbildning.
Namn
Kommentar…

Ni ska nu tillsammans pedagog och vårdnadshavare följa upp och analysera överenskommelser som finns i barnets tidigare utvecklingssamtal. Syftet är att se om de som skrevs tidigare ska fortsätta vara aktuella eller om en ny överenskommelse kommer att skrivas efter detta samtal. 

Vår gemensamma överenskommelse Här formulerar pedagogen i samråd med vårdnadshavare en framåtsyftande planering/överenskommelse. Den syftar till att skapa förutsättningar för barnet att lära och utvecklas utifrån det nuläge samtalet gett er kunskap om.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering – Görs innan, under nästa samtal eller i slutet på läsåret.
Namn
Kommentar…