👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Lönesamtal - 2019/2020

Skapad 2019-08-30 12:05 av Administratör Unikum Mölndal
Mall för lönesamtal. Riktlinjer för lönesättning i Mölndals stad
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Vad är ett lönesamtal?

Lönesamtalet är en del av Mölndals stad riktlinjer för lönesättning. Det ska vara årligen återkommande mellan medarbetare och närmaste chef. Samtalet ska handla om hur arbetet utförs och vilka resultat som förväntas.

Medarbetaren ska kunna påverka sin lön genom sin prestation. För att det ska fungera, behöver medarbetaren och chefen ha en dialog, ett lönesamtal, och stämma av hur chefen ser på medarbetarens prestation i relation till Mölndals stads lönekriterier.

I lönesamtalet får medarbetaren veta hur prestationen bedöms och en motivering till varför medarbetaren har den lön hen har. I lönesamtalet ska det också framgå vad medarbetaren själv kan göra för att påverka sin lön framöver.

Lönesamtalet blir på så vis chefens styrmedel för att leda verksamheten mot uppsatta mål.

Att tänka på inför ett lönesamtal

Ett väl genomfört lönesamtal ska dels summera och bedöma årets prestation men förtydliga
vilka prestationer som ska förbättras, behållas och utvecklas.
För att lönesamtalet ska bli så givande som möjligt för både chef och medarbetare finns det
flera saker som kan vara bra att tänka på inför samtalet.

  • Att vara förberedd inför samtalet är ett gemensamt ansvar. Samtalet förbereds med fördel genom att medarbetaren får tillgång till tillämpningsanvisningar för
    lönesamtalet i förväg. Det är viktigt att samtalet planeras in i god tid för att möjliggöra denna förberedelse.
  • Som medarbetare – läs igenom lönekriterierna och fundera på vad du vill lyfta fram gällande din prestation.
  • Som chef – tänk igenom bedömning och motivering av din medarbetares prestation i förhållande till lönekriterierna.
  • Både chef och medarbetare bör tänka tillbaka på vad som togs upp och vad ni kom överens om i föregående lönesamtal.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn


Bedömningsnyckel utifrån prestation, tre nivåer beaktas:


Uppfyller ställda krav (Individnivå)
Uppfyller mer än väl ställda krav (Gruppnivå)
Uppfyller ställda krav på ett föredömligt sätt (Organisationsnivå)

Ge goda exempel utifrån nedanstående fokusområden.


Bidrag till verksamheten
Yrkesskicklighet
Medarbetarsamtal
Socialt samspel

Bidrag till verksamheten Mål och resultat

• Deltar i arbetet att utforma delmål och aktiviteter för verksamheten
• Bidrar till verksamhetens måluppfyllelse
• Visar förmåga att prioritera utifrån uppsatta mål
• Återkopplar, utifrån verksamhetens behov, till chef om hur arbetet fortlöper
• Deltar i verksamhetens förändringsarbete och bidrar till bästa möjliga Mölndal

Arbetsinsats

• Kvaliten på utfört arbete motsvarar den nivå som förväntas
• Mängden utfört arbete motsvarar den nivå som förväntas
• Arbetar med målgruppens behov i fokus, utifrån givna ramar

Yrkesskicklighet Fackmässiga kunskaper

• Har bred/djup och uppdaterad kunskap inom arbetsområdet
• Uppvisar skicklighet i utförandet av olika arbetsuppgifter och är ett stöd för kollegor och chef med sitt kunnande

Arbetsmetodik

• Har ett yrkesskickligt handlag och behärskar olika arbetstekniker
• Planerar, organiserar och genomför arbetsuppgifter effektivt

Medarbetarskap Ansvarstagande

• Är pålitlig och tar ansvar för det egna arbetet
• Tar ansvar för verksamhetens gemensamma resultat
• Är en god ambassadör för Mölndals stad

Initiativtagande

• Är självgående och kan leda sitt eget arbete, men vet också att ta hjälp vid behov
• Arbetar lösningsfokuserat och agerar konstruktivt
• Tar initiativ till förbättring av arbetssätt och lär av erfarenheter

Engagemang

• Visar intresse för att verksamheten fungerar väl och är medskapande
• Deltar aktivt vid APT och i olika arbetsgrupper
• Tar ansvar för sin egen utveckling inom verksamhetsområdet och tar sig an utmaningar

Socialt samspel Samarbetsförmåga

• Visar förtroende för kollegor och chef
• Delar med sig av information, kompetens och erfarenheter
• Ger kollegor konstruktiv kritik
• Är öppen för att ta emot feedback på den egna arbetsinsatsen
• Bidrar till en trivsam arbetsmiljö på arbetsplatsen och tar ansvar för en fungerande grupp

Bemötande

• Har ett professionellt förhållningssätt i mötet med andra inom staden, kunder/brukare och samarbetspartners
• Visar lyhördhet och är tillmötesgående i kontakten med andra inom staden, kunder/brukare och samarbetspartners

Utvecklingsområde