👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simrishamns kommun år 1-2 NYa

Skapad 2019-08-30 12:54 av Lillan Dahlqvist
Grundskola 7 - 8
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Om mig och min utveckling

Mina intressen och styrkor, och hur det är att vara i skolan.

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling. Se mer i grundskolans läroplan >>

Att vara i skolan
Namn
Kommentar…
Min studieförmåga och sociala utveckling
Namn
Kommentar…
Hur jag tar ansvar
Namn
Kommentar…
På fritids ska jag kunna känna mig trygg och även lära mig ta hänsyn och visa respekt för andra.
Trivsel
Lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Inför utvecklingssamtal

Reflektioner, synpunkter och frågor

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Min individuella utvecklingsplan  - Framåtsyftande planering

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.

Vart ska vi?
Namn
Kommentar…
Plan - Vad gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering - Hur gick det?
Namn
Kommentar…

Information som ligger till grund utifrån kartläggning.

Erfarenheter Det är viktigt att ange vilken dag en nyanländ elev börjat i den svenska skolan. eftersom den tid på fyra år som en elev är nyanländ räknas från det datumet. När det finns ett skolspråk som är starkare än modersmålet - sk. studiehandledningsspråk, ska studiehandledningen hållas på detta språk. Observera att det för vissa elever efter en tid kan vara svenska som blir starkaste skolspråket. Bifoga kartläggningsmaterialet längst ned på sidan.
Namn
Kommentar…
Bilagor Ladda upp bilagor från kartläggningsmaterialet här
Namn
Kommentar…

Målet ska vara riktat mot hur eleven kan ta sig mot att börja ett nationellt program. Välj den väg eleven har som mål att gå. Om det finns osäkerhet kring elevens mål och inriktning, arbetas lämpligast mot studieförberedande program. Om det för att nå det nationella programmet kräva att eleven t ex går vägen via språkintro behöver detta också framgå av den individuella studieplanen.

Mål med studierna
Namn
Kommentar…
Reviderad/ny plan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Eventuella övriga kommentarer från elev och skolan
Namn
Kommentar…
Studiehandledning För bästa möjliga kvalité på studiehandledning är det viktigt att det finns ett samarbete mellan ämneslärare, som är ansvarig för undervisningen, och studiehandledare. Det går bra att skriva fler ämnen i samma. Genom att numrera är det enkelt att följa ämnets antal timmar, syfte och ansvarig.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Stödåtgärder De stödinsatser som skolan ska ge finns under "extra anpassning" eller "särskilt stöd". Beslut om stödåtgärder gällande timplan skrivs här. Anpassad timplan innebär att elever som kommer till Sverige i åk 7-9 får mer undervisningstid i färre antal ämnen om det ökar elevens möjlighet att bli behörig till ett nationellt program. Den totala undervisningstiden ska vara samma som för andra elever i motsvarande årskurs. Idrott och hälsa får inte tas bort. Prioriterad timplan innebär att under max ett års tid kan undervisningstiden i svenska/svenska som andra språk ökas på bekostnad av andra ämnen. Detta under förutsättning att det inte försämrar elevens möjligheter att nå kunskapskraven i dessa ämnen.
Bifogad timplan I den bifogade timplanen behöver det framgå - vilken årskurs det gäller, skolans timplan i motsvarande årskurs och elevens timplan. Det bör finnas en uträkning som visar att eleven får den undervisningstid den har rätt till.
Namn
Kommentar…