Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Ytterby Västra 2019/2020

Skapad 2019-08-30 13:48 av Ulrika Nilsson
Mall för medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal 20 - 70 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

MEDARBETARSAMTALETS FYRA DELAR

UTVECKLINGSSAMTALET
Utvecklingssamtalet skall leda fram till individuell insikt kring yrkesrollen och uppdraget, som följs upp i uppföljningssamtalet och revideras varje år

Tillsammans diskuterar rektor och medarbetare uppställda mål, resultat och koppling till lön. Detta förutsätter att arbetsgivaren tydliggör krav, förväntningar, uppsatta och följer upp resultatet. Samtal sker även om arbetssituationen bakåt i tiden men framförallt hur vi tillsammans tänker att det skall se ut i framtiden för att tydliggöra uppdraget.

I samtalet delar rektor och medarbetare tankar om verksamheten, idéer och förslag om eventuella förbättringar

Samtalet handlar också om arbetsklimatet, relationen till kollegor och chef samt arbetsmiljö såväl fysiskt, psykiskt som socialt.
UPPFÖLJNINGSSAMTALET/LÖNESAMTALET
I uppföljningssamtalet skall rektor och medarbetare följa upp medarbetarens prestation i förhållande till de mål som sattes upp i utvecklingssamtalet. Uppföljningen gäller också på vilket sätt, dvs HUR resultaten har uppnåtts. Målet är att få en gemensam bild av hur medarbetaren faktiskt har uppfyllt sitt uppdrag samt överenskomna krav/mål.

Det viktiga är att i dialog ”dela” bilder om prestationen i förhållande till de uppsatta kraven och följa upp åstadkomna resultat så att kopplingen till lön kan göras.
Det kan även bli aktuellt att omvärdera målen/kraven i uppdraget under den tid som återstår av ”löneåret”
Under lönesamtalet sker placering i värdenivå inför kommande år samt förslag till ny lön utifrån Kungälvs kommuns lönekriterier.
MEDDELANDE AV NY LÖN
Rektor meddelar ny lön.

I både utvecklingssamtalet, uppföljningssamtal och lönesamtalet har FC och medarbetaren diskuterat prestationsnivå och grunden för hur prestation och lön relaterar till varandra.

Meddelande av ny lön är inget förhandlingstillfälle utan en delgivning där chefen meddelar din nya lön.
INFORMATION
Genomgång av lönekriterierna inför kommande års lönerevision samt modell för lönesättning.

Under genomgången ges rektor och medarbetare möjlighet att få en gemensam blid och förståelse kring vad kriterierna betyder på just deras arbetsplats.

 

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Vi kommer samtala om var du befinner dig i ditt arbete just nu och hur det har gått sedan ditt förra samtal. Vi kommer beröra dessa områden:
Trivsel och friskfaktorer
Uppdrag och profession
SKA och pedagogisk dokumentation
Utbildning och lärande
Barns delaktighet och inflytande
Pedagogiska lärmiljöer
Kompetensutvecklingsbehov
Extra ansvarsområden och/eller uppdrag Övrigt

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

 

 

Här beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål.

Reflektioner
Utvärdering

Utvärderas inför nästa medarbetarsamtal.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Medborgarfokus

 Vad innebär det att ha ett medborgarfokus?

Hur kan jag utveckla mitt medborgarfokus?

 

1

Löser och genomför de egna arbetsuppgifterna självständigt på den egna avdelningen.

 

 • Visar respekt för barn och vårdnadshavare.
 • Stimulerar och utmanar varje barns utveckling och lärande.
 • Arbetar för alla barns inflytande och delaktighet.
 • Samarbetar med hemmen och beaktar synpunkter på verksamheten.
 • Samtalar kontinuerligt med vårdnadshavare om barns trivsel, utveckling och lärande.

2

Arbetar självständigt och klarar av att planera och prioritera över flera avdelningar/huset/ped.omsorgs-grupp.

 

 • Se nivå 1 med progression.

3

Löser självständigt nya och befintliga problem utifrån egen

Yrkesskicklighet och erfarenhet.

Agerar professionellt i yrkesrollen. Arbetar över hela enheten.

 

 • Se nivå 1 med progression.

4

Planerar, strukturerar och arbetar långsiktigt och resultatinriktat. Är en före-bild och bidrar mer än andra till enhetens utveckling.

Arbetar över hela förskolan/ped. omsorg i Kungälv.

 • Se nivå 1 med progression.

 

Icke godkänd prestation

Svår att därför placera in i någon värderingsnivå

Behöver en utvecklingsplan för att visa att hen kan utföra en godkänd prestation

Medborgarfokus
Namn
Kommentar…

Helhetssyn

 

Vad innebär det att ha en helhetssyn på verksamheten?

Har jag det och hur kan jag utveckla min helhetssyn?

Innefattar min helhetssyn min avdelning, förskolan och/eller enheten?

 

1

Löser och genomför de egna arbetsuppgifterna självständigt på den egna avdelningen.

 

 • Har god kunskap om läroplanens mål och de riktlinjer som gäller för barnskötare/förskollärare.
 • Är professionell och visar gott värdskap som representant för Kungälvs kommun.
 • Arbetar med att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.
 • Ser och förstår den egna enhetens del i Kungälvs kommuns organisation

 

2

Arbetar självständigt och klarar av att planera och prioritera över flera avdelningar/huset/ped.omsorgs-grupp.

 

 • Se nivå 1 med progression.

 

 

3

Löser självständigt nya och befintliga problem utifrån egen

Yrkesskicklighet och erfarenhet.

Agerar professionellt i yrkesrollen. Arbetar över hela enheten.

 

 • Se nivå 1 med progression.

 

 

4

Planerar, strukturerar och arbetar långsiktigt och resultatiniktat. Är en före-bild och bidrar mer än andra till enhetens utveckling.

Arbetar över hela förskolan/ped. omsorg i Kungälv.

 • Se nivå 1 med progression.

 

Icke godkänd prestation

Svår att därför placera in i någon värderings-nivå

Behöver en utvecklings-plan för att visa att hen kan utföra en godkänd prestation

 

 

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…

Ansvar


Vad innebär det att ta ansvar för det egna uppdraget och verksamheten?
Tar jag ansvar och hur kan jag utveckla mitt ansvarstagande?
Begränsar jag mitt ansvarstagande till den egna avdelningen eller sträcker det sig vidare?

 

1

Löser och genomför de egna arbetsuppgifterna självständigt på den egna avdelningen.

 

 • Tar ansvar för det egna uppdraget.
 • Följer och genomför fattade beslut.
 • Visar på ett säkerhets- och ett arbetsmiljömedvetande.
 • Känner till målen i den egna verksamheten.
 • Tar till sig arbetsrelaterad information.
 • Är förberedd och deltar aktivt vid träffar/möten.
 • Använder ett vårdat språk.
 • Känner till enhetens prioriterade mål samt politiska mål för förskolan/ped. omsorg i Kungälv. Tar till sig information från chef, kollegor, föräldrar m.fl.

 

2

Arbetar självständigt och klarar av att planera och prioritera över flera avdelningar/huset/ped.omsorgs-grupp.

 

 • Förstår hur den egna insatsen påverkar helheten.
 • Arbetar aktivt för att uppfylla verksamhetens mål.
 • Ser och påtalar behov inom den egna enheten.
 • Har ett säkerhets- och miljömedvetet arbetssätt.
 • Förstår hur mina värderingar och mitt handlande påverkar barn, föräldrar och kollegor.
 • Arbetar aktivt med systematiskt kvalitets-arbete.
 • Ser och påtalar behov av t.ex. kompetensutveckling och verksamhetsutveckling på avdelningen och förskolan/gruppen.

 

3

Löser självständigt nya och befintliga problem utifrån egen

Yrkesskicklighet och erfarenhet.

Agerar professionellt i yrkesrollen. Arbetar över hela enheten.

 

 • Har enhetens behov som utgångspunkt och arbetar för att helhetstänkandet i enheten skall utvecklas.
 • Tar fram och delger verksamhetsrelaterad information till andra.
 • Reflekterar och analyserar erfarenheter, intryck och situationer från olika infallsvinklar och kan sätta tydliga gränser för sitt uppdrag i dialog med chefen.
 • Skapar och underhåller förutsättningar för samarbete inom hela enheten.

 

 

4

Planerar, strukturerar och arbetar långsiktigt och resultatinriktat. Är en förebild och bidrar mer än andra till enhetens utveckling.

Arbetar över hela förskolan/ped. omsorg i Kungälv.

 

 • Har förmåga att använda system-tänkande – allt hänger ihop, arbetar systemiskt och strukturerat.
 • Delar med sig av egen kompetens och bidrar till ett ökat lärande.
 • Är ett föredöme och vågar agera internt om oegentligheter uppstår.
 • Agerar utåt som en god ambassadör för Kungälvs kommun.
 • Arbetar vid behov över hela förvaltningen/ verksamhetsområdet.
 • Lyfter fram viktiga frågeställningar och initierar ofta verksamhets-nära diskussioner.

Icke godkänd prestation

Svår att därför placera in i någon värderings-nivå

Behöver en utvecklings-plan för att visa att hen kan utföra en godkänd prestation

Tar inte del av mål och policy och följer inte gemensamma beslut.

Ignorerar arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter

Tar inte till sig information. Deltar inte aktivt vid träffar/möten

Nonchalerar intranät/ mail Nonchalerar medarbetar-samtal och utvecklingsplaner

Har bristande kännedom och/eller bryr sig inte om befogenheter och skyldigheter

Missar ofta planering och deadlines och kommer oförberedd till möten Använder ett ovårdat språk

Söker och förstärker konflikter och ser inte sin roll i uppkomna situationer

 

 

 

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…

Samarbete

 

Vad innebär det att samarbeta med andra kollegor?

Samarbetar jag på ett bra sätt med andra?

På vilket sätt samarbetar jag kring verksamheten?

Sträcker sig mitt samarbete till den egna avdelningen eller till förskolan och enheten också?

 

1

Löser och genomför de egna arbetsuppgifterna självständigt på den egna avdelningen.

 

 • Är delaktig i gruppens resultat och tar ansvar för sina arbetsuppgifter.
 • Är ödmjuk, intresserad, öppen och har en positiv människosyn.
 • Accepterar och följer överenskomna lösningar vid uppkomna konflikter.
 • Arbetar tillsammans med sitt lag för en god måluppfyllelse i barngruppen.

2

Arbetar självständigt och klarar av att planera och prioritera över flera avdelningar/huset/ped.omsorgs-grupp.

 

 • Bidrar till ett öppet och positivt klimat.
 • Bidrar med egen kompetens och tillgodogör sig andras.
 • Ser till att nya medarbetare kommer med i gemenskapen.
 • Lyssnar och respekterar att det finns olika åsikter.
 • Ser att det finns flera parter i en konflikt och medverkar till att en lösning kommer till stånd.
 • Ansvarar för att nyanställda samt vikarier känner sig välkomna och delaktiga.

   

 

3

Löser självständigt nya och befintliga problem utifrån egen

Yrkesskicklighet och erfarenhet.

Agerar professionellt i yrkesrollen. Arbetar över hela enheten.

 

 • Skapar och underhåller förutsättningar för samarbete.
 • Är öppen och rak i dialog, kan ge och ta ”kritik”.
 • Är i samarbete alltid solidarisk och lojal mot fattade beslut.
 • Medverkar aktivt till att hitta olika lösningar vid uppkomna konflikter och bidrar till minskad ryktesspridning.

 

 

4

Planerar, strukturerar och arbetar långsiktigt och resultatinriktat. Är en förebild och bidrar mer än andra till enhetens utveckling.

Arbetar över hela förskolan/ped. omsorg i Kungälv.

 

 • Samarbetar och kommunicerar med stor lyhördhet.
 • Skiljer alltid på sak och person.
 • Arbetar aktivt med att förebygga konflikter.
 • Uppmärksammar förtal eller mobbning och vågar agera.
 • Är frikostig och delar med sig av kunskap och arbetsrelaterade kontakter.

 

Icke godkänd prestation

Svår att därför placera in i någon värderings-nivå

Behöver en utvecklings-plan för att visa att hen kan utföra en godkänd prestation

Tar inte del av mål och policy och följer inte gemensamma beslut.

Ignorerar arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter

Tar inte till sig information. Deltar inte aktivt vid träffar/möten

Nonchalerar intranät/ mail Nonchalerar medarbetar-samtal och utvecklingsplaner

Har bristande kännedom och/eller bryr sig inte om befogenheter och skyldigheter

Missar ofta planering och deadlines och kommer oförberedd till möten Använder ett ovårdat språk

Söker och förstärker konflikter och ser inte sin roll i uppkomna situationer

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…

Mål och resultat

Vad innebär det att arbeta med mål- och resultat?

Hur syns det i det systematiska kvalitetsarbetet och den pedagogiska dokumentationen?

Arbetar jag på ett bra sätt utifrån SKA och pedagogisk dokumentation?

Har jag god kännedom om det som styr mitt arbete i förskolan?

 

 

1

Löser och genomför de egna arbetsuppgifterna självständigt på den egna avdelningen.

 

 • Använder tilldelade resurser på ett klokt och verkningsfullt sätt, för att uppnå kostnadseffektiva lösningar.
 • Tar del av och medverkar till att arbetsgruppens mål nås.
 • Vårdar egen och gemen-sam ”utrustning/material”
 • Tar ansvar för avdelningens budget. Överväger om vikarie behövs vid personals frånvaro.
 • Tar ansvar för sin arbetstid, t.ex. hanterar Självservice.
 • Planerar, sätter upp mål för verksamheten utifrån gällande styrdokument samt ser till att dessa mål nås

2

Arbetar självständigt och klarar av att planera och prioritera över flera avdelningar/huset/ped.omsorgs-grupp.

 

 • Agerar kvalitetsmedvetet och kostnadsmedvetet när det gäller verksamhetens resurser t ex tid, pengar och material.
 • Prioriterar, fullföljer och utvärderar det egna arbetet.
 • Använder arbetstiden ansvarsfullt.

 

3

Löser självständigt nya och befintliga problem utifrån egen

Yrkesskicklighet och erfarenhet.

Agerar professionellt i yrkesrollen. Arbetar över hela enheten.

 

 • Föreslår insatser och förbättringar utifrån målen.
 • Reflekterar, analyserar och prioriterar och ser till att konkreta resultat uppnås.
 • Omprioriterar eget arbete utifrån verksamhetens behov.
 • Föreslår insatser och förbättringar för hela enheten Vid behov omprioriterar sitt arbete utifrån enhetens behov.

 

4

Planerar, strukturerar och arbetar långsiktigt och resultatinriktat. Är en förebild och bidrar mer än andra till enhetens utveckling.

Arbetar över hela förskolan/ped. omsorg i Kungälv.

 

 • Initierar och genomför effektiviseringar för att bättre nå uppsatta mål.
 • Följer upp och ifrågasätter arbetsmetoder och rutiner samt föreslår förändringar för att uppnå bättre kostnadseffektivitet.
 • Bidrar till ett effektivt användande av arbetsplatsens resurser genom att få andra att förstå kopplingen mellan mål och medel.
 • Verkar för att skapa tillfällen för reflektion och konsekvensanalyser.

 

Icke godkänd prestation

Svår att därför placera in i någon värderings-nivå

Behöver en utvecklings-plan för att visa att hen kan utföra en godkänd prestation

Fullföljer inte vad som utlovats och ger otydliga besked

Tar inte del av eller motverkar arbetsgruppens mål

Visar ofta bristfälligt och slarvigt utfört arbetsresultat

Nonchalerar kontinuerligt gällande tidsramar

Visar ointresse för hur egna såväl som arbetsplatsens gemensamma resurser används

Genomför insatser utan analys och reflektion i det dagliga arbetet

Behöver kontinuerlig ledning och styrning för att arbetsuppgifterna skall bli utförda

Kan inte prioritera.

Visar ointresse och utför inte arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt

Intresserar sig inte för arbetsgruppen och dess arbetsresultat

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…

Utveckling och initiativkraft

Vad innebär det att arbeta med utveckling och ha initiativkraft?

Var befinner jag mig i utvecklingståget – är jag framme i loket och drar, befinner jag mig i någon av de två vagnarna och åker med eller vill jag helst stå kvar på perrongen?

Är jag nyfiken och har ett intresse för att utveckla verksamheten?

1

Löser och genomför de egna arbetsuppgifterna självständigt på den egna avdelningen.

 • Är lyhörd och nyfiken och visar intresse för verksamhetens utveckling.
 • Lär av andras erfarenheter och syn-punkter, håller sig ajour med vad som händer inom yrkesområdet, nya rön mm.
 • Löser dagliga arbetsuppgifter och problem som dyker upp tillsammans med andra.
 • Visar intresse för att vidareutveckla arbetet på avdelningen.
 • Tar till sig nya rön inom förskolans område.
 • Tar till sig information, t.ex. via e-post, Unikum, intranät och Sharepoint

2

Arbetar självständigt och klarar av att planera och prioritera över flera avdelningar/huset/ped.omsorgs-grupp.

 • Är uppdaterad och deltar aktivt i diskussioner, har idéer och är öppen att pröva nya vägar.
 • Tar initiativ och löser problem (självständigt).
 • Kan prioritera och ta till sig nya arbetsuppgifter.
 • Visar beslutsförmåga inom det egna området.
 • Är intresserad och tar del av andras erfarenheter och bidrar till att utveckla arbetssätt utifrån ny kunskap/nya krav.
 • Deltar aktivt på husmöten, APT och veckomöten.
 • Bidrar till att vidareutveckla arbetet i barngruppen och förskolan/ gruppen utifrån nya kunskaper och eller nya krav.

3

Löser självständigt nya och befintliga problem utifrån egen

Yrkesskicklighet och erfarenhet.

Agerar professionellt i yrkesrollen. Arbetar över hela enheten.

 • Ser och analyserar omvärldens krav och förväntningar och vågar framföra nya idéer och tankar beträffande verksamheten.
 • Tar initiativ till utveckling och föreslår insatser som hela arbetsgruppen kan ha nytta av. Ser till att löpande uppföljning och utvärdering
 • sker utifrån verksamhetens mål och befattningens krav.
 • Bidrar med kunskap och konstruktiva idéer till lösningar när problem och svårigheter uppstår.
 • Prioriterar rätt vid hög arbetsbelastning och visar på handlingskraft.

4

Planerar, strukturerar och arbetar långsiktigt och resultatinriktat. Är en förebild och bidrar mer än andra till enhetens utveckling.

Arbetar över hela förskolan/ped. omsorg i Kungälv.

- Sprider nyfikenhet och engagemang och ser nya möjligheter utifrån samhällsförändringar samt Kungälvs Kommuns mål.
- Är visionär och löser olika frågor utifrån nya tankesätt.
- Drar lärdom av sina misstag och delare  med sig av sina erfarenheter och framgångar.
- Bevakar kompetensutvecklingsområde för yrkesbefattningen.
- Delger och förmedlar erfarenheter och kunskaper vidare inom organisationen och inspirerar andra till utvecklingsarbete.
- Omvärldsbevakar och ser nya lösningar och utvecklar tex arbetsmetoder inom yrkesområdet.
- Tar initiativ och skapar förutsättningar för erfarenhetsutbyte.

 

Icke godkänd prestation

Svår att därför placera in i någon värderings-nivå

Behöver en utvecklings-plan för att visa att hen kan utföra en godkänd prestation

Fullföljer inte vad som utlovats och ger otydliga besked  Tar inte del av eller motverkar arbetsgruppens mål

Visar ofta bristfälligt och slarvigt utfört arbetsresultat  Nonchalerar kontinuerligt gällande tidsramar

Visar ointresse för hur egna såväl som arbetsplatsens gemensamma resurser används

Genomför insatser utan analys och reflektion i det dagliga arbetet

Behöver kontinuerlig ledning och styrning för att arbetsuppgifterna skall bli utförda  Kan inte prioritera.

Visar ointresse och utför inte arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt

Intresserar sig inte för arbetsgruppen och dess arbetsresultat

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…

Ledarförmåga

Vad innebär det att ha en ledarförmåga?

Har jag det?

Är jag öppen och positiv och lyfter fram kollegor och barn och bidrar till att de känner sig sedda och har ett värde?

Reflekterar jag och vågar stå för mina åsikter?

Kan jag hantera konflikter?

 

1

Löser och genomför de egna arbetsuppgifterna självständigt på den egna avdelningen.

 

 • Är öppen och har en positiv människosyn.

2

Arbetar självständigt och klarar av att planera och prioritera över flera avdelningar/huset/ped.omsorgs-grupp.

 

 • Reflekterar och vågar stå för sina åsikter.

 

3

Löser självständigt nya och befintliga problem utifrån egen

Yrkesskicklighet och erfarenhet.

Agerar professionellt i yrkesrollen. Arbetar över hela enheten.

 

 • Lyfter fram andras insatser och bidrar till att kollegor känner sig sedda och uppskattade.
 • Förstår och sätter sig in i andras situation och anpassar arbetssättet utifrån olika förutsättningar och krav.

4

Planerar, strukturerar och arbetar långsiktigt och resultatinriktat. Är en förebild och bidrar mer än andra till enhetens utveckling.

Arbetar över hela förskolan/ped. omsorg i Kungälv.

 

 • Berömmer, skapar energi och kraft i gruppen.
 • Får andra att tänka i nya banor genom sin förmåga att entusiasmera och visa på framkomliga vägar.
 • Ger konstruktiv återkoppling till andras idéer, åsikter och arbetsresultat.
 • Är en god förebild och får andra att följa.

 

Icke godkänd prestation

Svår att därför placera in i någon värderings-nivå

Behöver en utvecklings-plan för att visa att hen kan utföra en godkänd prestation

 

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Meddelande av ny lön!

I samtalet berör vi de områden som finns i Lönekriterierna och värdenivåerna samt din prestation utifrån Utvecklingssamtalet och Uppföljningssamtalet. Därefter får du ett förslag till ny lön.

Värderingsnivå utifrån:

 • Medborgarfokus
 • Helhetssyn
 • Ansvar
 • Samarbete
 • Mål och resultat
 • Utveckling och Initiativkraft
 • Ledarförmåga
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: