👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Österlengymnasiet Simrishamn NYa

Skapad 2019-08-30 14:39 av Lillan Dahlqvist
Gymnasieskola 15 - 19
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med vårdnadshavare och mentor. 

Saker vi pratar om på utvecklingssamtalet är:

  1. Min skolsituation.
  2. Hur det går i de olika kurserna.
  3. Utvecklingsområden och överenskommelser.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
I skolan är jag bra på: .
I skolan vill jag bli bättre på: .
I skolan lär jag mig bäst när:
Jag är nöjd med mina prestationer.
Jag trivs på mina lektioner.
Jag trivs på min APL/praktik.
Viktigt för mig:

Detta behöver du förbättra för att få bättre studieresultat:

100% närvaro på lektionerna
komma i tid till lektionerna
delta aktivt på lektionerna
göra uppgifter
lämna in uppgifter i tid
fråga om jag inte förstår
100% närvaro på APL/pratik
delta aktivt på APL/praktik
övrigt:

 

 

Gruppnivå

Mentorer och ElevHälsoTeam gör generella anpassningar för hela klassen/gruppen.

 

Individnivå

För att öka din möjlighet att nå kunskapsmålen ska följande extra anpassningar användas i undervisningen i skolan:

Extra tydliga muntliga instruktioner.
Extra tydliga skriftliga instruktioner.
Stöd för att komma igång med arbetet.
Be elev återberätta vad/hur den ska göra.
Extra återkoppling under lektionen för att se att arbetet har kommit igång.
Extra stöd för att förstå texter.
Möjlighet till muntliga prov.
Förlängd svarstid vid prov.
Arbeta i tyst rum vid enskilt arbete eller vid prov.
Träna på att producera texter utan fokus på stavning istället läggs fokus på innehåll, disposition och meningsbyggnad (stäng av rättstavningskontroll).
Alltid få möjlighet att skriva på datorn.
Använda AppWriter.
Fysiska anpassningar t ex placering i klassrummet.
Ge konkreta förslag på vad eleven ska göra vid övergångar, t ex mellan uppgifter eller mellan lektioner.
Personligt schema som vid behov kan läggas in i elevens mobil.
Studiehandledning på modersmål.
Övriga anpassningar: Alla elever har tillgång till datorstöd, t ex inlästa läromedel (ILT), digitala läromedel (Gleerups) och/eller att få text uppläst (talsyntes).

Information som ligger till grund för de beslut som tas i studieplanen.

Erfarenheter Det är viktigt att ange vilken dag en nyanländ elev börjat i den svenska skolan. eftersom den tid på fyra år som en elev är nyanländ räknas från det datumet. När det finns ett skolspråk som är starkare än modersmålet - sk. studiehandledningsspråk, ska studiehandledningen hållas på detta språk. Observera att det för vissa elever efter en tid kan vara svenska som blir starkaste skolspråket. Bifoga kartläggningsmaterialet längst ned på sidan.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Bilagor Ladda upp bilagor från kartläggningsmaterialet här

Målet ska vara riktat mot hur eleven kan ta sig mot att börja ett nationellt program. Välj den väg eleven har som mål att gå. Om det finns osäkerhet kring elevens mål och inriktning, arbetas lämpligast mot studieförberedande program. Om det för att nå det nationella programmet kräva att eleven t ex går vägen via språkintro behöver detta också framgå av den individuella studieplanen.

Mål med studierna
Namn
Kommentar…
Reviderad/ny plan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Eventuella övriga kommentarer från elev och skolan
Namn
Kommentar…
Studiehandledning För bästa möjliga kvalité på studiehandledning är det viktigt att det finns ett samarbete mellan ämneslärare, som är ansvarig för undervisningen, och studiehandledare. Det går bra att skriva fler ämnen i samma. Genom att numrera är det enkelt att följa ämnets antal timmar, syfte och ansvarig.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Stödåtgärder De stödinsatser som skolan ska ge finns under "extra anpassning" eller "särskilt stöd". Beslut om stödåtgärder gällande timplan skrivs här. Anpassad timplan innebär att elever som kommer till Sverige i åk 7-9 får mer undervisningstid i färre antal ämnen om det ökar elevens möjlighet att bli behörig till ett nationellt program. Den totala undervisningstiden ska vara samma som för andra elever i motsvarande årskurs. Idrott och hälsa får inte tas bort. Prioriterad timplan innebär att under max ett års tid kan undervisningstiden i svenska/svenska som andra språk ökas på bekostnad av andra ämnen. Detta under förutsättning att det inte försämrar elevens möjligheter att nå kunskapskraven i dessa ämnen.
Bifogad ti,plan I den bifogade timplanen behöver det framgå - vilken årskurs det gäller, skolans timplan i motsvarande årskurs och elevens timplan. Det bör finnas en uträkning som visar att eleven får den undervisningstid den har rätt till.
Namn
Kommentar…