Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fasanens mall för utvecklingssamtal

Skapad 2019-09-02 08:59 av Cecilia Bertilsson
Arbetslaget ska föra samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt erbjuda utvecklingssamtal minst en gång varje termin.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Syftet med mötet är att skapa en gemensam bild av ert barn. Vi kommer att berätta om vår verksamhet och hur vi konkret arbetar med följande områden kopplade till förskolans läroplan.

Just nu- helhetsintryck, hur trivs barnet i förskolan?

Normer och värden.

Omsorg, utveckling och lärande.

Barns delaktighet och inflytande.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Enligt läroplanen (Lpfö 18) ska förskolan komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt. Ni ska ges möjlighet att vara delaktiga i förskolans verksamhet och era synpunkter ska beaktas vid planering, genomförande och utvärdering.  

Vi går igenom läroplansområdena normer och värden, barns delaktighet och inflytande samt omsorg, utveckling och lärande.

Klicka här för att komma till Läroplanen>>>

Vi vill att ni funderar på följande frågor inför samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Frågor att reflektera över tillsammans i arbetslaget.

 

Reflektionsfrågor
Normer och värden 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.
Omsorg, utveckling och lärande 2.2OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Barns delaktighet och inflytande 2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga för att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande.

Syftet:

  • att utifrån barnets bästa jag, påvisa barnets utveckling och visade intressen, samt beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen>>
  • att lyfta fram det enskilda barnets lärande i samspel med andra.
  • att komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden.
  • att följa upp och utvärdera överenskommelserna vid nästa utvecklingssamtal.
Verksamhetsutvecklingsplan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: