👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lila grupp samtalsmall för åk F-3

Skapad 2019-09-02 04:13 av Viktoria Robertsson
Samtalsmall för för elever i Säters kommun åk F-3 med trivsel och utveckling som samtalsunderlag.
Grundskola 6 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Vad jag lärt mig
  • Hur det går för mig i skolan
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 Information om bedömingen

  • Bedömningen och kunskapstabellen (kunskapskraven) avser det som läraren i undervisningen behandlat fram t o m innevarande termin.
  • Om några förmågor inte är markerade betyder det alltså att man inte arbetat med detta ännu. Om eleven däremot har arbetat med förmågan men inte nått målet markeras det med ”insats krävs” i bedömningen. Läraren skriver då också en förtydligande kommentar.
  • Kunskapstabellerna kan vara endast delvis ifyllda beroende på vilka förmågor man hunnit arbeta med i undervisningen. Det är bra att tänka på att såväl betyget som markering i kunskapstabellen kan variera över tid. Läraren relaterar alltid sin bedömning till vilken årskurs eleven går i och förväntningarna på vad eleven skall kunna blir successivt högre med stigande årskurs.  Gemensamma kunskapskrav finns endast i år 3, 6 och år 9.

Inför samtalet

Elevens utveckling i övrigt handlar om de mål som anges i läroplanens andra del. Dit hör avsnitten om Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skolan och omvärlden samt Bedömning och betyg. Det är med andra ord elevens sociala utveckling som avses.

I kapitel 2 i Läroplanen för grundskolan finns beskrivningar för mål och riktlinjer. Klicka här om du vill se läroplanen för grundskolan > 

Om att vara i skolan Så här känner jag mig och tänker om ...
2.1 Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.
2.2 Kunskaper Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.
2.3 Elevernas ansvar och inflytande Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.
2.7 Bedömning Bedömningen uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne.
Här kan man skriva ytterligare kommentarer till ovanstående eller lämna ytterligare synpunkter.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Framåtsyftande planering och överenskommelser

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Var är vi?
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Skolans insatser