Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Ann-Sofies och Ylvas förskolor 2019/2020

Skapad 2019-09-19 13:55 av Anette Klarén
Medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen på medarbetarsamtal. 

KOM FÖRBEREDD
Senast två dagar före vårt samtal vill jag ha dina tankar och mål i dokumentet, det kommer att vara underlag för vårt samtal. Utan underlaget kan vi inte ha samtalet, jag behöver förbereda mig så det blir det bästa möjliga samtal för oss båda. Samtalet är beräknat till ca 45 min.

Vid samtalets slut formuleras dina mål och vår överenskommelse.

Hjärtligt välkommen! Ann-Sofie och Ylva   

Allmän information om medarbetarsamtal:

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och din chef. Ett sådant samtal ska ske minst en gång per år. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetsmålen. Medarbetarsamtalet ska även ha en koppling till det årliga lönesamtalet. För att medarbetarsamtalet skall bli meningsfullt är det viktigt att du förbereder dig väl. Då läggs en bra grund för dialog.

Syftet med samtalet är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås.                           

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Måluppfyllelse Resultat av undervisningen:

Hälsa och arbetsmiljö/nuläge

Ditt mående har betydelse för ditt arbete och vice versa. Därför är det viktigt att jag som chef har en bild av hur det ser ut för dig och vad som skulle kunna göra skillnad i din vardag på arbetet.

Utveckling/undervisning

Ur LPFÖ 18

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden.

Medarbetarskap

Ur HR - i riktning mot Halmstads kommuns vision

Ett gott medarbetarskap innebär bland annat att du:

 • Stödjer dina arbetskamrater och behandlar alla människor i din omgivning med respekt.
 • Söker former för samarbete för att höja kvalitén och effektiviteten i det vi gör. 
 • Respekterar fattade beslut och håller dig uppdaterad och aktivt tar till dig information om din arbetsplats och ditt uppdrag.
 • Är en god ambassadör för Halmstads kommun genom att vara serviceorienterad och professionell i ditt bemötande.
 • Engagerar dig och är delaktig i att lyfta fram förbättringsområden och hitta lösningar.

Kompetens

Kompetensutveckling handlar om hur du som medarbetare ökar din förståelse och din kunskap kring utbildningens innehåll, uppdrag och mål för att bli en skicklig och medveten pedagog.

Jag önskar även dina tankar kring övrig kompetensutveckling du ser behov av, för att öka kvaliteten i utbildningen och undervisningen.

 

Övrigt

Utvecklingsområden

Läsåret 2019-2020 har vi fokus på nedanstående utvecklingsområden i vårt medarbetarsamtal. Utvecklingsområdena är framtagna utifrån era kvalitetsberättelser och min sammanfattande analys av verksamhetens helhet.

Skriv ner dina reflektioner kring hur du kan bidra till att ni når era förväntade effekter i de olika utvecklingsområdena.
Vi kommer att använda dina tankar som underlag i vårt samtal.

 

Utvecklingsområde 1  Linehed
Vårdnadshavarnas delaktighet, inflytande och engagemang.

Förväntad effekt på exempelvis organisations-, pedagog- eller undervisningsnivå:

 • Att vi utvecklat information till vårdnadshavare genom veckobrev, digitalt, analogt, samtal och barnens delaktighet
 • Att vi skapat arenor för möten
 • Att vi tagit reda på kring vilka frågor vårdnadshavarna vill mötas utifrån barns rätt. Samt ta reda på vilket sätt de vill ha inflytande och delaktighet


Utvecklingsområde 2 Linehed
Vidareutveckling av ateljékultur och multimodalt lärande för barnen. Pedagogerna ska iscensätta olika kreativa undervisningstillfällen.

Förväntad effekt på exempelvis organisations-, pedagog- eller undervisningsnivå:

 • Att analogt och digitalt utforskande går hand i hand i undervisningen
 • Att det syns i dokumentationer att alla barn fått tillgång till 100-språkligt lärande
 • Att barnen skall äga sina dokumentationer


Utvecklingsområde 3 Linehed
Projektet ska skapa förbindelser mellan utvecklingsområden, mål, undervisning, process och resultat. I Pedagogisk dokumentation av projektet görs koppling till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Förväntad effekt på exempelvis organisations-, pedagog- eller undervisningsnivå:

 • Att pedagogiska planeringar, lärväggar, skattningar mm upplevs av varje pedagog som verktyg som förbinder SKA arbetet
 • Att fördjupat kollaborativt lärande i olika grupperingar med utgångspunkt i dokumentationer ses som drivkraft för SKA, pedagogers lärande och barns delaktighet
 • Att använda den pedagogiska dokumentationen på olika nivåer
 • Att pedagogerna läser gemensam litteratur


Utvecklingsområde 4 Linehed
Förskollärarnas ansvar för undervisning och SKA-arbetet.

Förväntad effekt på exempelvis organisations-, pedagog- eller undervisningsnivå:

 • Att ha mod och lust att leda kollegor utifrån det styrdokumenten anger
 • Att leda det projekterande och undersökande arbetssättet
 • Att organisera för stöd tex kollegialt, att man kan sätta olika verktyg i ett sammanhang
 • Att särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd

Personliga mål

Du skriver ditt/dina personliga mål utifrån prioriterade utvecklingsområden.

Beskriv så konkret du kan vad du vill uppnå - förväntad effekt samt vad du ska göra för att nå dit.

(Möjligt att du redan har underlag till ditt mål i det du skrivit in under fliken Utvecklingsområden)

Ju konkretare du kan beskriva desto bättre underlag kommer du att ha vid uppföljningen av ditt arbete vid

vårt återkopplingssamtal våren 2020.

Reflektioner
Utvärdering Utvärderas inför återkopplingssamtal i februari/mars.
Återkoppling lönekriterier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: