Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Harplinge och Steninge förskolors medarbetarsamtal 2019/2020

Skapad 2019-09-24 11:00 av Malin Jartsell Gustafsson
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till ditt Medarbetarsamtal hösten 2019
Dina förberedelser sker här genom att du går igenom underlaget och gör anteckningar under de olika flikarna.
Varje pedagog har sitt eget underlag och det är bara du och din chef som har tillgång till dokumentet.

Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet"  med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena senast 3 dagar före ditt samtalet.
Om vi samverkar här i Unikum så är vi väl förberedda inför samtalet och det är en förutsättning för att det blir ett givande samtal. 

Dokument med tider kommer att finnas på förskolan.

Hjärtligt välkommen!

 

Allmän information om medarbetarsamtalet:

Medarbetarsamtalet är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och din chef.
Ett sådant samtal skall ske minst en gång per år. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det som varit. Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetsmålen. Medarbetarsamtalet skall även ha en koppling till det årliga lönesamtalet. För att medarbetarsamtalet skall bli meningsfullt är det viktigt att du förbereder dig väl. Då läggs en bra grund för dialog. Syftet med samtalet är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten skall uppnås.

För att du skall kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du och din chef samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten och bidra med idéer och förslag till förbättringar. Att ge varandra feedback görs oftast naturligast och bäst i vardagen men i medarbetarsamtalet kan du och din chef göra detta på ett mer strukturerat och fördjupat sätt.

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Tillbakablick

 

¤ Vad har hänt sedan sist?
¤ Hur har det senaste arbetsåret fungerat?
¤ Vilka steg har du tagit i din utveckling?
¤ Hur har du lyckats med att uppnå dina mål? vad återstår, vad beror det på?
¤ Hur har förutsättningarna varit?

 

Här nedan skriver du dina tankar och reflektioner utifrån ovanstående frågeställningar.

Tillbakablick
Namn
Kommentar…

 

Hälsa och arbetsmiljö:

Hur du mår har betydelse för ditt arbete och vice versa så det är viktigt att jag som chef har en bild av hur det ser ut för dig och vad som skulle kunna göra skillnad i din vardag på arbetet.

Jag önskar att du ger en bild av ditt nuläge, om du har balans mellan de olika delarna i livet, arbete, familj, fritid osv samt beskriver eventuella förändringar/åtgärder som du ser skulle förbättra din arbetsmiljö. Vad tycker du ger respektive tar energi i ditt arbete?

Här finns även en ruta där du kan skriva i om det är något övrigt du önskar ta upp på med din chef, - vad som helst.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 

Prioriterade utvecklingsområden

Läsåret 2019-2020 har vi fokus på nedanstående utvecklingsområden i vårt medarbetarsamtal.
Utvecklingsområdena är framtagna dels utifrån det gemenamma analysarbetet som gjordes utifrån det materialet alla arbetslag skrev fram under studiedagen i maj, dels utifrån min sammanfattande analys i framskrivandet av en ny utvecklingsplan gällande 2019/2020 för våra verksamheter.

Vår gemensamma utvecklingsplan 2019-2020 kommer du att få via mail.

Utvecklingsområde - Teknik och naturvetenskap - Läslyftet

Modulen är vald utifrån målområde som verksamheten har arbetat mindre med.

Under Vt-19 arbetade förskolorna med de två första delarna i modulen och under Ht-19 kommer förskolorna arbeta med de två sista.

 

Utvecklingsområde - Omstart av DIA

Utifrån utvärdering juni-19 visar analysen att avdelningarna arbetar på olika sätt med DIA. Undervisning upplevs inte likvärdig, av medarbetarna, mellan avdelningarna och förskolor.

Medarbetarna ser ett behov av ett kollegialt utbyte mellan avdelningar och förskolor för att lära av och med varandra.

Det finns också behov av att få alla på avdelningen att bli delaktiga och ha kunskap om DIA.

 

Utvecklingsområde - Kommunikation:

  • Unikum:

Förskolorna behöver använda Unikum som verktyg mer än i nuläget.

Utvärdering maj-19 visar att utvecklingssamtal genomförs med hjälp av Unikum medan planeringar i liten utsträckning publiceras på Unikum.

Pedagogerna upplever publiceringen av planeringar i Unikum som ett dubbelarbete eftersom DIA-planeringar används.

Utvärdering i maj -19 visar också att pedagogerna känner osäkerhet kring vad som ska skrivas i barns lärloggar.

Pedagogerna uttrycker även att de på ett tydligare sätt än idag vill kunna synliggöra undervisningens röda tråd för såväl barn, vårdnadshavare som övriga pedagoger på förskolan.

  • Kommunikation på alla plan: vuxen-vuxen, barn-vuxen, barn-barn:

Personalen ger uttryck att de vill lära av varandra och få kunskap om hur andra avdelningar arbetar.

Utvärderingen i maj visar att det finns ett behov att fördjupa kunskaperna kring hur vi på förskolan pratar med och om varandra. Det finns även ett behov av att lära mer om hur förskolan kommunicerar med barn och vårdnadshavare i såväl tal och skrift.

Kommunikationen påverkar vårt förhållningssätt och vårt agerande.

 

De förväntade effekterna på kort och lång sikt  finns i sin helhet i utvecklingsplanen vilken du tidigare fått via mail.

Läs igenom utvecklingsplanen, nedan skriver du ner dina reflektioner kring hur du kan bidra till att ni i ert arbetslag når de förväntade effekter i de olika utvecklingsområdena.

Namn
Kommentar…

Nedan ser du Buf:s lönekriterier. De kommer att ligga till grund för en del av vårt återkopplingssamtal våren 2020.

Reflektera genom att sätta dig själv i relation till kriterierna. Dokumentera nedan.

Samverkan

Jag utmanar och låter mig utmanas i mitt yrkesutövande av såväl kollegor som av andra
Jag har ett nära samarbete med kollegor, föräldrar och andra yrkesgrupper
Jag bidrar aktivt vid möten
Reflektera kring ovanstående kriterier utifrån dig själv, dokumentera nedan

Utveckling

Jag bedömer vilken effekt olika insatser har haft och anpassar det fortsatta arbetet därefter
Jag tillägnar mig forsknings- och utvecklingsarbeten
Jag reflekterar systematiskt över mitt arbete, enskilt och tillsammans med andra, samt bedömer mitt eget och verksamhetens behov av kompetensutveckling

Mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor

Jag anpassar verksamheten till barn och vårdnadshavare i överensstämmelse med styrdokumenten
Jag har höga förväntningar på X utveckling
Jag kommunicerar vilka kunskaper X ska utveckla och hur dessa ska visas, vad som ligger till grund för bedömning samt hur verksamheten ska genomföras

Ledarskap/Medarbetarskap

Jag leder och organiserar arbetet för en god lärandemiljö
Jag visar förståelse för och värdet av mångfald och verkar för en jämställd miljö
Jag skapar relationer och ömsesidig respekt
Jag är professionell i mitt bemötande

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Medarbetarmål 2019-2020:

Du skriver ditt/dina personliga mål utifrån hälsa och arbetsmiljö, prioriterade utvecklingsområden och lönekriterierna.

Beskriv så konkret du kan vad du vill uppnå - förväntad effekt samt vad du ska göra för att nå dit.

(Möjligt att du redan har underlag till ditt/dina mål i det du skrivit in under fliken Prioriterade utvecklingsområden)

Ju konkretare du kan beskriva desto bättre underlag kommer du att ha vid uppföljningen av ditt arbete vid

vårt återkopplingssamtal våren 2020.

 

Reflektioner
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering Utvärderas inför återkopplingssamtal våren 2020. Inför återkopplingssamtalet utvärderar du i vilken utsträckning målet/målen har uppnåtts för att vi skall ha en bra dialog. Skriv nedan och visa på konkreta exempel, senast två dagar innan samtalet genomförs.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: