Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Kv 19/20 - fritids

Skapad 2019-10-01 10:44 av Anna Jones
Uppsala kommun - Medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal 18 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetardialogen kan ses som process där skolledning och medarbetare samtalar och tänker tillsammans. Att tänka tillsammans är ett sätt att hantera utmaningar och ta tillvara på de möjligheter som finns. Fokus i dialogen är verksamhetsnyttan och tyngdpunkten ligger på medarbetarnas insats i uppdraget och i verksamheten. 

Vår skolas tre viktigaste utvecklingsområden för förbättrade elevresultat är:
- ökad kompetens i att undervisa just de elever vi har
- kollegialt lärande där vi tillsammans utvecklar vår undervisning
- vi utvecklar kvalitén på vårt fritidshem utifrån styrdokumenten

Vi ska bli bättre att undervisa just de elever vi har genom att utveckla vår kompetens i språkutvecklande arbetssätt, digitalisering och bedömning för lärande samt skapa tillgängliga lärmiljöer i syfte att öka elevernas kunskapsresultat och mående.
Alla elever ska lyckas.


På höstens medarbetardialog träffas medarbetare och skolledning för att diskutera medarbetares arbetssituation och mål. På vårens medarbetardialog diskuteras medarbetarens prestation i relation till de mål som sattes vid höstens medarbetardialog och de lönekriterier som gäller för yrkesgruppen (bedömningsstöd finns i form av matris).

Lönen sätts enligt den bedömning som skolledningen gör tillsammans utifrån medarbetarens prestation. 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förberedelser inför din medarbetardialog

Medarbetardialogen kan ses som process där chef och medarbetare samtalar och tänker tillsammans. Att tänka tillsammans är ett sätt att hantera utmaningar och ta tillvara på de möjligheter som finns. Fokus i dialogen är verksamhetsnyttan och tyngdpunkten ligger på medarbetarnas insats i uppdraget och i verksamheten. 

1) Se till att du är förtrogen med dessa dokument (dokumenten finns på Kvarnet):

 • Kvarngärdesskolans verksamhetsplan
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Elevhälsoplan
 • Krisplan
 • Bedömningsstöd (lönematris)

 

2) Formulera dina mål

Du förbereder dig genom att skriva in dina egna mål i målfliken. Utgå från fritidshemmets gemensamma mål (se under målfliken).

 

3) Besvara frågorna nedan gällande din arbetssituation.

Om din arbetssituation

Formulera dina egna individuella mål

Utgå från fritidshemmets mål (se nedan). 
 

Arbetslagens mål
F: Att alla elever känner trygghet och gemenskap i skolan. Att alla elever ska vara väl förberedda och ha goda kunskaper inför åk 1. Att utveckla det kollegiala lärandet.
Åk 1: Att tidigt upptäcka vilka elever som har svårigheter och vilka som behöver utmaningar, att ge eleverna rätt stöd. Alla ska vara läskunniga i slutet av åk 1.
Åk 2-3: Elevernas läsförståelse och förmåga till problemlösning ska höjas.
Åk 4-5: Öka vår kompetens kring läsförståelse och att arbeta språkutvecklande i alla ämnen. Behålla studieron. Öka elevernas självständighet, motivation och lust att lära. 
Åk 6-9: Alla elever ska känna sig trygga. Vi ska arbeta främjande och förebyggande för att stärka identitet, relationer, trivsel och skolmiljö. 
Vi ska ha ett språkutvecklande arbetssätt i samtliga ämnen. 
Fritidshemmet: Fritidsverksamheten ska ha en tydligare koppling till målen i Lgr11 i sina planeringar.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förberedelse inför vårens medarbetardialog

På vårens medarbetardialog träffas medarbetare och skolledning för att diskutera medarbetarens prestation i relation till de mål som sattes vid höstens medarbetardialog och till lönekriterierna som gäller för yrkesgruppen (bedömningsstöd finns i form av matris).

Lönen sätts enligt den bedömning som skolledningen gör tillsammans utifrån medarbetarens prestation. 

 

Förbered detta samtal genom att:

1. Utvärdera dina mål under målfliken.

2. Fyll i bedömningsstöd (lönematris). Den finns i Unikum under "Planering", välj "Matriser" som står på menyraden.

 

Information om lönesättning:

 • Din prestation för att verksamheten ska nå målen påverkar din lön
 • Vid löneöversynen värderas hela lönen mot uppnådda resultat
 • Centrala löneavtal och Uppsala kommuns förutsättningar inför årets löneöversyn är vägledande
Samlad bedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: