Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal på Gamla Uppsala skola LÅ20/21, skoladministratör

Skapad 2019-10-07 07:53 av Helena Wolrath
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 25 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal på Gamla Uppsala skola

 • I början på höstterminen träffas medarbetare och chef för att samtal om arbetet. Vi återknyter till målen för det gångna året och sätter nya mål.
 
 • I början av vårterminen träffas vi och diskutera din prestation i relation till målen och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp (bedömningsstöd i form av en matris eller avprickningspunkter, olika för olika yrkesgrupper).

 • Innan årets lön sätts träffas vi igen för ett kort samtal. På det knyts lön ihop med prestation.

 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förberedelser inför medarbetarsamtal

1. Som medarbetare ska du känna till de väsentliga dokumenten för skolans verksamhet.

 • Verksamhetsplan (innevarande läsår)
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Elevhälsoplan

2. Din arbetssituation

Medarbetarsamtalet innehåller reflektioner kring din arbetssituation ur tre aspekter uppdrag, hälsa och medarbetarskap. Skriv några korta kommentarer kring dessa tre områden här nedan. Du väljer själv vad du vill ta upp utifrån vad du tycker är viktigt att diskutera och vad du vill dela med dig av. Har du någon bisyssla markerar du även detta. Vill du göra en hörselkontroll markerar du detta. 

3. Ditt målkort

Som en del av din förberedelse ska du även fylla i förslag på mål och aktiviteter i ditt målkort. Dessa hittar du i nästa flik.

Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Detta är ditt individuella målkort

Här finns ditt målkort för det kommande läsåret. I målkortet använder du främst verksamhetsplanen för att formulera ett eller flera mål kopplade till vår målbild:

Alla elever ska lyckas!

Gamla Uppsala skola ska vara en skola där trygghet och trivsel råder bland både elever och personal. En skola med god arbetsmiljö där leken och samarbete är viktigt och alla elever utmanas kunskapsmässigt på sin nivå. En skola man går till med glädje och förväntan.

Lärarna fortsätter sitt goda arbete att utveckla samarbetet över klassgränserna för att öka elevernas måluppfyllelse. Moderna läro- och hjälpmedel i kombination med modern teknik ska finnas tillgänglig för alla elever. Kommunlicensprogrammen och Inläsningstjänst ska kunna användas av alla elever med mottot "Bra för alla, nödvändigt för några".

Eleverna ska känna att de är delaktiga i sin utbildning och veta vad de behöver för att gå vidare i sin kunskapsutveckling.

Elevhälsoteamet ska arbeta förebyggande och på så vis hindra elever från ett tidigt misslyckande. Elevhälsoteamet ska även arbeta för att personalen känner att de får de strategier och det stöd som de behöver i arbetet med alla elever.

Fritidsverksamheten ska få möjlighet och utrymme att bedriva en kvalitativ pedagogisk verksamhet i nära samspel med den övriga skolan.

Alla elever ska lyckas! Alla elever ska känna framtidstro!

 

Målkortet kan utgå från sådant du behöver utveckla och förstärkta. Det kan även utgå från dina styrkor. Du kanske har saker som du är expert på som du kan sprida eller förfina? 

Börja själv med att skriva en grund på denna sida. Detta utvecklas vidare under samtalet och behöver inte vara helt färdigt innan.

Målen ska vara utvärderingsbart senast vi läsårets slut och du ska fundera på hur du utvärderar det. Du gör en ny överenskommelse för varje mål. Målen utvärderas och klarmarkeras av dig.

 

Koppling mellan mål, resurser och utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering. Vilka mål har du nått? Vad kan du utveckla mer?
Namn
Kommentar…

Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal

Fyll i självskattningen

Förbered detta utvärderande samtal genom att fylla i självskattningen. Den har du fått kopplad till dig här i unikum. Du markerar i vilken nivå du anser att du är i de olika aspekterna. Uppfyller man inte alla kriterier på nivån kan man inte kryssa den nivån, då kan man kommentera det.

Här nedan har du ytterligare möjlighet att kommentera och motivera dina markeringar i matrisen. Har du kryssat mycket bra eller excellent ska du alltid motivera detta mer än med markeringen i matrisen. Kom ihåg att t.ex. systematisk utveckling av lärarens arbetsmetod är ett grundkrav enligt skollagen. En medarbetare som driver utveckling av sagt område utanför sitt eget klassrum/sina egna undervisningsgrupp är i matrisen mycket bra. En excellent medarbetare driver utvecklingen på skolövergripande nivå. Är man fantastisk i sin egen undervisning/verksamhet är man alltså bra, för mycket bra krävs något utöver fantastisk i sin egen undervisning/verksamhet.

Vår lönepolitik och våra löneavtal

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare

Titta på Uppsala kommuns dokument om lönekriterier för din yrkesgrupp. Det är utifrån dessa kriterier din insats skall bedömas och som sedan resulterar i en lön utifrån arbetsvärderingen i den box du tillhör.

Analys utifrån lönematrisen/lönekriterierna Vad vill du framhålla i förhållande till de olika aspekterna i matrisen/kriterierna? Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbetet? Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram? Vill du visa t.ex. planeringar eller andra exempel så kan du ladda upp filer under startsidan för samtal.
Namn
Kommentar…
Utifrån lönekriterier - vad är din sammanfattade bedömning av din egen prestation?
Namn
Kommentar…

Individuell utvärdering

Innan maj månads utgång fyller du själv i en utvärdering av hur du tycker att läsåret har fallit ut. Summera med lite reflektioner inför framtiden och glöm inte att skriva ner eventuella behov eller önskemål av kompetensutveckling. Denna reflektion innebär inte ett extra samtal. Uppföljning sker i samband med planeringen inför nästa läsår och vid höstens medarbetarsamtal. Ditt personliga mål utvärderar du på sidan HT Målkort i utvärderingsrutan där. Glöm inte att pricka av när du tycker att målet är färdigt.

Du reflekterar själv runt nedanstående frågor som summering av läsåret och avstamp in i nästa läsår
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: