Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnasiesärskola Simrishamn NY

Skapad 2019-10-09 03:10 av Lillan Dahlqvist
Gymnasiesärskola 15 - 20
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling.

Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen

  • sätter upp nya överenskommelser, kunskapsmål och sociala mål

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Elevens utvärdering

 Här skriver lärare och elev ner elevens tankar om terminen som varit.

Trivsel
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Skolarbetet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Övrigt
Namn
Kommentar…

Här skriver elev och elevhandledare gemensamt i vilka steg som eleven tagit för tiden efter gymnasiet. Det kan handla om studiebesök, praktik, vardagsmatematik, handla, fritidssysselsättning och boende.

Redo för framtiden
Namn
Kommentar…

Överenskommelser

Överenskommelser kan innehålla mål som du och din elevhandledare sätter upp (i samråd med hemmet för personer under 18 år)?  Överenskommelser kan  innefatta allt från kunskapsmål till sociala mål.  

Överenskommelserna tittar vi på under nästa utvecklingssamtal.

Skolans ansvar Vad skolan och pedagogerna ska göra för att hjälpa eleven att uppnå det mål som sätts i överenskommelsen
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…

Information som ligger till grund för de beslut som tas i studieplanen

Erfarenheter Det är viktigt att ange vilken dag en nyanländ elev börjat i den svenska skolan. eftersom den tid på fyra år som en elev är nyanländ räknas från det datumet. När det finns ett skolspråk som är starkare än modersmålet - sk. studiehandledningsspråk, ska studiehandledningen hållas på detta språk. Observera att det för vissa elever efter en tid kan vara svenska som blir starkaste skolspråket. Bifoga kartläggningsmaterialet längst ned på sidan.
Namn
Kommentar…
Bilagor Ladda upp bilagor från kartläggningsmaterialet här
Namn
Kommentar…

Målet ska vara riktat mot hur eleven kan ta sig mot att börja ett nationellt program. Välj den väg eleven har som mål att gå. Om det finns osäkerhet kring elevens mål och inriktning, arbetas lämpligast mot studieförberedande program. Om det för att nå det nationella programmet kräva att eleven t ex går vägen via språkintro behöver detta också framgå av den individuella studieplanen.

Mål med studierna
Namn
Kommentar…
Reviderad/ny plan
Eventuella övriga kommentarer från elev och skolan
Studiehandledning
Stödåtgärder De stödinsatser som skolan ska ge finns under "extra anpassning" eller "särskilt stöd". Beslut om stödåtgärder gällande timplan skrivs här. Anpassad timplan innebär att elever som kommer till Sverige i åk 7-9 får mer undervisningstid i färre antal ämnen om det ökar elevens möjlighet att bli behörig till ett nationellt program. Den totala undervisningstiden ska vara samma som för andra elever i motsvarande årskurs. Idrott och hälsa får inte tas bort. Prioriterad timplan innebär att under max ett års tid kan undervisningstiden i svenska/svenska som andra språk ökas på bekostnad av andra ämnen. Detta under förutsättning att det inte försämrar elevens möjligheter att nå kunskapskraven i dessa ämnen.
Bifogad timplan I den bifogade timplanen behöver det framgå - vilken årskurs det gäller, skolans timplan i motsvarande årskurs och elevens timplan. Det bör finnas en uträkning som visar att eleven får den undervisningstid den har rätt till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: