Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Hallsta östra förskoleområde, yngre barn

Skapad 2019-10-16 09:13 av Ann-Kristin Svenberg
Syftet med utvecklingssamtal är att tillsammans med vårdnadshavare samtala om barnets vistelse och utveckling i förskolan i en öppen dialog. Barnen får också möjlighet att vara delaktiga.
Förskola 1 - 2
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Syftet med utvecklingssamtalet är att i lugn och ro tillsammans med er vårdnadshavare samtala om ert barns vistelse, lärande och utveckling på förskolan. Som stöd har vi förskolans egna dokumentationer och barnets egna lärlogg på Unikum. Under varje rubrik finns några frågor att fundera på innan samtalet. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Normer och värden

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktiska vardagliga handlingar i olika sammanhang." Lpfö18

Trivsel, trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt, och ansvar. Upplevelse av hur barnet har det på förskolan. Upplevelse av hur barnet uttrycker sina känslor. Tar barnet kontakt med andra barn, vad leker barnet helst med.

Utveckling och lärande

"Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och ideer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." Lpfö18

Lek, förmågor, självständighet, självtillit, motorik, skapande, språk, kommunikation, matematik, problemlösning.

  • Tankar om barnets styrkor och förmågor.
  • Tankar om barnets intressen.
  • Upplevelse av hur barnet gör för att lära sig nya saker.
  • Upplevelse av hur barnet kommunicerar med andra barn och vuxna.

Barns inflytande

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen." Lpfö18

Inflytande på verksamhetens innehåll. Hur ger barnet uttryck för sina känslor, åsikter och vilja? Hur ser ni/vi att barnet har inflytande och möjlighet att påverka sin situation?

Förskola och hem

"För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnet ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt, ska förskolan samsrbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmet." Lpfö18

 

Frågor till vårdnadshavare

Överenskommelser om hur verksamheten kan stödja barnets fortsatta utveckling

Syftet med överenskommelserna är:

  • Att utifrån barnets talang, kompetens, behov eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling.
  • Att komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta med aktuella utvecklingsområden.
  • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal.

Överenskommelserna utgör underlag för avdelningens planering i syfte att möta varje barns behov av utveckling och lärande.

Det här kom vi överens om:
Utvärdering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: