Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Smedby/Luna (2020)

Skapad 2019-10-16 13:01 av Helen Engberg
Samtalsmall för medarbetarsamtal för Smedby/Luna. ”Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön.”
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Läs igenom frågeställningarna i samtalsmallen. Gå tillbaka till föregående års dokumentation och reflektera över hur det senaste året har varit.

För dig som medarbetare är detta ett tillfälle att i dialog med din chef prata om din egen utveckling och dina förutsättningar att göra ett gott arbete framåt. Tänk därför på att ha framtida behov och möjligheter i fokus

Välkommen till mitt samtal agenda

Österåkers lönepolitik

Invånarnas behov av service och tjänster är grunden för all verksamhet!

Lönebildningen ska syfta till att

 • styra mot måluppfyllelse
 • utveckla verksamheten mot förbättringar, effektivitet, kvalitet och produktivitet,
 • utvärdera och belöna

Medarbetarsamtalet är viktigt och ligger bland annat till grund för löneöversynen 2020 och det lönesamtal som du sen kommer att kallas till under början av nästa år. Se till att vara väl förberedd inför medarbetarsamtalet där ni summerar året som gått samt sätter upp bra och tydliga mål inför fortsatt arbete.

Kommunens lönekriterier:

 • Initiativtagande                                                   
 • Samverkan med andra
 • Yrkesskicklighet
 • Ansvarstagande
 • Självständighet
 • Utvecklingsbenägenhet
 • Flexibilitet

Det premieras när vi har ett lärande och utvecklande förhållningssätt samt när vi arbetar för att skapa och upprätthålla goda relationer med barn vårdnadshavare och kollegor. Tillsammans med lönesamtalet är medarbetarsamtalet en del av den årliga löneöversynsprocessen.

Medarbetarsamtalet ska mynna ut i en individuell utvecklingsplan där medarbetare och chef specificerar vilka områden som ska vara i fokus för medarbetarens utveckling under året.

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Ta fram fjolårets utvecklingsplan och utvärderingen vid föregående lönesamtal

 

 • Vad har resultatet av utvecklingsplanen blivit?
 • Vad har fungerat bra, vad har fungerat mindre bra? Uppnåddes målen?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Resonera kring verksamhetens mål i stort och bryt ned vad detta innebär för arbetslaget/enheten och ditt uppdrag. Stäm av om målen uppfattas som tydliga, realistiska, påverkningsbara och utvärderingsbara för medarbetaren.

 

Medarbetarprofil

Nytt avsnitt
• Hur tydligt är det vad som krävs/förväntas av dig i ditt arbete?

• Vilka mål för verksamheten är du mest engagerad i? Vilka är mest utmanande?

• Beskriv hur du ser på dina förutsättningar att uppnå goda resultat. Vad krävs för att du ska vara ditt bästa möjliga jag på jobbet? Hur kommer vi dit?

• När och hur tycker du att det märks att du har gjort ett bra arbete?Ge exempel!
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Resonera kring verksamhetens mål i stort och bryt ned vad detta innebär för arbetslaget/barngruppen/enheten och ditt uppdrag. Stäm av om målen uppfattas som tydliga, realistiska, påverkningsbara och utvärderingsbara för medarbetaren.

 Medarbetarprofil

 

Nytt avsnitt
• Vi vill ha en kultur där vi tänker nytt och är öppna för nya idéer. Hur skapar vi det tillsammans? Hur kan vi göra varandra bättre?

• Finns det någon kompetens du behöver utveckla för att bättre klara ditt uppdrag? På vilket sätt kan vi gemensamt stödja ditt lärande (form, aktiviteter)?

• Har du kompetens inom något område som inte tillvaratas?

• Var ser du dig själv yrkesmässigt om 1-5 år? (intresse av annat yrkesområde, roll, ledarskap, chefskap)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Resonera kring verksamhetens mål i stort och bryt ned vad detta innebär för avdelningen/enheten och ditt uppdrag. Stäm av om målen uppfattas som tydliga, realistiska, påverkningsbara och utvärderingsbara för medarbetaren.

 

 

Nytt avsnitt
• Hur ser du på din förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med våra målgrupper (vårdnadshavare och barn)? Vad har du för styrkor och utvecklingsområden?

• På vilket sätt bidrar du till ett öppet klimat, där vi lyssnar och visar respekt för varandra? Hur ser du på samspelet i arbetsgruppen?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Länk till kommunens policy om Bisyssla

Resonera kring verksamhetens mål i stort och bryt ned vad detta innebär för arbetslaget, barngruppen/enheten och ditt uppdrag. Stäm av om målen uppfattas som tydliga, realistiska, påverkningsbara och utvärderingsbara för medarbetaren.

Nytt avsnitt • Hur trivs du på din arbetsplats?
• Vad ger dig energi på arbetet?


Vilka styrkor och utvecklingsbehov ser du gällande den:

Sociala arbetsmiljön
• Dialog, stöd och feedback från mig som chef
• Samarbete och socialt stöd från kollegor

Organisatoriska arbetsmiljön:

• Befogenheter och resurser för att utföra arbetet
• Delaktighet och möjlighet att påverka beslut och hurarbetet ska utföras
• Hur ser du på din arbetsbelastning? Resonera kring din möjlighet till återhämtning, variation och balans mellan arbete och fritid.
• Vilka förutsättningar har du för att nå en god balans?
• Har du någon bisyssla? (anställning, uppdrag eller annan verksamhet - tillfälligt eller stadigvarande – vid sidan om din anställning) Länk till kommunens policy för bisysslor finns ovan.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 

Detta avsnitt gäller för dig som har uppdrag som Förskollärare/ledare.

Ledarkompassen

 

Nytt avsnitt • Resonera kring dina drivkrafter i rollen som ledare, vad stimuleras och utmanas du av?
• Hur ser du på dina förutsättningar att lyckas med ditt uppdrag?
• Hur fungerar balansen mellan din roll som ledare och profession?
• Vad är viktiga faktorer för att ledarrollen ska vara hållbar för dig?
• Hur ser dina möjligheter ut att påverka och agera i linje med dina värderingar?
• Hur arbetar du för en kultur som bygger på tillit, öppenhet och kontinuerlig feedback?

Resonera kring ovan frågor med stöd av Ledarkompassen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Baserad på de utvecklingsområden och mål som identifierats i medarbetarsamtalet.

Under bilden trycker du/ni på "nytt förslag" för att skapa mål (överenskommelser)

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: