Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stavby skola och Tuna skola medarbetardialog läsåret 2019/20

Skapad 2019-10-18 09:20 av Sandra Grip Viklund
Uppsala kommun Medarbetardialog
Medarbetarsamtal 20 - 70 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetardialog på Stavby skola och Tuna skola.

 • På höstterminen reflekterar du över arbetet utifrån verksamhetsplanen och ditt uppdrag. Du svarar på frågor i Unikum och skriver dina förslag till överenskommelser.
 • På medarbetarsamtalet återknyter vi till målen för det gångna året och sätter nya mål. Under och efter samtalet kan du justera överenskommelserna i Unikum.
 • I början av vårterminen träffas vi och diskuterar ditt arbete i relation till målen och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp.
 • Innan läsåret är slut utvärderar du dina överenskommelser här i Unikum. 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Grundskolans vision                                              Alla elever ska lyckas

Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun baseras på ett strategiskt tänkande utifrån ett 0–19 års perspektiv,

där alla verksamheter har ett gemensamt ansvar.

Allt vi gör ska skapa möjligheter för Uppsalas elever att få en examen från gymnasiet

 • Alla barn och unga ska garanteras en trygg och kunskapsorienterad skolmiljö.
 • Utbildningsresultaten ska förbättras.
 • Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.
 • Skolan utvecklar möjligheterna att tidigt upptäcka och stötta barn i behov av särskilt stöd.

Ditt samtal bygger på frågor kring ditt medarbetarskap i Uppsala kommun och utifrån ditt specifika uppdrag på skolan. 

 
 Reflektera över arbetet och dina överenskommelser på förra årets medarbetarsamtal. Svara i rutorna nedan.

Uppföljning av föregående medarbetarsamtal
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

1. Arbetssituation

Medarbetardialogen innehåller reflektioner kring din arbetssituation ur tre aspekter uppdrag, hälsa och medarbetarskap.

Skriv några kommentarer kring dessa tre områden här nedan. Du väljer själv vad du vill ta upp utifrån vad du tycker är viktigt att diskutera och vad du vill dela med dig av. 

Uppdraget - utifrån prioriterade mål utifrån skolans verksamhetsplan 2019. 

Hela verksamhetsplanen finns i Teams under fliken medarbetarsamtal.

Digitalisering - handhavande och
förhållningssätt.
 
Bedömning för lärande - BFL - göra bedömningar tydligare för
eleverna.
 
Tillgängliga lärmiljöer - synliggöra.
 
Fritidshemmet - implementera styrdokumenten.
 
Förskoleklass - utarbeta årshjulet och utveckla detta i
både matte och svenska.  

Hälsa

En god arbetsmiljö som kännetecknas av trivsel, arbetsglädje och låga sjuktal ger god effektivitet i våra verksamheter.

Medarbetarskap

Utifrån Uppsala kommuns gemensamma värdegrund

 • Göra skillnad – vi fokuserar på behoven, ser förbättringar och är engagerade
 • Arbeta tillsammans – vi samarbetar, är tillgängliga och är flexibla
 • Välkomna nyskapande – vi tänker nytt, tar initiativ och ser lösningar.

 

2. Målkort

Som en del av din förberedelse ska du även fylla i förslag på mål och aktiviteter i ditt målkort. Målkortet hittar du i nästa flik.

Uppdrag
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hälsa
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Medarbetarskap Reflektera kring ditt medarbetarskap. Engagemang, samarbete och nyskapande.
Namn
Kommentar…

Målen ska vara utvärderingsbara senast vid läsårets slut och du ska fundera på hur du utvärderar det.

Väg till målet
Utvärdering

Förbered detta utvärderande samtal genom att fylla i självskattningen. Den har du fått kopplad till dig här i Unikum. Du markerar i vilken nivå du anser att du presterar (detta läsår) i de olika aspekterna.

Här nedan har du ytterligare möjlighet att kommentera och motivera dina markeringar i matrisen. Har du kryssat mycket bra eller excellent ska du alltid motivera detta mer än med markeringen i matrisen.

Uppsala kommun: Vår lönepolitik och våra löneavtal

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare
Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal
Namn
Kommentar…
Analys Vad vill du framhålla i förhållande till de olika aspekterna i matrisen/kriterierna? Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbetet? Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram? Vill du visa t.ex. planeringar eller andra exempel så kan du ladda upp filer under startsidan för samtal.
Namn
Kommentar…

Individuell utvärdering

Innan sommarens ledighet fyller du själv i en utvärdering av hur du tycker att läsåret har gått. Summera med lite reflektioner inför framtiden och glöm inte att skriva ner eventuella behov eller önskemål av kompetensutveckling. Denna reflektion innebär inte ett extra samtal. Uppföljning sker i samband med planeringen inför nästa läsår och vid höstens medarbetarsamtal. Dina mål utvärderar du på sidan HT Målkort i utvärderingsrutan. Glöm inte att pricka av när du tycker att målet är färdigt.

 

Reflektion av läsåret
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: