Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Mjölby kommun - grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning

Skapad 2019-10-18 11:16 av Utbildningsförvaltningen Mjölby
Medarbetarsamtal 18 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal ska genomföras individuellt varje år. Både chefen och du som medarbetare förväntas förbereda er inför samtalet. Medarbetarsamtalet är ett framåtsyftande samtal med en utvecklingsplan. Denna mall för medarbetarsamtalet ska användas.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn
Arbetsmiljö 
 • Anser du att din arbetsmiljö ger dig förutsättningar för ett hållbart arbetsliv?
 • Anser du att det finns risker eller olägenheter som kan påverka den fysiska eller psykiska arbetsmiljön?
 • Anser du att det råder ett bra samarbetsklimat på arbetsplatsen?
 • Bidrar du till ett bra samarbete på arbetsplatsen?
 • Har du blivit kränkt*?
 • Är vår arbetsplats fri från diskriminering** och kränkande behandling*?

 • *Kränkt. Genom ord och handling bli förnedrad av någon eller några. Särbehandling innebär att bli annorlunda behandlad än andra på ett obegripligt och orättvist sätt och att riskera att hamna utanför arbetsplatsens gemenskap.
  **Diskriminering. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Att missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i jämförbar situation om missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna.

Ledarskap och medarbetarskap
 • Anser du att din chef ger dig möjlighet till delaktighet och inflytande?
 • Anser du att du har förutsättningar för att utvecklas?
 • Är du nöjd med det ansvar och den frihet du har i ditt arbete?

Kompetensförsörjning
 • Anser du att du har tillräckliga kunskaper för att göra ett bra jobb?
 • Anser du att du får använda dina kunskaper?
 • Anser du att du har tillräckliga befogenheter för att göra ett bra jobb?

Övrigt Hur ser du på din egen hälsa och friskvård? Hur utnyttjar du friskvårdspengen?

Hur ser du på din framtid? Vilka är dina mål?

Vad Uppdraget som lärare i Mjölby kommun innebär att verka efter verksamhetens pedagogiska grundsyn, medverka i programmets och skolans utvecklingsarbete samt att ha ett arbetssätt/förhållningssätt som driver utbildningen framåt. Medarbetarens individuella utvecklingsplan utgår från tre områden; kunnande, pedagogisk skicklighet samt utvecklingsarbete och kollegialt lärande. Dessa tre områden ligger till grund för den individuella lönesättningen.

Hur Jag kommer att arbeta med att utveckla följande områden under kommande period.

Utvecklingsområden

I arbetet med målsättningar för läsåret bearbetas verksamhetens mål i arbetslagen där arbetslagets mål formuleras. Utifrån detta formulerar varje medarbetare individuella mål i den individuella utvecklingsplanen (IUP).

 

Kunnande
 • Kreativ och uppfinningsrik i sökandet av lösningar på problem.
 • Söker samarbete för att utveckla arbetet, lösa problem etc.
 • Söker lösningar som kan accepteras av så många som möjligt (t.ex. i arbetslaget).
 • Arbetar självständigt utan detaljanvisningar och kontroll.
 • Ser lösningar och möjligheter istället för hinder.
 • Är flexibel för nya/andra arbetsuppgifter inom uppdragets ramar.
 • Motiverar andra till att klara arbetsuppgifterna.
 • Är aktiv, ställer frågor, lyssnar i lag och teamarbete.
 • Skapar samhörighet och samverkar med andra kollegor

Pedagogisk skicklighet
 • Hög nivå på sina ämneskunskaper.
 • Arbetar med olika metoder och för att väcka lust, intresse och motivation för lärande.
 • Fungerar som tydlig ledare, som driver och utmanar samt skapar förtroendefulla relationer till sina elever.
 • Organiserar undervisningen utifrån elevernas individuella behov.
 • Arbetar med olika undervisningsformer, såsom t.ex. individuellt arbete, föreläsning och arbete i grupp.
 • Visar att han/hon har höga förväntningar på eleverna och en inställning att alla elever kan och vill lära sig.
 • Ger eleverna möjlighet att vara med och påverka undervisningen
 • Ger eleverna en tydlig återkoppling på hur de ligger till i förhållande till kunskapskraven och en vägledning i hur de kan utvecklas så långt som möjligt.
 • Bidrar till att eleverna får möjlighet att utveckla en stark yrkesidentitet i sin yrkesutbildning.
 • Har en tydlig koppling mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen med utgångspunkt i examensmålen.

Utvecklingsarbete och kollegialt lärande
 • Bidrar till verksamhetens utveckling.
 • Planerar/genomför/utvärderar sitt eget arbete med utgångspunkt från mål och prioriterade områden.
 • Utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 • Är en resurs för sina kollegors utveckling och lärande.
 • Utvecklar ämnen eller ämnesövergripande områden.
 • Stödjer lärarstudenter och kollegor som är nya i yrket.

Dokumentet förbereds av chef inför lönesamtalet och färdigställs tillsammans med medarbetaren vid
lönesamtalet.
Vad Uppdraget som lärare i Mjölby kommun innebär att verka efter verksamhetens pedagogiska grundsyn, medverka i programmets och skolans utvecklingsarbete samt att ha ett arbetssätt/förhållningssätt som driver utbildningen framåt. Medarbetarens individuella utvecklingsplan utgår från tre områden; kunnande, pedagogisk skicklighet samt utvecklingsarbete och kollegialt lärande. Dessa tre områden ligger till grund för den individuella lönesättningen.

Hur - styrkor och utvecklingsområden
Samlad bedömning och löneindikation utifrån bedömningsnivå Samlad bedömning av prestation utifrån lönekriteriernas tre områden; kunnande, pedagogisk skicklighet samt utvecklingsarbete och kollegialt lärande.

Lönekriterier

Kunnande:
 • Kreativ och uppfinningsrik i sökandet av lösningar på problem.
 • Söker samarbete för att utveckla arbetet, lösa problem etc.
 • Söker lösningar som kan accepteras av så många som möjligt (t.ex. i arbetslaget).
 • Arbetar självständigt utan detaljanvisningar och kontroll.
 • Ser lösningar och möjligheter istället för hinder.
 • Är flexibel för nya/andra arbetsuppgifter inom uppdragets ramar.
 • Motiverar andra till att klara arbetsuppgifterna.
 • Är aktiv, ställer frågor, lyssnar i lag och teamarbete.
 • Skapar samhörighet och samverkar med andra kollegor

Pedagogisk skicklighet:
 • Hög nivå på sina ämneskunskaper.
 • Arbetar med olika metoder och för att väcka lust, intresse och motivation för lärande.
 • Fungerar som tydlig ledare, som driver och utmanar samt skapar förtroendefulla relationer till sina elever.
 • Organiserar undervisningen utifrån elevernas individuella behov.
 • Arbetar med olika undervisningsformer, såsom t.ex. individuellt arbete, föreläsning och arbete i grupp.
 • Visar att han/hon har höga förväntningar på eleverna och en inställning att alla elever kan och vill lära sig.
 • Ger eleverna möjlighet att vara med och påverka undervisningen
 • Ger eleverna en tydlig återkoppling på hur de ligger till i förhållande till kunskapskraven och en vägledning i hur de kan utvecklas så långt som möjligt.
 • Bidrar till att eleverna får möjlighet att utveckla en stark yrkesidentitet i sin yrkesutbildning.
 • Har en tydlig koppling mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen med utgångspunkt i examensmålen.

Utvecklingsarbete och kollegialt lärande:
 • Bidrar till verksamhetens utveckling.
 • Planerar/genomför/utvärderar sitt eget arbete med utgångspunkt från mål och prioriterade områden.
 • Utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 • Är en resurs för sina kollegors utveckling och lärande.
 • Utvecklar ämnen eller ämnesövergripande områden.
 • Stödjer lärarstudenter och kollegor som är nya i yrket.

Bedömningsnivåer 4. Föredömlig - innebär att medarbetaren konsekvent överträffar de uppställda målen och därmed är en tydlig förebild för andra.

3. Mycket bra - Innebär att medarbetaren når eller överträffar de uppställda målen samt överträffar det förväntade resultatet.

2. Bra - Innebär att medarbetaren i huvudsak når de uppställda målen och når ett bra och förväntat resultat.

1. Förändring behövs - Innebär att medarbetaren ej når de uppställda målen. Resultatet måste förbättras.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: