Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plommonets förskola- Blåsippan vt-20 gällande

Skapad 2019-10-25 08:35 av Cecilia Yngvesson
Förskola 2 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

För att samtalet ska bli en dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera det du vill ta upp vid samtalet.

 

Detta kommer vi ta upp vid samtalet:
Vi kommer tillsammans att prata om barnets välbefinnande och omsorg hos oss på Plommonets förskola. Därefter har vi möjlighet att prata om hur vi arbetar med normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande och förskola och hem. Under varje rubrik har vi kort beskrivit hur vi arbetar med dessa olika områden.

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet.

 

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. "Lpfö 18

 

Hur arbetar vi med omsorg och välbefinnande:

På Blåsippan vill vi skapa en trygg miljö där barnen känner sig välkomna och uppskattade. Vi har tydliga normer, regler och rutiner. Vi är lyhörda pedagoger som lyssnar och resonerar tillsammans med barnen. Vi finns där som en stöttande hand under hela deras dag hos oss så väl i matsituationerna, av/påklädning samt vid konflikthantering. Vi uppmuntrar även barnen att hjälpa sin kompis.
Efter lunch har vi vila i två grupper. Där får barnen en chans att återhämta sig och samla kraft för att orka med resten av dagen.
Lek, lärande och omsorg är ord som vi lägger stor vikt vid.

 

Omsorg och välbefinnande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden

Utvalt läroplansmål för ht 2019/ vt 2020 inom normer och värden:

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Målkriterier:

1.Barnen slutar när kompisen säger stopp

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utveckla normer och värden?

På Blåsippan uppmuntrar vi barnen att hjälpa varandra, trösta varandra,att vara en bra kompis som visar hänsyn och respekt. Vi uppmuntrar barnen att bjuda in andra i lek och samtal.

Vi arbetar med ”Kompissolen”. Tillsammans har vi pratat om hur en kompis ska vara t.ex. hjälpa och trösta varandra, dela med sig och lyssna på varandra är de regler som barnen har valt. Dessa tankar har vi skrivit ner på en pappers-sol som sitter i det stora rummet och när någon kompis gör något som inte är okej, säger barnen Tänk på kompissolen. Vi har också gett barnen ett redskap som de kan använda sig av om något inte känns okej - sätta upp en hand och säga STOPP eller SLUTA.

Barnen lär sig att fungera i grupp genom att närvara i samling, gympasalen, vid matsituationer och i verksamheten i övrigt. De utvecklar sin förmåga att fungera i grupp hela dagen. Lär sig vilka skyldigheter de har gentemot andra, de sociala reglerna, samt vilka rättigheter de har, att ingen har rätt att kränka dem. De får själva försöka lösa sina konflikter genom att argumentera och förklara för varandra vad de menar och vill.

Vi arbetar även med "OKEJ och EJ OKEJ" bilderna som visar på hur man är en bra vän samt vad som är okej att göra och inte okej.

Vi kommer att använda oss av intervjuer, observationer och dokumentationer för att få syn på lärandet.

 

 

 

Normer och värden Förskolans uppdrag är att att aktivt påverka, stimulera och hjälpa barnen att utveckla förståelse för samhället och allt kring det, vad gäller de demokratiska värderingarna. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring Normer och värden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 Utveckling och lärande

Utvalda läroplansmål för ht 2019/ vt 2020 inom utveckling och lärande:  

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, Lpfö 18

Målkriterier:

  1. Kunna räkna i olika situationer
  2. Kunna förstå de enklaste läges orden som t.ex framför, bakom, under, på

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet för utveckling och lärande?

 

Vårt tema på Blåsippan heter "Barnen i världen". Vi gör flygresan tillsammans och genom den dramalek som uppstår så fångar vi barnens intresse och utvecklar deras nyfikenhet för andra kulturer och språk.Detta ser vi att det återspeglar sig i vår dagliga verksamhet och i barnens lek. Vi kommer att räkna på olika språk när vi har tema och uppmärksamma olika matematiska termer.Vi kommer att räkna på olika språk när vi har tema och uppmärksamma olika matematiska termer. På Blåsippan har vi olika sifferkort med antalsbilder och som visar med fingrar hur många t.ex siffran två är. Dessa sitter uppe så att barnen kan gå och titta på när de behöver. Vi har sifferpussel och andra pussel tillgängligt.Barnen kommer att få räkna sina kompisar på samlingen och även vid andra tillfällen under dagen efter sin förmåga och ålder. Vi kommer att prata om hur många år vi är och använda oss av vårt födelsedagståg.Vi pedagoger kommer att använda oss av lägesord i olika situationer under dagen . Vi kommer att använda oss av IKT - filmer, bilder ,lärplatta, appletv,projektor.
Vi har lånat böcker och läst om matematik som ger tillfällen att fundera och fråga om matematik. Böcker som tar upp de olika räknesätten på ett enkelt sätt
Barnens skapande i ateljén kommer att ha anknytning till vårt temaarbete och våra Grön Flagg mål.
Varje vecka går vi till vår gymnastikhall och har gymnastik där barnen får möjlighet att utveckla sin motorik.
Vi är aktivt närvarande pedagoger som skapar möjligheten till ett lustfyllt lärande genom att ha en öppen pedagogisk miljö som främjar lek och kreativitet.
Vi kommer att använda oss av intervjuer, observationer och dokumentationer för att få syn på lärandet.

Vi läser böcker och resonerar mycket med barnen, arbetar med Bornholmsmaterialet. Varje vecka går vi till vårt förskolebibliotek och några gånger/ termin åker vi till Sagoskåpet på stadsbiblioteket. Källsorterar gör vi varje vecka i olika grupper.                                              

 Utveckling och lärande Förskolans uppdrag är att se till att vår verksamhet präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Ta tillvara på barnens intressen och stärka dem så de kan erövra nya kunskaper och erfarenheter. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring utveckling och lärande i läroplanen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
 Utvalda läroplansmål för ht 2019/vt 2020 inom barns inflytande:  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

  • Arbetslaget ska säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och 

Lpfö 18

Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Målkriterier:

  1. De yngre barnen ska förstå och kunna omsätta hur man är mot varandra i olika situationer  
  2. De äldre barnen ska förstå innebörden av vår kompissol och kunna omsätta detta i vardagen

 Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utöva inflytande?

Vi möjliggör för barns inflytande genom att låta barnen vara medbestämmande över sin vardag i vår verksamhet och vi uppmuntrar dem att göra egna aktiva val. Vi resonerar och ställer öppna frågor till barnen där man kan uttrycka vad man tror och tänker om olika saker i vår omvärld. Vi uppmuntrar barnen att bli delaktiga i beslut som vi tar på avdelningen.

Dagligen så delar vi in barngruppen i mindre grupper där man får större möjlighet att uttrycka sin tankar och åsikter. Vi uppmuntrar att man ska lyssna på sina kompisar och kunna vänta på sin tur såsom i samtalssituationer och i den fria leken.

Vi har materialet tillgängligt och gör olika inbjudande miljöer. Ute har vi också material och leksaker tillgängligt som varje barn kan ta fram efter sitt intresse och behov. 

Pedagogerna är uppmärksamma och använder sig av olika dokumentationsverktyg för att kunna säkerställa alla barns rätt till inflytande.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

Barns inflytande Förskolans uppdrag är att lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Att låta barnens intressen och behov ligga till grund för miljöns utformning. Genom att stödja barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, skapar vi förutsättningar för att utveckla deras sociala förmågor. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring barns inflytande.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras möjlighet till inflytande och förståelse för förskolans uppdrag. Det är viktigt att alla som ingår i arbetslaget har förmåga att förstå och samspela med barnen och att skapa tillitsfulla relationer med hemmen, så att förskoletiden blir positiv för barnen.     Lpfö18
2.4 FÖRSKOLA OCH HEM

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

                                                                  Lpfö18

 


Hur ger verksamheten vårdnadshavare utrymme för delaktighet?

På Blåsippan strävar vi för ett öppet klimat mellan vårdnadshavare och pedagoger. Vi har daglig kontakt både vid lämning och hämtning där den vardagliga informationen överlämnas och samtalas om. I vår hall har vi vår planeringskalender där vi kortfattat skriver vad vi gjort under dagen och på Unikum använder vi lärloggen. Vi använder oss även av barnens lärloggar, där vårdnadshavarna  får ta del av sitt barns enskilda utveckling i form av pedagogiska dokumentationer. 

Vårdnadshavarna är också delaktiga i vårt tema där de hjälper oss med material om olika länder. 

 Vi har ett "lära känna samtal" med vårdnadshavare innan barnet börjar på Blåsippan.

Vi har uppföljningssamtal ca 6 veckor efter avslutad inskolning/uppflyttning. Där pratar vi om hur inskolningen/uppflyttningen gått samt kortfattat hur barnet har det i nuläget. Vi har också en gång/ läsår ett utvecklingssamtal där vi går närmare in på hur barnets utveckling. 

Vi har föräldramöte en gång per år, en sommarfest, Luciafest.

Vi strävar efter att ha ett nära samarbete med vårdnadshavarna och att både vårdnadshavare och barnen ska känna sig trygga hos oss.

 

Förskola och hem Förskolans uppdrag är att komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete skall ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring förskola och hem.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: