Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Bara backar barnskötare 2020

Skapad 2019-11-04 03:22 av Laila Petersen
Varmt välkommen till höstens medarbetarsamtal 2020
Medarbetarsamtal 1 - 6 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till ditt Medarbetarsamtal HÖSTEN 2020
Vi använder Unikum för dokumentation och skriver en individuell utvecklingsplan under dina personliga mål. Våra förberedelser, tidsöverenskommelser mm sköts på ett och samma ställe.
Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet" med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena senast fem dagar före samtalet. Om vi samverkar här så är vi båda två väl förberedda inför ditt samtal.
Hjärtligt välkommen!

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och mig som chef. Ett sådant samtal ska ske minst en gång per år. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetens mål. Medarbetarsamtalet ska även ha en koppling till det årliga lönesamtalet. För att medarbetarsamtalet skall bli meningsfullt är det viktigt att du förbereder dig väl, för då läggs en bra grund för dialog. 

Syftet med samtalet är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås. Det är därför viktigt att du är förtrogen med vårt uppdrag och de mål som finns för verksamheten. För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du och jag som din chef samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten och bidra med idéer och förslag till förbättringar. Att ge varandra feedback görs oftast naturligast och bäst i vardagen men i medarbetarsamtalet kan du och jag göra detta på ett mer strukturerat och fördjupat sätt.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Sen sist

Vi inleder med en återkoppling sen föregående samtal. Medarbetare och chef går igenom överenskommelsen som gjordes vid förra samtalet. Förbered dig inför samtalet genom att fundera över följande fråga om dig själv och vår verksamhet. 

 

Sen sist Vilken utveckling hos dig själv har påverkat verksamheten positivt och gjort skillnad för både verksamheten och barnens utveckling och lärande under föregående år? Vilken utveckling tänker du är är viktig för fortsatt arbete med det prioriterade området kring Självledarskap.

Med uppdraget i fokus

 

Utifrån Svedala kommuns värdeord. Mod, Hållbarhet, Engagemang och Öppenhet så bidrar vi gemensamt till att skapa en samsyn i vårt uppdrag med fokus på Svedalas och Bara backars vision

- Alla ska lyckas

- Att öppna dörrar till varje barns framtid


Under kommande år, kommer Bara backars utvecklingsfokus fortsatt att vila på att skapa en tillitsbaserad organisation. Detta kommer att ställa krav på organisationen i alla led. Med tillit kommer ansvar och med ansvar kommer möjligheter som öppnar upp för nya vägar för utveckling och lärande. Här är Svedalas värdeord starkt kopplade till den utveckling vi strävar mot. Bara backars förskola ska erbjuda alla, både barn som vuxna en stimulerande lärmiljö med många tillfällen till samspel och lärande. Organisationen som skapats skall få utmanas och skapa utrymme för kreativitet och balans där lärande och utveckling är centralt med strukturerad undervisning, tid för lek och en balanserad dagsrytm i fokus.

Förskolans värdegrund Respektfulla och positiva relationer mellan förskolepersonal och barn är enligt forskning en av de viktigaste faktorerna för barns utveckling och lärande. Viljan och förmågan att skapa öppna och förtroendefulla relationer med de alla vi möter är grunden i allt. Det kräver ett känslomässigt engagemang. Omsorgen är en del av pedagogiken och pedagogiken är en del av omsorgen. Pedagogiska relationer med hög kvalitet innebär att förskolepersonal förmår ge barnen social, kognitiv och emotionell närvaro = lyhördhet och förståelse genom en undervisning som stimulerar barnets lärande i situationen här och nu. Det gäller att vara med barnen och inte bara hos dem. Vara nära för att se höra och förstå, att mötas med olika kunskaper och erfarenheter och dela gemensamma upplevelser. De budskap vi ska arbeta för att förmedla är följande: • "Vi ska göra det här tillsammans!" • "Jag är här för att hjälpa dig att förstå och använda dina resurser! Jag litar på dig " • "Jag vet att du duger, att du kan! jag kommer aldrig att ge upp mina förhoppningar om dig”
Lek för lärande Leken i förskolan är avgörande för barnens lärande. När vi ger utrymme för leken så ger vi också utrymme för ett lustfyllt lärande. Lärande är så mycket mer än att bara faktakunskaper, leken ger upplevelser och kunskaper mening. Med fantasins hjälp kan vi foga kunskaperna samman till nya insikter och fördjupad förståelse där lekfullheten behövs för att kunna applicera de förvärvade kunskaperna till barnens lärande i deras vardag. Barnen tränar bland annat sin relationella kompetens, turtagning, att kompromissa, dra slutsatser och mycket annat. Med leken som fortsatt prioriterat område så är det av stor vikt att inflytande och delaktighet samt synen på lekens betydelse speglar vår utbildning i förskolan. Att erbjuda en mångfasetterad möjlighet av lek är grunden för vår gemensamma utveckling, både inomhus som utomhus.
Utveckling och lärande - Barns delaktighet och inflytande Tillgänglig lärmiljö (fysisk, social och pedagogisk) utifrån Tillgänglighetsmodellen. Förskolorna arbetar för en stimulerande fysisk, social och pedagogisk lärmiljö med inflytande och delaktighet för en tillgänglig förskola. Vi färgar in det specialpedagogiska synsättet för en likvärdig förskola för alla barn. utifrån att Inflytande kommer att vara centralt som ett utvecklingsområde så är det av vikt att alla som arbetar på Bara backar har en samsyn i och kring arbetet med inflytande och delaktighet under kommande år. • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga för att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation. (Lpfö -18) Mål för inflytande och delaktighet  Alla barn ska trivas på Bara backar och få göra framsteg.  Alla barn ska känna att de vuxna lyssnar och är närvarande i samtalet.  Alla barn ska delta i lek och känna sig som en del i gruppen.  Alla barn ska ha inflytande för att kunna påverka sin dag.
Professionsutveckling Förskolan har arbetat fram en organisation som arbetar med en tydlig struktur samtidigt som vi är öppna för förändringar. Vi arbetar tillsammans i en lärande organisation, vilket innebär att vi hela tiden måste reflektera, lära oss av våra erfarenheter och vi arbetar för att skapa förutsättningar för detta Organisationen skapar förutsättningar för; möten mellan personal – personal, att analysera de pedagogiska processerna, att planera det egna arbetet, utveckling och utvärderingstid för de olika arbetslagen, reflektion kring läroplanens olika målområden och hur dessa kan integreras i den dagliga verksamheten, delaktighet, meningsskapande och känsla av sammanhang, att alla skall lyckas samt synliggöra lärandet. Under kommande år så är självledarskap centralt och vi kommer att ha ett extra fokus på att skapa förutsättningar för det egna ledarskapet. Att veta vem man själv är, sina styrkor samt sina utvecklingsområden bidrar till utveckling, både för egen del, men även för hela organisationen. Att våga ge feedback samt att ta emot feedback får konsekvenser för framtida utveckling. Kompetensutvecklingen ska vara kopplad till verksamheten och leda till en förbättring för förskolans verksamhet. Punkterna i din utvecklingsplan kan därför handla både om olika aktiviteter som ska genomföras och saker som du ska träna på i vardagen, kanske attityder, beteenden eller koncentration och kvalité i mötet med barnen. Tänk på att kompetensutveckling är inte bara kurser och konferenser. Det är allt lärande och utveckling som leder till att du kan utvecklas som medarbetare och göra ett bättre arbete inom många olika områden.

Ledarskap, hälsa och arbetsmiljö

Förväntningar på dig som medarbetare är bland annat: 

  • Respektfullt bemötande gentemot barn, vårdnadshavare, kollegor och övrig personal
  • Att du talar med, istället för om kollegor, vårdnadshavare och andra
  • Förståelse för uppdraget och kunskaper om styrdokumentens innehåll
  • Vilja att utveckla verksamheten och aktivt bidra till måluppfyllelse på enheten
  • Delaktighet, du tar del av information och genomför det du är ålagd
  • Du lämnar tankar/synpunkter på sådant som efterfrågas/deltar i processer som pågår
  • Framförallt uppskattar jag initiativ och ansvar och att du är genuint nyfiken och ställer frågor om du inte förstår. 
Hur är din hälsa? Hur mår du? Utifrån att vi gemensamt under kommande år har hälsa och välbefinnande som fortsatt prioriterat område och i detta självledarskap i fokus, är det av stor vikt att man har självinsikt över sitt egna ansvar i välmåendet. Att förändra andra är inte en självklarhet, men att förändra sig själv är en bra inledning för förändring på sikt. Fundera på din hälsa samt vad du bidrar med och vad du önskar mer utav för fortsatt välmående och ett hälsosamt arbetsliv

Kommunals lönekriterier

Välj två kriterium utifrån framskrivna kriterier som du tycker att du utvecklats inom under året som gått, ge exempel på hur du arbetat med detta. Välj ett kriterium som du tycker att du behöver utvecklas inom, ge exempel på hur du tänker arbeta med detta.

 

Yrkesskicklighet
Är lyhörd för ny kunskap och har förmåga att tillämpa den i arbetet.
Hanterar vardagligt förekommande arbetsuppgifter självständigt. 
Bidrar till verksamhetsutveckling.
Bidrar utifrån ett barn/elev-fokus till att hitta lämpliga lösningar på vardaglig problematik.
Tar till sig och tillämpar nya arbetsformer och arbetssätt.

 

Bidrar till verksamhetsutveckling
Bidrar till att omvandla tidigare kunskap och erfarenheter till praktisk tillämpning i verksamheten. 
Tar ansvar för den egna kompetensutvecklingen.
Bidrar till verksamhetsutveckling genom att ta relevanta initiativ till förändring. 
Ser förändring som en naturlig del i arbetet. 
Är mottaglig för och tar tillvara nya synpunkter.
Bibehåller engagemang med verksamhetens bästa för ögonen även i motgångar.

 

Resultatinriktad
Tar ansvar för att utföra sitt uppdrag även i situationer som kräver omprioriteringar.
Deltar aktivt i att omsätta mål och styrdokument i det dagliga arbetet. 
Reflekterar kontinuerligt kring sitt eget arbete i förhållande till verksamhetens övergripande mål.
Har förståelse för hur det egna bidraget till verksamheten påverkar resultatet. 
Har förmåga att ta tillvara verksamhetens resurser.

 

Medborgarfokus
Har god förmåga att bemöta barn/elever och vårdnadshavare och arbetar aktivt med att skapa goda relationer.
Arbetar aktivt för att skapa delaktighet och inflytande i enligt med gällande styrdokument.
Bidrar till samverkan med externa parter.

 

Medarbetarskap
Bidrar genom respektfullt bemötande till att skapa förtroendefulla relationer. 
Har god kommunikationsförmåga.
Stöttar och uppmuntrar kollegor och bidrar till arbetsglädje på arbetsplatsen. 
Har ett lösningsfokuserat och konstruktivt förhållningssätt i arbetslagsarbetet.
Föreslår förbättringar i syfte att skapa en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

 

Lönekriterier Välj ut två saker som du är bra på och en en sak du behöver bli bättre på från lönekriterierna och resonera kring detta.

Personliga mål

I detta avsnitt skriver du ner de personliga mål som du upplever har framkommit då du arbetat med dokumentet inför medarbetarsamtalet. Ytterst handlar det om att skapa bättre förutsättningar för barnets vidare utveckling och lärande, men kan ändå inbegripa personlig utveckling för dig.
Personliga mål
Reflektion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: