Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Bofinken 2019

Skapad 2019-11-05 02:37 av Aron Kjellberg
underlag för utvecklingsamtal
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Enligt förskolans läroplan ska arbetslaget fortlöpande föra samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång per år. 

Detta utvecklingssamtal kommer att fokusera på:

Normer och värden - Trivsel, trygghet och kamratrelationer

Utveckling och lärande - Intressen och erfarenheter

Barns inflytande - Delaktighet

Förskolan och hemmet - Samarbete med hemmet

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Läs mer i Lpfö-18

Beskriv hur verksamheten arbetar med alla människors lika värde Vi har ett tillåtande klimat som inte begränsar utan främjar nyfikenhet och utveckling, att alla är värdefulla och skall tas på allvar. Vi är medvetna och våra roller som förebilder och alla på bofinken strävar efter att behandla varandra så som vi vill att barnen skall behandla varandra. Att lyssna på varandra och ha ett ömsesidigt givande och tagande som skapar en ömsesidig respekt bland både barn och vuxna. Vi strävar efter att ha en miljö där alla barn kan och vågar vara trygga i sin identitet och i vem de är. Vi utgår ifrån jaget för att förstå varandra. Allt detta skapar en stabil grund att jobba vidare på i Strömstad - Sverige - världen.
På detta sätt visar ditt/ert barn att det kan ta ansvar, visa hänsyn och hjälpa andra.
På vilket sätt visar barnet att det är tryggt och trivs i förskolan?

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Läs mer i Lpfö-18

Beskriv hur verksamheten arbetar med att fånga barnens intressen för att utveckla nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Vi utgår ifrån barnens intresse och strävar efter att låta barnens tankar och idéer vara en levande del av vår vardag och därifrån stötta barnens lärande både i vardagen och i våra planerade aktiviteter.
På detta sätt ser vi ditt/ert barns lust och förmåga att leka och lära.

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Lpfö-18

Beskriv hur verksamheten arbetar för att skapa delaktighet. Vi strävar efter att ha en god kommunikation mellan barn och personal, där barnen blir lyssnade på och tas på allvar. Vi arbetar aktivt med att närma oss barnens perspektiv och vara emotionell närvarande, för att skapa en miljö där barnen skall känna sig sedda, bekräftade och uppskattade. Med hjälp av pedagogisk dokumentation strävar vi efter att ta tillvara på och lyfta barnens tankar och idéer och låta dem föra oss vidare i vår pedagogiska verksamhet
På detta sätt tar vi vara på ditt/ert barns tankar, idéer och åsikter i förskolan.

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. Lpfö-18

Beskriv hur ni känner er delaktiga i förskolans verksamhet.
Detta vill jag som vårdnadshavare att vi pratar om på utvecklingssamtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: