Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björk - Haga Förskolor 3 - 5 år VT

Skapad 2019-11-07 08:43 av Camilla Ehrlin
Utvecklingssamtalsmall vårtermin för Björk - Haga Förskolor
Förskola 3 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Syftet med utvecklingssamtalet är att vårdnadshavare och pedagoger tillsammans ska få en helhetsbild av hur barnet har det i förskolan. Vi följer även upp barnets utveckling i samverkan med hemmet. Utifrån detta ska vi tillsammans arbeta för en positiv utveckling för ert barn.

Förskolans uppdrag:

Utbildningen i förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmet skall förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta, ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. (Lpfö 18, Förskolans läroplan)

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Pedagogernas syn

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden i utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Här beskriver vi pedagoger ert barns utveckling och lärande på förskolan.

Nuläge I flera olika situationer under dagen visar ditt barn trygghet och trivsel. Vi tänker främst på vardagssituationer så som rutiner, lek och samspel med barn och vuxna.
Normer och värden Normer och värden handlar om: trivsel, trygghet, empati, öppenhet, respekt och ansvar. Vi tänker främst på kamratrelationer, samarbete, respekt, empati och ansvar. Ditt barn deltar / utvecklas så här i vår verksamhet:
Utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Utveckling och lärande handlar om: lek, förmågor, självständighet, självtillit, motorik, skapande, språk, matematik, natur och teknik. Vi ser till att förskolans verksamhet erbjuder allt detta anpassat efter barnens förmåga. Ditt barn deltar / utvecklas på detta sätt i vår verksamhet:
Barns inflytande Utbildningen ska lägga grunden för barns förståelse för demokrati. Det handlar om: påverkan, delaktighet, inflytande, ansvar och samarbetsförmåga. Vår verksamhet erbjuder möjlighet för alla att vara med och påverka efter egen förmåga. Ditt barn deltar / utvecklas så här i vår verksamhet:
Förskola och hem Förskola och hem handlar om: att samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt. Vi ger dig insyn i verksamheten genom att erbjuda daglig kontakt, inskolningssamtal, utvecklingssamtal, Unikum och Tempus.
Övrigt Övrig information till vårdnadshavare angående barnets utveckling

Vårdnadshavares syn

Enligt läroplanen (Lpfö 18) ska förskolan komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt. 

De frågor ni får besvara handlar om läroplansområdena nuläge, normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande, förskola och hem samt frågor utifrån brukarenkäten. 

 

Svara på följande frågor inför vårt samtal.

Barnets reflektion

Här har pedagoger och vårdnadshavare möjlighet att ställa frågor till barnet inför samtalet. Kan inte barnet svara själv, låt det tydligt framgå av texten om det är barn, pedagog eller vårdnadshavare som svarat på frågan.

 

Samtal mellan barn pedagog och vårdnadshavare
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Framåtblick

Syftet med planen är:

  • Att utifrån barnets bästa jag, påvisa barnets utveckling och visade intressen, samt beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen.
  • Att lyfta fram det enskilda barnets lärande i samspel med andra.
  • Att komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden.
  • Att följa upp och utvärdera överenskommelserna vid nästa utvecklingssamtal.
Utvecklingsplanen fylls i tillsammans vid samtalet. Gör en beskrivning av överenskommelsen här. Detta görs tillsammans av vårdnadshavare och pedagog.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: