Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vä förskola samtalsmall

Skapad 2019-12-17 13:15 av Madelen Ek
Samtalsmall för utvecklingssamtal och övergångssamtal förskolor
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Nu är det dags för utvecklingssamtal. Vi förbereder för samtalet på förskolan genom att observera och dokumentera kring barnet. Ni som vårdnadshavare får också möjlighet att skriva in kommentarer och frågor. Tillsammans med en pedagog får ni sedan tid att i lugn och ro prata om hur ni upplever hur ert barn har det på förskolan och hur det fungerar för barnets utveckling och lärande. Välkommen!

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.  Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. 

Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.
Lpfö 18
 • Livsfrågor i vardagen
 • Förhållningssätt, ex genusfrågor, jämställdhet
 • Trivsel
 • Kamrater
 • Lek
 • Respekt för varandra barn-barn, barn-vuxen
Omsorg, utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.
Lpfö 18
 • Nyfikenhet, lust att lära nytt
 • Språk: Ordförråd, begrepp, skriftspråk mm
 • Matematik: Begrepp, former, mätning, räkning mm
 • Teknik: Teknik i vardagen, digitalt mm
 • Motorik
 • Skapande uttryck
Barns delaktighet och inflytande Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.
Lpfö 18
 • Hur barnets behov har tagits tillvara
 • Hur barnets intressen tagits tillvara
 • Hur barnet fått uttrycka sin åsikt, lyssnat på andra

Det finns några frågor som en hjälp för er att förbereda er inför samtalet. Det är också bra om ni funderar på om det är något speciellt som ni vill ta upp under samtalet.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Syftet med utvecklingssamtalet är:
Att utifrån barnets styrkor, intressen och behov och utifrån vårdnadshavares synpunkter, beskriva hur vi på förskolan kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja trivsel och fortsatt utveckling, med stöd i läroplanen.

Fokuseringen i denna delen av samtalet är uppflyttningen till förskoleklass.

Frågor ställda till barnet. Pedagog skriver:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Kompletterande överlämningsplan Utifrån läroplanens barnsyn och kunskapssyn har följande frågor formulerats kring kompletterande överlämningsplan. -för barn i behov av stöd i form av extra anpassningar -för barn i behov av särskilt stöd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: