Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkens förskola - Lejonet - Samtalsmall 2019-2020

Skapad 2019-12-23 09:02 av Mathilda Nilsson
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

För att samtalet ska bli en dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera det du vill ta upp vid samtalet.

 

Detta kommer vi ta upp vid samtalet:
Vi kommer tillsammans att prata om barnets välbefinnande och omsorg hos oss på Arkens förskola. Där efter har vi möjlighet att prata om hur vi arbetar med normer och värden, omsorg, utveckling och lärande, barns delaktighet och inflytande och förskola och hem. Under varje rubrik har vi kort beskrivit hur vi arbetar med dessa olika områden.

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (Lpfö 18, S.7) Klicka här för att öppna läroplanen. 

Förskolans uppdrag
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (Lpfö 18, s.12) Klicka här för att öppna läroplanen

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utveckla normer och värden?

Genom att uppmuntra barnen att hjälpa varandra i vardagen och genom att vara goda förebilder. Vi pedagoger ska vara med och visa barnen hur man kan hjälpa varandra i vardagen. Aktiviteter med turtagning exempel spela spel, gubben i lådan, hundens ben och i den fria leken. Vi pedagoger ska vara med och stötta barnen i samlingar och aktiviteter där turtagning sker.

 

Utvalda läroplansmål för HT 2019/VT 2020 inom normer och värden:

"Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra" (Lpfö 18). 

 

Förväntade effekter:

  • När barnen hjälper varandra i vardagen.
  • Turtagning
Normer och värden Förskolans uppdrag är att att aktivt påverka, stimulera och hjälpa barnen att utveckla förståelse för samhället och allt kring det, vad gäller de demokratiska värderingarna. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring Normer och värden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö 18, s.13) Klicka här för att öppna läroplanen.

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet för omsorg, utveckling och lärande?

Genom att titta på bilder och filmer om olika djur, lyssna på hur de låter, vad de äter och vilka färger de har. Vi ska konstruera djur med olika material, sjunga sånger, och berätta sagor om djur. I alla dessa moment kommer vi även teckna djuren med barnen. 

 

Utvalda läroplansmål för HT 2019/VT 2020 inom omsorg, utveckling och lärande:

"Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik" (Lpfö 18).

 

Förväntade effekter:

  • Peka ut eller benämna ett eller flera djur.
  • Använda TAKK för ett eller flera djur.
Omsorg, utveckling och lärande Förskolans uppdrag är att se till att vår verksamhet präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Ta tillvara på barnens intressen och stärka dem så de kan erövra nya kunskaper och erfarenheter. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring utveckling och lärande i läroplanen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 Barns delaktighet och inflytande 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18, s.16) Klicka här för att öppna läroplanen

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utöva delaktighet och inflytande?

Genom att vi har bilder på fyra olika aktiviteter, där ett barn/gång väljer aktivitet på samlingen. Barnen kommer att välja mellan två sagor, gubben i lådan och sångkort.Vi fotograferar två aktiviteter björnen sover och musiklådan. Alla barnen lägger sin bild på den aktivitet som de vill utföra, sedan räknar vi tillsammans för att ta reda på vilken aktivitet det blir.

 

Utvalda läroplansmål för HT 2019/VT 2020 inom barns inflytande:

"Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation" (Lpfö 18).

 

Förväntade effekter:

  • När barnen förstår att de kan påverka samlingen med hjälp av fyra stycken aktivitetskort.
  • När barnen förstår att de kan påverka vilken aktivitet som ska genomföras genom röstning.

 

Barns delaktighet och inflytande Förskolans uppdrag är att lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Att låta barnens intressen och behov ligga till grund för miljöns utformning. Genom att stödja barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, skapar vi förutsättningar för att utveckla deras sociala förmågor. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring barns inflytande.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen (Lpfö 18, s.17) Klicka här för att öppna läroplanen.

 


Hur ger verksamheten vårdnadshavare utrymme för delaktighet?

  • Den vardagliga kommunikationen, unikum, drop-in och tavlan i hallen. 
Förskola och hem Förskolans uppdrag är att komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete skall ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring förskola och hem.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: