Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkens förskola - Duvan - Samtalsmall 2019-2020

Skapad 2019-12-23 09:35 av Mathilda Nilsson
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

För att samtalet ska bli en dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera det du vill ta upp vid samtalet.

 

Detta kommer vi ta upp vid samtalet:
Vi kommer tillsammans att prata om barnets välbefinnande och omsorg hos oss på Arkens förskola. Där efter har vi möjlighet att prata om hur vi arbetar med normer och värden, omsorg, utveckling och lärande, barns delaktighet och inflytande och förskola och hem. Under varje rubrik har vi kort beskrivit hur vi arbetar med dessa olika områden.

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (Lpfö 18, S.7) Klicka här för att öppna läroplanen. 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter” (Lpfö 18, s.10). 

Förskolans uppdrag
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (Lpfö 18, s.12) Klicka här för att öppna läroplanen

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utveckla normer och värden?

Genom att vi kommer att arbeta med Duvans befintliga kompissol och arbeta med materialet "Bamses kompiskort". 

 

Utvalda läroplansmål för HT 2019/VT 2020 inom normer och värden:
"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande" (Lpfö 18). 

 

Vi ser att vi närmar oss läroplansmålen när barnen visar:                                           

 • Öppenhet - barnen hälsar på varandra, samt barn och vuxna som kommer in på avdelningen, och bjuder in varandra i lekarna.
 • Respekt- barnen visar respekt för allt levande, värnar djur och natur.
 • Solidaritet - barnen är kamratliga, visar hjälpsamhet och sammanhållning.
 • Ansvarstagande - plockar undan efter lekarna, är rädda om vårt material.

 

Normer och värden Förskolans uppdrag är att att aktivt påverka, stimulera och hjälpa barnen att utveckla förståelse för samhället och allt kring det, vad gäller de demokratiska värderingarna. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring Normer och värden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö 18, s.13) Klicka här för att öppna läroplanen.

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet för omsorg, utveckling och lärande?

 • Barnen får möjlighet att berätta om medtagna saker, bilder mm.
 • Vi använder oss av materialet i Bornholmsmodellen för att stimulera barnens språkliga medvetenhet.
 • Vi fotografera våra aktiviteter/utbildningen under veckan, dessa visas på iPad så att barnen ges möjlighet att berätta om sina upplevelser vid lämning och hämtning.

 

Utvalda läroplansmål för HT 2019/VT 2020 inom omsorg, utveckling och lärande:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften" (Lpfö18). 

 

Vi ser att vi närmar oss läroplansmålet när barnen:

 • Berättar i samlingen om medtagna saker.
 • Återkopplar till Bornholmsmaterialet.
 • Barnen berättar om sina upplevelser för föräldrarna.
Omsorg, utveckling och lärande Förskolans uppdrag är att se till att vår verksamhet präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Ta tillvara på barnens intressen och stärka dem så de kan erövra nya kunskaper och erfarenheter. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring utveckling och lärande i läroplanen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 Barns delaktighet och inflytande 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18, s.16) Klicka här för att öppna läroplanen

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utöva delaktighet och inflytande?

 • Barnen får rösta om vilken lekplats vi ska besöka på fredagarna.
 • Barnen får medverka i utformningen av vår gemensamma miljö, ute och inne,

 

Utvalda läroplansmål för HT 2019/VT 2020 inom barns inflytande:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem" (Lpfö 18). 

 

Vi ser att vi närmar oss läroplansmålen när barnen visar:

 • Barnen genomför röstningen av lekplatsval.
 • Förstår att de kan vara medskapande av vår gemensamma miljö ute och inne,

 

Barns delaktighet och inflytande Förskolans uppdrag är att lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Att låta barnens intressen och behov ligga till grund för miljöns utformning. Genom att stödja barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, skapar vi förutsättningar för att utveckla deras sociala förmågor. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring barns inflytande.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen (Lpfö 18, s.17) Klicka här för att öppna läroplanen.

 

Hur ger verksamheten vårdnadshavare utrymme för delaktighet?

 • Den vardagliga kommunikationen, unikum, drop-in, föräldrarmöte och tavlan i korridoren. 
Förskola och hem Förskolans uppdrag är att komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete skall ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring förskola och hem.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: