Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkens förskola - Giraffen - Samtalsmall 2019-2020

Skapad 2019-12-23 09:52 av Mathilda Nilsson
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

För att samtalet ska bli en dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera det du vill ta upp vid samtalet.

 

Detta kommer vi ta upp vid samtalet:
Vi kommer tillsammans att prata om barnets välbefinnande och omsorg hos oss på Arkens förskola. Där efter har vi möjlighet att prata om hur vi arbetar med normer och värden, omsorg, utveckling och lärande, barns delaktighet och inflytande och förskola och hem. Under varje rubrik har vi kort beskrivit hur vi arbetar med dessa olika områden.

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (Lpfö 18, S.7) Klicka här för att öppna läroplanen. 

Förskolans uppdrag
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (Lpfö 18, s.12) Klicka här för att öppna läroplanen

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utveckla normer och värden?

Genom att vi kommer gå iväg på gymnastik till Lilla Järnåkra. Barnen kommer vid dessa tillfällen ha med sig en gymnastikpåse/väska med ombyte. Barnen får byta om i ett omklädningsrum. Halva barngruppen är bekant med detta sedan tidigare. Barnen får hitta vars en plats i omklädningsrummet, byta om och lägga sina kläder på rätt plats. Till en början kommer vi pedagoger stödja barnen i sitt ombyte. Positivt förstärka dem i vad de klarar av. Vi kommer att arbeta med uttrycket: "fråga en kompis om hjälp". För att barnen ska se varandra och växa i ansvar men även att bli starka i att kunna be om hjälp. 

 

Utvalda läroplansmål för HT 2019/VT 2020 inom normer och värden:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra" (Lpfö18). 

 

Vi ser att vi närmar oss läroplansmålet när:

  • Barnet kan fråga en kompis om hjälp i omklädningssituationen. 
  • När barnens villighet till att hjälpa återspeglas i resten av verksamheten. Såsom förskolans hall, där barnen tar på sig västar, jackor, skor. 
Normer och värden Förskolans uppdrag är att att aktivt påverka, stimulera och hjälpa barnen att utveckla förståelse för samhället och allt kring det, vad gäller de demokratiska värderingarna. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring Normer och värden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö 18, s.13) Klicka här för att öppna läroplanen.

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet för omsorg, utveckling och lärande?

Inför vår uppstart av gymnastiken kommer vi att ha två uppdelade samlingar med barnen. En samling med de barn som tidigare har haft gymnastik på Arken och en samling med de barn som är nya i vår grupp. Här kommer vi att samtala med barnen om vad de har för förväntningar på gymnastiken och varför vi ska ha gymnastik. Detta tillfälle kommer dokumenteras genom ljudupptagning via Ipad för vidare uppföljning. 

Vi kommer sedan att gå iväg på gymnastik till Lilla Järnåkra varje onsdag. Vi startar varje gymnastiktillfälle med att prata om vad vi ska öva för dagen och varför. Vilken kroppsdel som får arbeta och träna. Barnen får också en chans att reflektera och komma med egna tankar om gymnastiken. Vi kommer kontinuerligt samtala med barnen kring fruktstunden varför frukten är bra inför gymnastiken samt varför lunchen behövs efter vi har gympat.

Arbetslaget följer sedan upp varje gymnastiktillfälle och dokumenterar vad barnen haft för tankar.

 

Utvalda läroplansmål för HT 2019/VT 2020 inom omsorg, utveckling och lärande:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande" (Lpfö18). 

 

Vi ser att vi närmar oss läroplansmålet när:

  • Barnen i en gymnastiksamling kan berätta varför gymnastik är bra för kroppen och varför vi har gymnastik.
  • När barnen själv kan uttrycka något syfte med vår gymnastik.
Omsorg, utveckling och lärande Förskolans uppdrag är att se till att vår verksamhet präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Ta tillvara på barnens intressen och stärka dem så de kan erövra nya kunskaper och erfarenheter. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring utveckling och lärande i läroplanen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 Barns delaktighet och inflytande 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18, s.16) Klicka här för att öppna läroplanen

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utöva delaktighet och inflytande?

Inför vår uppstart av gymnastiken kommer vi att ha två uppdelade samlingar med barnen. En samling med de barn som tidigare har haft gymnastik på Arken och en samling med de barn som är nya i vår grupp. Här kommer vi att samtala med barnen om vad de har för förväntningar på gymnastiken och varför vi ska ha gymnastik. Detta tillfälle kommer dokumenteras genom ljudupptagning via Ipad för vidare uppföljning. 

Vi kommer sedan att gå iväg på gymnastik till Lilla Järnåkra varje onsdag. Vi startar varje gymnastiktillfälle med att prata om vad vi ska öva för dagen och varför. Vilken kroppsdel som får arbeta och träna. Barnen får också en chans att reflektera och komma med egna tankar om gymnastiken. Vi kommer kontinuerligt samtala med barnen kring fruktstunden varför frukten är bra inför gymnastiken samt varför lunchen behövs efter vi har gympat.

Arbetslaget följer sedan upp varje gymnastiktillfälle och dokumenterar vad barnen haft för tankar.

För att barnen skall bli delaktiga i gymnastiken kommer arbetslaget skriva ut bilder på de olika övningarna och träningsformer som vi provat på. Bilderna hängs upp i barnens höjd inne på avdelningen. Här kan barnen önska övning till framtida gymnastikpass. För att barnen ska känna trygghet att kunna påverka sin situation så kommer vi titta på bilderna individuellt och låta barnen ta tid på sig att välja. 

 

Utvalda läroplansmål för HT 2019/VT 2020 inom barns inflytande:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation" (Lpfö18). 

 

Vi ser att vi närmar oss läroplansmålet när:

  • När barnet själv kan hämta en gymnastikbild som hänger på avdelningen och kan önska en gymnastikaktivitet.
  • Alternativt, när barnet på frågan "Vilken övning vill du göra på gymnastiken" kan svara pedagog. 
Barns delaktighet och inflytande Förskolans uppdrag är att lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Att låta barnens intressen och behov ligga till grund för miljöns utformning. Genom att stödja barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, skapar vi förutsättningar för att utveckla deras sociala förmågor. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring barns inflytande.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen (Lpfö 18, s.17) Klicka här för att öppna läroplanen.

 

Hur ger verksamheten vårdnadshavare utrymme för delaktighet?

  • Den vardagliga kommunikationen, unikum, drop-in och tavlan i hallen. 
Förskola och hem Förskolans uppdrag är att komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete skall ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring förskola och hem.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: