Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkens förskola - Delfinen - Samtalsmall 2019-2020

Skapad 2019-12-23 10:19 av Mathilda Nilsson
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

För att samtalet ska bli en dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera det du vill ta upp vid samtalet.

 

Detta kommer vi ta upp vid samtalet:
Vi kommer tillsammans att prata om barnets välbefinnande och omsorg hos oss på Arkens förskola. Där efter har vi möjlighet att prata om hur vi arbetar med normer och värden, omsorg, utveckling och lärande, barns delaktighet och inflytande och förskola och hem. Under varje rubrik har vi kort beskrivit hur vi arbetar med dessa olika områden.

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (Lpfö 18, S.7) Klicka här för att öppna läroplanen. 

Förskolans uppdrag
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (Lpfö 18, s.12) Klicka här för att öppna läroplanen

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utveckla normer och värden?

Genom att arbeta med Alfons vänskapslåda, där det medföljer bilder och frågor om olika situationer som kan uppstå. Barnen får genom olika aktiviteter svara på frågor och prata om hur man är mot sina kompisar och vad man kan göra om någon är ledsen. När en konflikt uppstår eller om någon blir ledsen pratar vi med barnen om vad man kan göra och hur man kan göra om något inte känns bra. På Delfinnen använder vi "STOP-handen" som ett verktyg då man ska kunna säga STOP i alla situationer. 

Vi pratar aktivt om hur man tar hand om sina kompisar och hur man kan göra en kompis glad igen, genom att barnen får diskutera tillsammans ser vi att de får idéer från varandra på hur man på ett bra sätt tar hand om de i sin närhet. 

 

Utvalda läroplansmål för HT 2019/VT 2020 inom normer och värden:
" Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna" (Lpfö 18). 

 

Förväntade effekter - Målkriterier: 

 • Vi ser att barnen närmar sig målet när de, själva eller med hjälp av en vuxen, löser en konflikt som uppstått. 
 • Vi ser att barnen närmar sig målet när de, på egen hand eller med hjälp av en vuxen, tröstar en kompis som är ledsen. 

 

Normer och värden Förskolans uppdrag är att att aktivt påverka, stimulera och hjälpa barnen att utveckla förståelse för samhället och allt kring det, vad gäller de demokratiska värderingarna. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring Normer och värden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet (Lpfö 18, s.13) Klicka här för att öppna läroplanen.

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet för omsorg, utveckling och lärande?

 • Genom att bedriva en undervisning kring bokstäver med fokus på barnens namn bland annat genom en skrivhörna i lärmiljön och samlingar om ord och namn. Varje dag på Delfinen ser vi bokstäver och pratar om hur de låter och ser ut, barnen visar varandra hur bokstäverna ser ut och vad bokstaven heter som de hittat. 
 • Genom att jobba aktivt med böcker på olika sätt och uppmana barnen till att själva berätta en saga. Böcker har blivit en del av barnens vardag på Delfinen och varje dag har vi högläsning och lyssnar även på en bok vid vilan, böcker finns alltid tillgängligt inne på avdelningen både i bokform och på lärplatta. På detta sätt får barnen uppleva en mängd olika böcker och på olika sätt. 

 

Utvalda läroplansmål för HT 2019/VT 2020 inom omsorg, utveckling och lärande:
" Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften" (Lpfö 18). 

 

Förväntade effekter - Målkriterier: 

 • Vi ser att barnen närmar sig målet när de kan skriva sitt förnamn för hand eller digitalt. 
 • Vi ser att barnen närmar sig målet när de kan återberätta en saga med hjälp utav ord, rekvisita och/eller digitala verktyg. 
Omsorg, utveckling och lärande Förskolans uppdrag är att se till att vår verksamhet präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Ta tillvara på barnens intressen och stärka dem så de kan erövra nya kunskaper och erfarenheter. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring utveckling och lärande i läroplanen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 Barns delaktighet och inflytande 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18, s.16) Klicka här för att öppna läroplanen

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utöva delaktighet och inflytande?

 • Genom att fortlöpande ge barnen möjlighet att återblicka och reflektera kring vår verksamhet och vad som hänt under dagen. Barnen får med hjälp utav frågorna: Vad gör du här? och vad har du lärt dig? Reflektera över en aktivitet. 
 • Tillgång till digitala verktyg i lärmiljön, detta gör att barnen själva kan bestämma om de vill fotografera något de gjort för att de ska sparas över en längre tid eller för att kunna visas i efterhand. 
 • Introduktion av digitala verktyg.
 • Barnen får reflektera enskilt och i grupp kring bilder utifrån frågorna: Vad gör du här? och Var har du lärt dig här?

 

Utvalda läroplansmål för HT 2019/VT 2020 inom barns inflytande:
" Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation" (Lpfö 18). 

 

Förväntade effekter - Målkriterier: 

 • Vi ser att barnen närmar sig målet när de med flera ord kan uttrycka tankar om det vi gjort under dagen. 
 • Vi ser att barnen närmar sig målet när de dokumenterar sin egen utbildning med hjälp utav digitala verktyg samt reflekterar kring vad som händer på bilden. 

 

Barns delaktighet och inflytande Förskolans uppdrag är att lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Att låta barnens intressen och behov ligga till grund för miljöns utformning. Genom att stödja barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, skapar vi förutsättningar för att utveckla deras sociala förmågor. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring barns inflytande.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen (Lpfö 18, s.17) Klicka här för att öppna läroplanen.

 

Hur ger verksamheten vårdnadshavare utrymme för delaktighet?

 • Den vardagliga kommunikationen, unikum, föräldramöte, drop-in och tavlan i korridoren. 
Förskola och hem Förskolans uppdrag är att komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete skall ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring förskola och hem.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: