👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Förskolan Pärlan

Skapad 2020-01-07 09:06 av Camilla Johansson
Utvecklingssamtals mall
Förskola 0 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Hur upplever ni vårdnadshavare att barnet trivs, lär och utvecklas i vår verksamhet?

Frågor att svara på inför vårt samtal
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Intervjufrågor ställda till barnet på förskolan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
 • Normer och värden

”Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efter hand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang." Lpfö-18 s.12

Det handlar om: trivsel, trygghet, relationer, hänsyn, förståelse, empati, öppenhet, respekt, och ansvar.

Nuläge

 • upplevelse av hur barnet har det på förskolan
 • upplevelse av hur barnet uttrycker sina känslor
 • upplevelsen av hur barnet integrerar med andra barn
 • upplevelsen av hur barnet integrerar med gruppen

Namn
Kommentar…

Utveckling och lärande

”Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärande." Lpfö-18 s.13  

Det handlar om: lek, talanger, självständighet, självtillit, motorik, fantasi, föreställningsförmåga, kommunikation, kulturellt identitet, naturvetenskap, teknik, skapande, språk, matematik, problemlösning.

Nuläge

 • Tankar om barnets styrkor / förmågor / talanger
 • Tankar om barnets intressen
 • Upplevelse av hur barnet gör för att lära sig nya saker

Namn
Kommentar…

Barns inflytande

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen." Lpfö-18 s.16

Det handlar om: påverkan, delaktighet, ansvar, samarbetsförmåga, beslutsfattande.

Nuläge

 • Upplevelse av hur barnet samspelar med andra
 • Tankar om barnets inflytande över och möjlighet att kunna påverka sin vardag

Namn
Kommentar…

Återkoppling

 

 • att utifrån barnets färdigheter, kompetens, behov eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i Läroplanen.
 • att efter gemensam diskussion formulera aktuella utvecklingsområden utifrån läroplanens "Normer och värden", "Utveckling och lärande" och "Barns inflytande"
 • att komma överens om hur pedagoger och föräldrar kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden
 • att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal

 

Återkoppling