👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kästaskolan - Utvecklingssamtal - Årskurs 1-6

Skapad 2020-01-08 09:06 av Marianne Luhr
Detta underlag används inför och vid utvecklingssamtal för elever i årskurs 1-6 på Kästaskolan.
Grundskola 6 - 13
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Samtalsöversikt
Information om tid, plats och närvarande.
Fylls i när: Inför samtal när tid meddelats
Ansvarig: Mentor

 1. Utvecklingssamtalet – Del 1 – Information
  Information om vad ett utvecklingssamtal är och syfte.
  Ansvarig: Rektor

 2. Utvecklingssamtalet – Del 2 – Sammanställning av nuläget
  Sammanställning av nuläget i samtliga ämnen. Under punkten övrigt kan man exempelvis lyfta frånvaro, eller annat som påverkar elevens skolgång.
  Fylls i när: Innan samtalet
  Ansvarig: Mentor

 3. Utvecklingssamtalet – Del 3 – Övergripande mål & riktlinjer
  Frågor utifrån Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden, Bedömning och betyg, Elevens ansvar och inflytande
  Fylls i när: Denna del genomförs under utvecklingssamtalet tillsammans med elev och vårdnadshavare.
  Ansvarig: Mentor under samtalet

 4. Utvecklingssamtalet – Del 4 – Mina mål/Överenskommelser
  Överenskommelser för den individuella utvecklingsplanen - IUP Här beskrivs elevens mål i denna plan, och vem som gör vad i arbetet med att nå dessa mål. Ett mål/nytt förslag.
  Fylls i när: Denna del genomförs under utvecklingssamtalet tillsammans med elev och vårdnadshavare.
  Ansvarig: Mentor under samtalet

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling.

Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
 • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
 • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
 • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är framåtsyftande och handlar om hur eleven bäst kan stödjas och vilka insatser som kan behövas så att eleven når kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Informationen som ges vid utvecklingssamtalet är också tillbakablickande då den utgår från en utvärdering av elevens utveckling. Samtalet omfattar både elevens kunskapsutveckling och elevens sociala utveckling. På det sättet ger utvecklingssamtalet en möjlighet för både eleven och vårdnadshavare att få en mer samlad information om elevens skolsituation än vad som är möjligt för läraren att fortlöpande ge i undervisningen.

 Läs mer om utvecklingssamtal här…

 

Skriftliga omdömen

Lärarna på Kästaskolan skriver omdömen i årskurs 1-5 två gånger/läsår, i juni och i december. Omdömena är inte betyg, utan är en bedömning av vad eleven hittills har lärt sig i de olika ämnena.

 

Individuell utvecklingsplan

Utvecklingssamtalet ska vara framåtsyftande, därför sammanfattar läraren det ni kommit fram till i elevens individuella utvecklingsplan. Den ska alltid innehålla konkreta beskrivningar av vad skolan och läraren ska göra för att eleven ska kunna lära sig mer i de olika ämnena och fortsätta sin utveckling.

 

Mer om bedömning

Mer om kursplaner

Denna del förbereds genom att ansvarig mentor sammanställer nuläget för eleven utifrån elevens omdömen/betyg i samtliga ämnen.

Utvecklingssamtal som genomförs i början av höstterminen

 • För elever i årskurs 1 gör mentor en nulägesbeskrivning.
 • I årskurs 2-6 utifrån de omdömen som skrevs i slutet av föregående läsår.

Utvecklingssamtal som genomförs i början av vårterminen

 • Då utgår vi i årskurs 1-5 utifrån de omdömen som skrevs i slutet av höstterminen.
 • I årskurs 6 görs en sammanställning utifrån de betyg eleven fick i slutet av höstterminen.

Följande omdömen används i årskurs 1-5

 • Insats krävs
 • Godtagbara
 • Mer än godtagbara

I årskurs 6 skriver vi inte omdömen, utan där ges betyg:

 • F - Eleven når för närvarande inte kunskapskraven för betyg E.
 • E - Eleven har uppnått samtliga kunskapskrav för betyget E.
 • D - Eleven har uppfyllt samtliga kunskapskrav för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
 • C - Eleven har uppnått samtliga kunskapskrav för betyget C.
 • B - Eleven har uppnått samtliga kunskapskrav för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
 • A - Kunskapskraven är uppfyllda i sin helhet.

På höstterminen i årskurs 6 ges ett betyg som visar på hur eleven ligger till just då. Hela betygsskalan ska användas.

På vårterminen i årskurs 6 ställs elevernas kunskaper mot de nationellt ställda kunskapskraven för årskurs 6.

 

Inför utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Denna del genomförs under utvecklingssamtalet tillsammans med elev och vårdnadshavare.

Frågor kring elevens utveckling utöver det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande". Det kan handla om att "ta ett större ansvar för sina studier” och ”förstå andra människors situation”.


I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Här kan ni ta del av läroplanen, LGR 11 i sin helhet.

Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden
Lgr 11 kapitel 2 Bedömning och betyg
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Elevens ansvar och inflytande

Överenskommelser för den individuella utvecklingsplanen - IUP

Här beskrivs elevens mål i denna plan, och vem som gör vad i arbetet med att nå dessa mål. Ett mål för varje utvecklingsområde.

Plan:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…