👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndal stad - IUP och skriftliga omdömen Eklandaskolan Förskoleklass

Skapad 2020-01-10 10:19 av Ulrika Reistad
Syftet med individuella utvecklingsplaner (IUP) är att stärka uppföljningen på individnivå och få en ökad måluppfyllelse i skolan. Tanken är att skolan, tillsammans med eleven och vårdnadshavarna, tidigt ska uppmärksamma och komma överens om behov och gemensamma åtgärder för att eleven ska nå målen. Ett annat syfte är att eleverna ska få en ökad möjlighet att följa sin egen utveckling och lärprocess. Genom detta ska de få en utökad möjlighet till inflytande och ansvar. En IUP är något man arbetar med under terminen. Den framåtsyftande planen i IUP:n kommer man överens om vid utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtal genomförs vid minst ett tillfälle/termin. På Eklandaskolan är utvecklingssamtalen i början av terminen. Läraren/mentorn, eleven och elevens vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen från läraren grundas på elevens utveckling i relation till målen och kunskapskraven i läroplanen. Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt.
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Samspel
Trygghet
Ansvar
Lärande
Namn
Kommentar…
Kommentar (frivillig)
Utvecklingssamtal genomförs vid minst ett tillfälle/termin, där läraren, eleven och vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen från läraren grundas på elevens kunskaper utifrån läroplanen. Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt mot nästa utvecklingssamtal.
Inför utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen påverkar hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Målen utvärderas kontinuerligt under terminen och lärare och elev sätter tillsammans upp nya mål när uppsatta mål är nådda.
Utvecklingsområden:
Utvärdering
Namn
Kommentar…