👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individuell Studieplan för nyanlända åk 1-9

Skapad 2020-01-13 13:27 av Maria Grange
Fr o m 20180801 ska skolan upprätta en studieplan för nyanlända elever som placeras i högstadiet på grundskolan. I Halmstads kommun har BUF beslutat att detta även gäller alla nyanlända elever i åk 1-6. Det är lämpligt att skolan upprättar den individuella studieplanen i samband vid kartläggning steg 1. I åk 7-9 upprättar ansvarige pedagog studieplanen i samarbete med studie- och yrkesvägledaren. Den individuella studieplanen ska fortlöpande ses över utifrån nya bedömningar av den nyanlända elevens ämneskunskaper. Om en elev byter skola ska den individuella studieplanen följa med eleven. Den individuella studieplanen skrivs och förvaras i Unikum. Samtalsmallen med bakgrund används för eleven vid första tillfället då samtalsmallar tilldelas. Bakgrunden innehåller kartläggning del 1 och 2.
Grundskola 6 - 17
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Här dokumenterar vi elevens individuella studieplan.  Planen innehåller uppgifter om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna.

I de fall planen revideras dokumenteras detta också här.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Information som ligger till grund för de beslut som tas i Studieplanen. 

 

Förklaring:

Skolstartsdatum månad. Det är viktigt att ange vilken dag som en nyanländ elev börjat i den svenska skolan, eftersom den tid på fyra år som en elev är nyanländ räknas från det datumet.

Observera att det för vissa elever efter en tid kan vara svenska som blir det starkaste skolspråket.

Elevens sociala erfarenheter: I vilka sociala sammanhang har eleven befunnit sig i? Är eleven van vid att arbeta i olika konstellationer (individuellt, i par, i grupp). Sociala koder och socialt samspel

Kartläggningsdatum Bifoga kartläggningsprofiler till den individuella studieplanen.

Kartläggning: Kartläggning i litteracitet, numeracitet samt kartläggning 3 bör genomföras av ämnesbehörig lärare.

Erfarenheter
Bilagor Ladda upp bilagor från kartläggningsmaterialet här
Namn
Kommentar…

Mål med studierna,

Delmål inom ramen för grundskolan i ett fyraårsperspektiv (1-6): Målet ska alltid vara riktat mot hur eleven ska utveckla sina kunskaper gentemot nationella mål.

Exempel på delmål:

För elev som kommer vt åk1:

  • Vid ht åk2:s slut ska eleven nå kunskapskraven för godtagbara kunskaper i läsförståelse för åk 1

För elev som kommer ht åk 6:

  • Under vt åk 6 ska eleven nå betyg i följande ämnen: …
  • Till ht åk 7 ska eleven dessutom nå betyg i …

Högskoleförberedande/Yrkesförberedande (7-9): Målet ska alltid vara riktat mot hur eleven kan ta sig mot att börja ett nationellt program. Kryssa i den väg eleven har som mål att gå. Om det finns osäkerhet kring elevens mål och inriktning, arbetar man lämpligtvis mot studieförberedande program. Om det för att nå det nationella programmet krävs att eleven t.ex. går vägen via språkintro behöver det också framgå av den individuella studieplanen.

Studiehandledning


Dokument för "Planering för studiehandledning" kan hämtas/laddas ner från

Planering för studiehandledning

Informationsmaterial för "Studiehandledning på modersmålet - Att stödja kunskapsutveckling hos flerspråkiga elever" kan hämtas/laddas ner från:

Studiehandledning på modersmålet

Stödåtgärder

En stödåtgärd kan vara paragrafplacering på fritidshem
I den individuella studieplanen beskrivs enbart vilken insats som eleven behöver för att uppnå sitt mål och för vilken tid. Det innebär att inga känsliga uppgifter, till exempel utredningar, ska finnas med i individuella studieplanen, utan bara själva insatsen och tiden. Övrig dokumentation sker i Unikum

Anpassad timplan innebär att elever som kommer till Sverige i åk 7-9 får mer undervisningstid i färre antal ämnen om det ökar elevens möjlighet att bli behörig till ett nationellt program. Den totala undervisningstiden ska vara samma som för andra elever i motsvarande årskurs. Idrott och hälsa får inte tas bort.

Prioriterad timplan innebär att under max ett års tid kan undervisningstiden i svenska/svenska som andra språk ökas på bekostnad av andra ämnen. Detta under förutsättning att det inte försämrar elevens möjligheter att nå kunskapskraven i dessa ämnen.

Särskilt stöd kan innebära ett beslut om anpassad studiegång, t.ex. delvis placering i förberedelseklass.

Dokument för "Övergripande timplan" & "Timplan årskursvis" kan hämtas/laddas ner från:

Övergripande & årskursvis timplan 

 

Mål med studierna
Reviderad/ny plan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Eventuella övriga kommentarer från elev och skolan
Namn
Kommentar…
Studiehandledning Studiehandledning: För mer information, läs skriften ”Studiehandledning på modersmålet”
Språkutveckling i svenska Språkutveckling: Materialet Bygga svenska ska användas för att arbeta med och följa elevens språkutveckling. Även annan dokumentation kan användas som stöd i att synliggöra elevens språkutveckling
Kartläggning Steg 3 (frivilligt) Ladda upp bilagor från kartläggningsmaterialet här:
Social utveckling Social utveckling: Fylls i utifrån elevens sociala erfarenheter. Exempel på områden: Samarbete, turtagning, sociala koder och kompisrelationer.
Namn
Kommentar…
Stödåtgärder Beslut om särskilt stöd och Extra anpassningar dokumenteras i "Stödmodulen i Unikum för varje enskild elev".
Bifogad timplan Det är endast i den övergripande timplanen du fyller i skolans samt elevens timplaner. Värdena förs automatiskt över till timplan år1 - år4.
Om mig
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Ansvar och inflytande
Namn
Kommentar…
Plan för att nå målet
Här kan Mentor, Lärare, Elev och Vårdnadshavare utvärdera
Namn
Kommentar…