Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnets utvecklingssamtal (BUS) Floraparken- och Frejaparken 2021

Skapad 2020-01-14 02:28 av Sandra Florén
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

I vår erbjuds alla vårdnadshavare ett utvecklingssamtal. Syftet med utvecklingssamtalet är att ge barnet, vårdnadshavare och pedagoger möjlighet att berätta om barnets nuvarande intressen och behov. Den kunskap som samtalet ger kommer vi sedan att använda för att stödja och utmana barnet vidare i sitt lärande och i sin utveckling.  

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Uppföljning

Uppföljning från föregående samtal och kring eventuella överenskommelser.

Förbered er inför samtalet genom att fundera kring barnet och verksamheten genom att beskriva det som bidragit till utveckling. Det är inte barnet som ska utvärderas utan verksamhetens planering och genomförande utifrån varje enskilt barns rätt till utveckling, utmaningar och stöd.

 • Vad i verksamheten har gjort skillnad för barnets utveckling och lärande?

Barnets trivsel

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. (Lpfö-18)

 

Barn under 3 år Beskriv hur ni upplever att barnet trivs på förskolan i förhållande till trygghet och rutinsituationer.
Barn från 3 år Barnet svarar på frågorna tillsammans med en personal. Ni kan svara på frågorna hemma tillsammans med barnet; Vad tycker du om att göra på förskolan? Vad tycker du inte om att göra på förskolan?

Normer och värden

”Ett växande ansvar och intresse för utveckling och att aktivt delta i samhället" (Lpfö-18). 

Utifrån vårt värdegrundsarbete ser vi dessa effekter hos barnet. Det handlar om ett eller flera av dessa områden: relationer, socialt samspel, konflikthantering och empati.

 

 

 

 

Dokumentation

Utveckling och lärande 

Utifrån vårt arbete ser vi dessa effekter hos barnet. Det handlar om ett eller flera av dessa områden: lek, motorik, skapande, språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

 • Tankar om barnets styrkor/ förmågor/ talanger. Hur ser det ut?
 • Tankar om barnets intressen. Hur blev det?
 • Upplevelse av hur barnet gör för att lära sig nya saker. Beskriv.

 

Dokumentation

Barns inflytande

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.” (Lpfö-18). 

Beskriv era tankar om barnets inflytande och möjligheter att kunna påverka sin tillvaro på förskolan. Det kan handla om ett eller flera av dessa områden: påverkan, delaktighet och ansvar.

 • Hur ser ni på det?
Dokumentation

Utvecklingsplan / Förskola och hem

Syftet med planen är:

 • Att utifrån barnets styrkor, förmågor, kompetens, behov eller intresse, beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen »
 • Att efter samtal mellan pedagoger och föräldrar och barn, formulera aktuella utvecklingsområden utifrån läroplanen.
 • Att komma överens om hur pedagoger och föräldrar kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden.
 • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal.
Utvecklingsområde
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: