Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Bölet Heljereds fsk - Lönesamtal 2020

Skapad 2020-01-17 11:03 av Monica Holmén Klawitter
Lönekriterier - självskattning inför lönesamtalet
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Vad är ett lönesamtal?

Lönesamtalet är en del av Mölndals stad riktlinjer för lönesättning. Det ska vara årligen återkommande mellan medarbetare och närmaste chef. Samtalet ska handla om hur arbetet utförs och vilka resultat som förväntas. 

Medarbetaren ska kunna påverka sin lön genom sin prestation. För att det ska fungera, behöver medarbetaren och chefen ha en dialog, ett lönesamtal, och stämma av hur chefen ser på medarbetarens prestation i relation till Mölndals stads lönekriterier. 

I lönesamtalet får medarbetaren veta hur prestationen bedöms och en motivering till varför medarbetaren har den lön hen har. I lönesamtalet ska det också framgå vad medarbetaren själv kan göra för att påverka sin lön framöver. 

Lönesamtalet blir på så vis chefens styrmedel för att leda verksamheten mot uppsatta mål. 

 

Att tänka på inför lönesamtalet

Ett väl genomfört lönesamtal ska dels summera och bedöma årets prestation men förtydliga vilka prestationer som ska förbättras, behållas och utvecklas. För att lönesamtalet ska bli så givande som möjligt för både chef och medarbetare finns det flera saker som kan vara bra att tänka på inför samtalet. 

• Att vara förberedd inför samtalet är ett gemensamt ansvar. Samtalet förbereds med fördel genom att medarbetaren får tillgång till tillämpningsanvisningar för lönesamtalet i förväg. Det är viktigt att samtalet planeras in i god tid för att möjliggöra denna föreberedelse. 

• Som medarbetare – läs igenom lönekriterierna och fundera på vad du vill lyfta fram gällande din prestation. 

• Som chef – tänk igenom bedömning och motivering av din medarbetares prestation i förhållande till lönekriterierna. 

• Både chef och medarbetare bör tänka tillbaka på vad som togs upp och vad ni kom överens om i föregående lönesamtal. 

 

Bidrag till verksamheten Mål och resultat

• Deltar i arbetet att utforma delmål och aktiviteter för verksamheten
• Bidrar till verksamhetens måluppfyllelse
• Visar förmåga att prioritera utifrån uppsatta mål
• Återkopplar, utifrån verksamhetens behov, till chefen om hur arbetet fortlöper
• Deltar i verksamhetens förändringsarbete och bidrar till bästa möjliga Mölndal

Bidrag till verksamheten Arbetsinsats

• Kvaliteten på utfört arbete motsvarar den nivå som förväntas
• Mängden utfört arbete motsvarar den nivå som förväntas
• Arbetar med barnens bästa i fokus, utifrån givna ramar

Yrkesskicklighet Fackmässiga kunskaper

• Har bred, djup och uppdaterad kunskap
• Uppvisar skicklighet i utförandet av olika arbetsuppgifter och är ett stöd för arbetskollegor och chef med sitt kunnande

Yrkesskcklighet Arbetsmetodik

• Har ett yrkesskickligt handlag och behärskar olika arbetstekniker
• Planerar, organiserar och genomför arbetsuppgifter effektivt

Medarbetarskap Ansvarsatagande

• Är pålitlig och tar ansvar för det egna arbetet
• Tar ansvar för verksamhetens gemensamma resultat
• Är en god ambassadör för verksamheten och Mölndals stad

Medarbetarskap Initiativtagande

• Är självgående och kan leda sitt eget arbete, men vet också att ta hjälp vid behov
• Arbetar lösningsfokuserat och agerar konstruktivt
• Tar initiativ till förbättringar av arbetssätt och lär av erfarenheter

Medarbetarskap Engagemang

• Visar intresse för att verksamheten fungerar väl och är medskapande
• Deltar aktivt vid APT och i olika arbetsgrupper
• Tar ansvar för sin egen utveckling inom verksamhetsområdet och tar sig an utmaningar

Socialt samspel Samarbetsförmåga

• Visar förtroende för kollegor och chef
• Delar med sig av information, kompetens och erfarenheter
• Ger kollegor konstruktiv feed-back
• Är öppen för att ta emot feed-back på den egna arbetsinsatsen
• Bidrar till en trivsam arbetsmiljö på arbetsplatsen och tar ansvar för en fungerande grupp

Socialt samspel Bemötande

• Har ett professionellt förhållningssätt i mötet med barn, vårdnadshavare samarbetspartners och andra inom staden
• Visar lyhördhet och är tillmötesgående i kontakten med barn, vårdnadshavare samarbetspartners och andra inom staden

Chefens kommentarer
Övriga anteckningar Datum för samtal mm.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: