Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Lönesamtal Chef - 2020

Skapad 2020-01-17 12:00 av Administratör Unikum Mölndal
Mall för lönesamtal. Riktlinjer för lönesättning i Mölndals stad
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Vad är ett lönesamtal?

Lönesamtalet är en del av Mölndals stads riktlinjer för lönesättning. Det ska vara årligen återkommande mellan medarbetare och närmaste chef. Samtalet ska handla om hur arbetet utförs och vilka resultat som förväntas. Medarbetaren ska kunna påverka sin lön genom sin prestation. För att det ska fungera, behöver medarbetaren och chefen ha en dialog, ett lönesamtal, och stämma av hur chefen ser på medarbetarens prestation i relation till Mölndals stads lönekriterier. I lönesamtalet får medarbetaren veta hur prestationen bedöms och en motivering till varför medarbetaren har den lön hen har. I lönesamtalet ska det också framgå vad medarbetaren själv kan göra för att påverka sin lön framöver. Lönesamtalet blir på så vis chefens styrmedel för att leda verksamheten mot uppsatta mål.

Att tänka på inför ett lönesamtal

Ett väl genomfört lönesamtal ska dels summera och bedöma årets prestation men förtydliga vilka prestationer som ska förbättras, behållas och utvecklas. För att lönesamtalet ska bli så givande som möjligt för både chef och medarbetare finns det flera saker som kan vara bra att tänka på inför samtalet.

  • Att vara förberedd inför samtalet är ett gemensamt ansvar. Samtalet förbereds med fördel genom att medarbetaren får tillgång till tillämpningsanvisningar för lönesamtalet i förväg. Det är viktigt att samtalet planeras in i god tid för att möjliggöra denna föreberedelse.
  • Som medarbetare – läs igenom lönekriterierna och fundera på vad du vill lyfta fram gällande din prestation.
  • Som chef – tänk igenom bedömning och motivering av din medarbetares prestation i förhållande till lönekriterierna.
  • Både chef och medarbetare bör tänka tillbaka på vad som togs upp och vad ni kom överens om i föregående lönesamtal.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn


Bedömningsnyckel utifrån prestation, tre nivåer beaktas:

Uppfyller inte ställda krav (Individnivå)
Uppfyller ställda krav (Individnivå)
Uppfyller mer än väl ställda krav (Gruppnivå)
Uppfyller ställda krav på ett föredömligt sätt (Organisationsnivå)

Ge goda exempel utifrån nedanstående fokusområden.


Verksamhetsledning
Målstyrning
Chef och ledarskap
Socialt samspel

Verksamhetsledning Verksamhetskännedom

• Har kunskap om verksamheten och förståelse för dess behov och utmaningar
• Strukturerar verksamheten och bygger en effektiv organisation
• Ser till helheten och leder verksamheten utifrån stadens bästa

Kvalitetssäkring

• Säkerställer att verksamheten sker inom ramen för lagar och avtal samt i enighet med policys och riktlinjer
• Kommunicerar med chefskollegor för att säkerställa ett gemensamt agerande
• Följer upp och analyserar resultat och tillvägagångssätt på ett konstruktivt sätt och tar lärdom av erfarenheter

Verksamhetsutveckling

• Omvärldsbevakar och ingår i relevanta interna och externa nätverk utifrån ett utvecklingsperspektiv
• Har kunskap om och visar förmåga att leda förändringsarbete. Vågar tänka nytt

Representantskap

• Är en god representant för verksamheten och Mölndals stad
• Är lojal gentemot stadens fattade beslut

Målstyrning Mål och resultat

• Leder verksamheten mot uppsatta mål och skapar förutsättningar för verksamheten att utföra sitt uppdrag
• Utformar i dialog med medarbetare strategier och aktiviteter för att nå uppsatta mål
• Visar förmåga att prioritera utifrån uppsatta mål
• Fattar tydliga och genomtänkta beslut
• Återkopplar, utifrån verksamhetens behov, till chef om hur arbetet fortlöper
• Ger medarbetare förutsättningar att förstå verksamhetsmålen och delta i målutveckling

Ekonomiska mål och resultat

• Åstadkommer ekonomi i balans
• Prioriterar och gör bedömningar utifrån god kunskap om ekonomi och stadens styrprinciper

Chef och ledarskap Leda individer

• Organiserar arbetet och delegerar uppgifter och ansvar
• Håller sig informerad om enskilda medarbetares uppdrag
• Tillser att medarbetare har förutsättningar att klara sitt uppdrag
• Kommunicerar tydligt och är lyhörd
• Ger individuell och konstruktiv feedback till medarbetare

Leda grupper

• Utvecklar effektiva arbetsgrupper
• Tillvaratar olikheter och individuella styrkor
• Initierar och driver utveckling av ett gott arbetsklimat
• Identifierar och hanterar konfliker
• Förmår fatta svåra beslut och hantera andras reaktioner

Utveckling eget ledarskap

• Tar ansvar för att utveckla det egna ledarskapet i enighet med stadens kompetenskriterier för chefer

Socialt samspel Samarbetsförmåga

• Bidrar till en trivsam arbetsmiljö i chefsgruppen och tar ansvar för en fungerande grupp
• Visar förtroende för kollegor och överordnad chef
• Delar med sig av information, kompetens och erfarenheter
• Ger kollegor konstruktiv feedback
• Är öppen för att ta emot feedback på den egna arbetsinsatsen
• Samverkar väl med andra inom staden och övriga samarbetspartners

Bemötande

• Har ett professionellt förhållningssätt i mötet med andra inom staden, kunder/brukare och samarbetspartners
• Visar lyhördhet och är tillmötesgående i kontakten med andra inom staden, kunder/brukare och samarbetspartners

Utvecklingsområde
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: