Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal 2020 LiCa förskolor

Skapad 2020-01-21 12:21 av Mia Ruhl
Utvecklingssamtal 2020 LiCa förskolor
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Inför utvecklingssamtalet
För att utvecklingssamtalet ska bli en dialog mellan vårdnadshavare och pedagog är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera, eller skriva det du vill ta upp vid samtalet. Läs även igenom de övriga flikarna.

Har ni  ett barn som snart börjar skolan? 
Även ni besvarar frågorna nedan. Under samtalet kommer ni även tillsammans med pedagogen att gå igenom/fylla i en kommungemensam överlämningsblankett.

Förskola och hem
På förskolan strävar vi efter att alla ska känna sig välkomna. Den dagliga kontakten med er vårdnadshavare är viktig, där bygger vi ömsesidigt tillit. Vårdnadshavare är välkomna att delta i vår verksamhet under vår uteverksamhet, i samråd med pedagogerna.

Under inskolningen medverkar vårdnadshavare efter överenskommelse. Inskolningen är vanligtvis tio dagar. Den tiden är värdefull för oss alla,  då du som vårdnadshavare ges möjlighet att få en förståelse för ditt barns kommande vardag, och vi pedagoger ges möjlighet att lära känna ditt barn och dig. I samband med inskolningen erbjuder vi ett inskolningssamtal. Detta är ovärderligt för oss!

Vi vill att alla vårdnadshavare ska känna sig trygga och uppleva vår kvalité. Som vårdnadshavare kan du ta del av vår verksamhet och utöva inflytande genom:

 • Dagliga möten
 • UNIKUM
 • Barnets pärm
 • Dokumentation på förskolan
 • Föräldramöten 
 • Våra traditioner (Luciafirande, sommarfest och vårvenrnissage)
 • Inskolningssamtal.
 • Utvecklingssamtal som sker en gång per läsår.
 • Vår föräldrafolder som ni får vid starten. Den finns också tillgänglig i våra hallar.

 

Inför utvecklingssamtalet
Förberedande frågor från förskolan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Barnets inflytande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utveckling och lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Mål och riktlinjer 

Normer och värden
Värdegrundsarbetet genomsyrar vår verksamhet. Vi inleder terminsstarterna med extra fokus på värdegrundsarbete, vilket vi anser ger trygga och stabila barngrupper.Värdegrundsarbetet utgår från de mål som finns i läroplanen (se nedan) men kopplas också till förskolornas likabehandlingsplan samt målområdet Identitet och Kultur. I vårt värdegrundspusslet lyfts åtta olika områden: glädje, trygghet, omsorg, empati - socialt samspel, ansvar, demokrati, inflytande och jämställdhet.

Utveckling och lärande
För oss är miljön ett centralt redskap. Genom vår miljö vill vi skapa bästa förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Inför varje termin inleder vi med att se över vår inne- och utemiljö. Vi utför ett förberedande arbete inför terminsstarten och barnen görs delaktiga i arbetet med syfte att bredda barnens lekmönster och val av aktiviteter. Vi jobbar för att våra lärmiljöer ska vara genomtänkta och föränderliga, så att leken kan växa och utvecklas.

På vår förskola arbetar vi med alla läroplansmålen, läroplansmålen har vi delat in i fem målområden: Identitet; Språk; Matematik, Natur och miljö, Teknik. På så sätt vill vi synliggöra hur vi planerar vår verksamhet och följer barnens utveckling. I vår verksamhet deltar barnen i samlingar och projekt efter barngruppens intressen och inflytande. 

Barns inflytande
Barnens tankar och idéer är viktiga i vår verksamhet. På vår förskola lär sig barnen om vad demokrati och medbestämmande innebär. Vårt gemensamma värdegrundsarbete är en del av det arbetet. Demokrati för oss är att göra allas röster hörda och att barnen ska ha inflytande över sin vardag. På förskolan finns givna ramar men inom dessa ger vi barnen många tillfällen att påverka sin vardag. Vi är lyhörda gentemot de yngre barnen som inte uttrycker sig verbalt, även de ska ha ett inflytande över sin vardag. Återkommande sker strukturerade samtal (Barnintervjuer) med de äldre barnen, samt genomgång av ett samtalsmaterial anpassad till de yngre barnen baserat på smileys. Återkommande samtal sker om känslor.

 

 

 

 

 

Summering av samtalet och så här går vi vidare...
Summeringen av samtalet (Socialt, språk och motorik)  och diskussionen så här går vi vidare (Se två frågorna nedan) sker i pappersform under utvecklingssamtalet. Dessa skrivs ut och skrivs under av vårdnadshavare.

Mål och riktlinjer

Socialt 

Språk 

Motorik 

 

 

 

 

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: