Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenungsund Ekenässkolan F-klass vt

Skapad 2020-01-23 13:11 av Karin Wrangsten
Mall för individuella utvecklingsplaner för elever i F-klass på Kyrkenorumskolan i Stenungsund.
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
 • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
 • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
 • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Bra att veta om individuella utvecklingsplaner (IUP)


Sedan 2006 ska alla elever ha en individuell utvecklingsplan (IUP). Hösten 2008 beslutade regeringen att eleverna i grundskolan ska få skriftliga omdömen i varje ämne, i samband med utvecklingssamtalet. Omdömena ska handla om vad eleven kan och har lärt sig, och vad man behöver jobba vidare med, i de ämnen och de ämnesområden som man har fått undervisning.Skriftliga omdömen är en bedömning av hur det går för eleven utifrån målen i läroplanen och kursplanerna. Omdömen ska utgå från skolornas och lärarnas lokala pedagogiska planering, dvs. det man faktiskt har jobbat med i skolan. Det skriftliga omdömet, som är en del av den individuella utvecklingsplanen, ska ses som ett komplement till det som tas upp vid utvecklingssamtalet och inte ersätta själva samtalet.En IUP med skriftliga omdömen som skapas i kommunal verksamhet är, liksom betyg, en allmän handling och kan begäras ut av utomstående, oavsett om den finns på papper eller i digital form. Om någon begär ut en IUP med skriftligt omdöme görs en sekretessgranskning av innehållet för att se om det är någonting som behöver lyftas bort, trots att det inte ska innehålla känsliga uppgifter.Känsliga personuppgifter enligt PuL (Personuppgiftslagen) är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper.IUP kan innehålla fritextfält (rutor där man kan skriva fritt). I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna. Detta gäller för alla användare som skriver i IUP.Individuella utvecklingsplaner ska vara ett aktivt verktyg i elevens lärandeprocess. IUP-stödet är ett verktyg för IUP, mål, dialog och utveckling, vilket gör samarbetet kring lärandet smidigt. Väsentligt är att IUP:n hjälper eleven att se sitt arbete som meningsfullt, begripligt och hanterbart. Allt finns sedan sparat under elevens hela skolgång, och ytterligare fem år efter avslutad grundskola. Därefter tas IUP:n bort ur Unikums system.Digital elevdokumentation används av flera skäl:

 • synliggöra barns och elevers utveckling samt underlätta och förbättra uppföljningen

 • lättare koppla till läroplanens mål

 • underlätta delaktighet från elever och föräldrar

 • få en smidig kanal för dialog mellan hem och skola

 • stödja en likvärdighet i dokumentation

 • skapa kontinuitet vid byten av lärare, grupp och skola

För mer information se länk nedan:

Kom i gång-hjälp och information på Stenungsunds hemsida

Om mig

Mina intressen och styrkor, och hur det är att vara i skolan.

Mig
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Min utveckling

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling. Se mer i grundskolans läroplan >>

Min personliga och sociala utveckling
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur jag tar ansvar
Namn
Kommentar…

Mitt lärande

Målen för lärandet i skolan finns beskrivna i skolans kursplaner. Varje ämne har sin egen kursplan, klicka här om du vill se dem.>>

Att leka och lära
Namn
Kommentar…
Läsa,skriva och måla
Namn
Kommentar…
Matematik
Namn
Kommentar…

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå målen.

Plan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: