Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Danmarks skola 19/20 Reviderad

Skapad 2020-01-28 11:43 av Torun Paulsson
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Så här arbetar vi med olika delar i medarbetarsamtal över året.

 • Under höstterminen träffas medarbetare och chef för att samtal om arbetet, upplevelse av arbetsmiljö samt sätter mål för årets förbättringsarbete som dokumenteras i målkort.
 
 • Under vårterminen träffas vi och diskutera din prestation i relation till målen och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp.

 • Ny lön meddelas utifrån samtal eller skriftligt (beroende på fackanslutning), oftast sker detta under våren.

 • Du dokumenterar ditt förbättringsarbete i dina målkort med slutuppföljning i maj/juni.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förberedelser inför medarbetarsamtal

Som medarbetare ska du känna till väsentliga dokumenten för skolans verksamhet. Du hittar dokumenten i Teams.

 • Verksamhetsplan
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Elevhälsoplan
 • Olika rutiner och ditt ansvar i dessa  

Arbetssituation

Medarbetarsamtalet innehåller reflektioner kring din arbetssituation ur tre aspekter: uppdrag, hälsa och medarbetarskap. Skriv några korta kommentarer kring dessa tre områden här nedan. Du väljer själv vad du vill ta upp utifrån vad du tycker är viktigt att diskutera och vad du vill dela med dig av. 

Målkort

Som en del av din förberedelse ska du även fylla i förslag på mål, aktiviteter/handlingar och uppföljningsmetod i ditt målkort. Mall för målkort hittar du i nästa flik. (HT Målkort)

Arbetssituation

Detta är ditt individuella målkort

Här finns målkort för det kommande läsåret. I målkortet använder du främst verksamhetsplanen och förbättringsbehov kopplat till din elevgrupp för att formulera tre mål (ett målkort för varje målområde). Målen kan utgå från sådant du behöver utveckla och förstärka. Det kan även vara mål som utgår från dina styrkor. Du kanske har saker som du är expert på som du kan sprida eller förfina och där du kan bidra till andras utveckling?

Börja själv med att skriva en grund på denna sida. Detta utvecklas vidare under samtalet och behöver inte vara helt färdigt innan.

Målen ska vara utvärderingsbara senast vid läsårets slut och du ska fundera på hur du utvärderar det. Du gör ett målkort  (överenskommelse) för varje mål. Målen utvärderas och klarmarkeras av dig när du anser att arbetet är klart eller senast i juni.

 

Målfomulering - vad ska förbättras eller uppnås? Beskriv hur det ser ut när du har lyckats med målet.
Planering av aktiviteter för att nå mitt mål. Planera sedan hur du ska göra för att följa upp att du nått ditt mål.Beskriv hur du tänker jobba för att nå målet och vilka resurser du behöver se till att du har (t.ex. kompetensutveckling, litteratur, utrymme, kollegialt stöd). Här kan du även tidsätta ditt arbete så att du vet när du ska göra det du bestämt.
Uppföljning och slutlig utvärdering senast i juni. Hur har du lyckats med ditt mål? Hur vet du det? Här kan du notera dina reflektioner under arbetets gång. I juni gör du en slututvärdering.

Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal

 1. Du ska dokumentera i dina målkort hur arbetet framskrider (Utvärderingsrutan i målkorten).
 2. Titta på Uppsala kommuns dokument om lönekriterier för din yrkesgrupp. Det är utifrån dessa kriterier din insats skall bedömas och som sedan resulterar i en lön utifrån arbetsvärderingen. Läs informationen nedan först.

 Vår lönepolitik och våra löneavtal

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare

För yrkesroller utan självskattningsmatris:

Utgå från dina tankar om hur du presterar i din yrkesroll kopplat till de lönekriterier som finns och skriv i ruta 1.

För yrkesroller med en självskattningsmatris kopplad till lönekriteriena:

Förbered detta utvärderande samtal genom att fylla i självskattningen. Den har du fått kopplad till dig här i Unikum (Planeringar, matriser) Du markerar i vilken nivå du anser att du presterar (detta läsår) i de olika aspekterna. 

Här nedan har du ytterligare möjlighet att kommentera och motivera dina markeringar i matrisen, skriv i ruta 3 och kryssa i nivå.. Har du kryssat mycket bra eller excellent ska du alltid motivera detta mer än med markeringen i matrisen. Kom ihåg att t.ex. systematisk utveckling av lärarens arbetsmetod är ett grundkrav enligt skollagen.

1. Uppföljning i dina målkort. Gå in i dina målkort och notera hur arbetet fortskrider under rubriken Uppföljning och Utvärdering.
2. För alla yrkesroller som inte har självskattningsmatris. Utgå från dina lönekriterier och sammanfatta hur du ser på din egen prestation. Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbetet? Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram?
3. För yrkesroller med självskattningsmatris. Vad vill du framhålla i förhållande till de olika aspekterna i matrisen/kriterierna? Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbetet? Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram? Vill du visa t.ex. planeringar eller andra exempel så kan du ladda upp filer under startsidan för samtal.
4. För yrkesroller med självskattningsmatris. Utifrån lönekriterier - vad är din sammanfattade bedömning av din egen prestation?

Individuell utvärdering

Innan du går på semester i juni fyller du själv i en utvärdering av hur du tycker att läsåret har fallit ut. Summera med lite reflektioner inför framtiden och glöm inte att skriva ner eventuella behov eller önskemål av kompetensutveckling. Denna reflektion innebär inte ett extra samtal. Uppföljning sker i samband med planeringen inför nästa läsår och vid höstens medarbetarsamtal. Ditt personliga mål utvärderar du på sidan HT Målkort i utvärderingsrutan där. Glöm inte att pricka av när du tycker att målet är färdigt.

I frågorna står det om "undervisning" och då menas både undervisning i klass under skoltid och på fritids.

Du reflekterar själv runt nedanstående frågor som summering av läsåret och avstamp in i nästa läsår
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: