Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Tegels förskola 2021

Skapad 2020-01-29 02:56 av Anne Dagner
Här förbereder förskolan och hemmet sig inför utvecklingssamtalen.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Vi erbjuder ett utvecklingssamtal per läsår. Vid behov kan förskola eller hem önska ytterligare samtal. För att samtalet ska bli en givande dialog är det viktigt att alla parter är förberedda.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Normer och värden

"Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang." (Lpfö 18)

Du hittar Läroplanen i sin helhet här.

 

Normer och värden

Normer och värden handlar om hur barnet utvecklar:

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället..

Omsorg, utveckling och lärande

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.” Lpfö 18. 

"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter". Lpfö 18

 

Du hittar Läroplanen i sin helhet här.

 

Förmågor Vilka förmågor utvecklar barnet just nu?
Lärprocessen Hur samspelar barnet när det utforskar och lär sig?
Intressen Vad visar barnet intresse för?

Barns delaktighet och inflytande

”I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är” Lpfö-18.

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.
Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna
handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De
behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund
för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen." Lpfö 18

 

 Du hittar Läroplanen i sin helhet här.

 

 

Barns delaktighet och inflytande

Övrigt material

Material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: