Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klax Utvecklingssamtal

Skapad 2020-02-03 02:17 av Maria Lennartsdotter
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Förskola och hem

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.  I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. (Lpfö 18)

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förskolans uppdrag.

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

  • Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skollagen (2010:800)

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.  I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. (Lpfö 18)

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Lek ska ha en central plats i utbildningen. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. . (Lpfö 18)

 

Ateljé/ skapande Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: – fantasi och föreställningsförmåga, – förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, – självständighet och tillit till sin egen förmåga, – nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, (Lpfö 18)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Universum/ matematik Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: – förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, – förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, – förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (Lpfö 18)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Universum-naturvetenskap En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: – förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, – förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, – förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, (Lpfö 18)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Universum - Teknik Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: – förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik, – förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och – förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. (Lpfö 18)
Språk/kommunikation Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: – intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, – ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, – intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap, – både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet, – både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska, – svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk, (Lpfö 18)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Samhälle/samspel och social utveckling Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring. Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: – sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet, – förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld, – förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, – förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, – sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet, – självständighet och tillit till sin egen förmåga, (Lpfö 18)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Musik, dans och drama Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Förskolans arbete ska inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: – fantasi och föreställningsförmåga, – nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, – sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet, – förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, (Lpfö 18)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Kropp och rörelse Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: – motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande, – sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet, – självständighet och tillit till sin egen förmåga, (Lpfö 18)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor. Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. 

Normer och värden Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla – öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, – förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, – förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, – respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och – ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. (Lpfö 18)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Barns delaktighet och inflytande

 

Förskolan ska uppmuntra barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapa förutsättningar för detta. Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt bli delaktiga och utöva inflytande över utbildningen. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. (Lpfö 18)

Barns delaktighet och inflytande Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: – intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation, – förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och – förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. (Lpfö 18)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Överenskommelser om hur utbildningen kan stödja barnets fortsatta utveckling och lärande

Syftet med dessa är:

  • att utifrån barnets talang, kompetens eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd av läroplanen. 
  • att lyfta fram det enskilda barnets lärande i samspel med andra.
  • att komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden.
  • att följa upp och utvärdera överenskommelserna vid nästa utvecklingssamtal.
Så här kommer vi att arbeta för att stödja ditt/ert barn på förskolan
Så här kommer jag/vi som vårdnadshavare stödja mitt/vårt barn hemma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: