Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns förskolor Utvecklingssamtalsmall VT 2020

Skapad 2020-02-10 13:56 av Susanne Jonsson
Underlag för utvecklingsamtal
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.  Förskolan ska föra fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal. (LPFÖ, Skolverket 2018) 

Detta utvecklingssamtal kommer att fokusera på:

Normer och värden – Trivsel, trygghet och kamratrelationer.

Omsorg, utveckling och lärande – Intressen och erfarenheter

Barns delaktighet och inflytande – Inflytande över sin utbildning.

Förskola och hem – Samarbete med hemmet

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Vad i utbildningen bidrar till barnens trygghet och hur visar barnet det?
Hur arbetar vi med normer och värden i förskolan?

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Hur bidrar utbildningen med att fånga barnens intressen för att utveckla nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter?
Hur ser vi ditt barns lust och förmåga att leka och lära?

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Beskriv hur förskolan arbetar för att skapa delaktighet och inflytande.
På detta sätt tar vi vara på ditt/ert barns tankar, idéer och åsikter i förskolan.

Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras möjlighet till inflytande och förståelse för förskolans uppdrag. Det är viktigt att alla som ingår i arbetslaget har förmåga att förstå och samspela med barnen och att skapa tillitsfulla relationer med hemmen, så att förskoletiden blir positiv för barnen.

Beskriv hur ni känner er delaktiga i förskolans verksamhet.
Detta vill jag som vårdnadshavare att vi pratar om på utvecklingssamtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: