Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Ankan- Svanen Vt.2020

Skapad 2020-02-10 04:09 av Frida Bergling
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Vad har utbildningen erbjudit?

 

Tema social hållbarhet

Syftet med vårt tema är att barnen tillägnar sig en förståelse för sina rättigheter, andra barns förutsättningar samt sina möjligheter att påverka. Vi har nått vårt mål när fler än fem barn visar att de förstår sina rättigheter utifrån barnkonventionen och tillämpar dem i sin vardag. För att nå vårt mål har vi valt att arbeta med Kanin och Igelkotts böcker om barnkonventionen. Vi har arbetat tematiskt vilket inneburit att vi använt böckerna som utgångspunkt när vi undervisat om olika mål i läroplanen.

Boken- En egen plats
VI HAR SETT på film om barnkonventionen.

VI HAR LÄST boken En egen plats och därefter skapat egna dagböcker likt den som Igelkott har i boken. Vi har sedan vid flera tillfällen ritat och skrivit om känslor som glad, ledsen, arg och rädd. Barnen har fått beskriva och illustrera situationer eller människor som framkallat dessa känslor hos dem.

VI HAR SETT på film om samtycke, gjort massagesaga och lekt massageleken Biltvätten samt stått på kö till toaletten. Barnen har fått prova hur nära det känns okej att en kompis står. Hur mycket beröring som känns okej och om det är bäst med öppen eller stäng dörr på toaletten. Vi har även arbetat med antal och ordningstal när ni placerat oss i toalettkön.

VI HAR LEKT med våra lekpåsar, både i av barnen egenvalda grupper men också i grupper valda av pedagogerna. Ibland har barnen själva fått välja påse och lek och andra gånger har pedagogerna valt påse och vilka roller som finns med i leken. När barnen fått välja bland olika lekpåsar har de oftast valt vilken lek de vill vara i istället för vilken kompis de vill leka med. Det skapar nya, spännande lekgrupper.

VI HAR LÄST boken Säg stopp och samtalat om innehållet. Vi har fotat oss själva när vi uttrycker en eller flera känslor. Barnen klippte sedan ut korten och fäste dem på en ram som de limmade. Barnen har även tagit kort på sina stophänder och dekorerat dessa bilder. Samtalen har bland annat lyft frågan om alla känslor ser likadana ut och om det går att säga stopp när en är glad.

I arbetet med boken En egen plats har vi undervisat om följande mål ur läroplanen: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet. Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild. Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet, självständighet och tillit till sin egen förmåga. Att utveckla förståelse för grundläggande egenskaper hos antal, ordning, tal, förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga, förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

Boken- Känna trygghet
VI HAR LÄST boken Känna trygghet och samtalat om innehållet, vi har skapat familjepinnar och presenterat dem för varandra för att sedan undersöka rumsbegrepp med hjälp av våra familjepinnar. Vi har sett film om barnkonventionen och pratat om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter.

VI HAR SETT på film om otrygga situationer. Barnen har sedan diskuterat, reflekterat och ritat om filmerna.

VI HAR LÄST bok och sedan arbetat med vår bokstavspåse. Alla saker i påsen började på samma bokstavsljud och när vi identifierat vilken letade vi efter bokstaven i boken. Vi byggde även bokstaven i olika material som pluss-pluss och träklossar.

I arbetet med boken Känna trygghet har vi undervisat om följande mål ur läroplanen:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och självständighet och tillit till sin egen förmåga. Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. Förståelse för rum och grundläggande egenskaper hos mängder och antal, förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. Ett intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap. Förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild.

 

 

 

Barnintervju

Nytt avsnitt
Hur kan vi...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: