Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Solen

Skapad 2020-02-19 06:46 av Loella Persson
Utvecklingssamtal med vårdnadshavare Solen 19-20
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Enligt förskolans läroplan ska arbetslaget fortlöpande föra samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång per år. 

Detta utvecklingssamtal kommer att fokusera på:

  • Trivsel, trygghet och kamratrelationer
  • Det lustfyllda lärandet
  • Inflytande
  • Samarbete med hemmet

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (Lpfö 18)

Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur verksamheten arbetar med alla människors lika värde. Vi arbetar under året med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Detta år valde vi att arbeta med "Tilda med is och sol" och dilemmakort. Det är ett material för att sätta sig in sina egna och andra barns känslor och lösa konflikter och dilemman i barngruppen.
På detta sätt visar ditt/ert barn att det kan ta ansvar, visa hänsyn och hjälpa andra.
Beskriv barnets samspel med andra barn och vuxna.
På vilket sätt visar barnet att det är tryggt och trivs i förskolan?
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet  (Lpfö18).

Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur verksamheten arbetar med det lustfyllda lärandet. Vi följer ett pedagogiskt årshjul under året där vi arbetar med Värdegrunden, Språk och Kommunikation under hösten och Naturkunskap, Matematik och Teknik under våren. Vi utmanar barnen både i planerade utbildningsaktiviteter och i spontana situationer. I våra planerande aktiviteter utgår vi ifrån barnens tidigare erfarenheter och förförståelse och kan på så sätt utmana dem på en nivå som är utvecklande. Genom att ställa öppna frågor, låta barnen själva komma med lösningar på problem, ställa hypoteser, resonera och testa sig fram utmanas barnens tänkande. Detta gäller även arbetet med det pedagogiska materialet som är anpassat efter barnens behov och intresse. Vår pedagogiska grundtanke är att hjälpa barnen att hjälpa sig själva och vi anser att all onödig hjälp är ett hinder i deras utveckling. Vi uppmuntrar barnen i tidig ålder, att klara sig själv och hjälpa varandra både när det gäller. praktiska moment och arbete med det pedagogiska materialet.
På detta sätt ser vi ditt/ert barns lust och förmåga att leka och lära.
På detta sätt ser vi att ditt/ert barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18).

 

Beskriv och visa med stöd av dokumentation hur barnen är delaktiga och får inflytande i undervisningen och vardagen. Barnen är delaktiga i undervisningen och i vardagen genom att det är delvis deras tankar och önskemål som ligger till grund för de aktiviteter vi planerar. Vi pedagoger gör barnintervjuer, observationer och är delaktiga i leken och i samtal med barnen för att på så sätt kartlägga barngruppens önskemål och behov. Vi genomför även röstningar när vi ska fatta vissa beslut. Miljön är utformad på så sätt att material finns tillgängligt för barnen under dagen så att de kan arbeta självständigt med de som de är intresserade av.
På detta sätt tar vi vara på ditt/ert barns tankar, idéer och åsikter i förskolan.
Namn
Kommentar…

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Lpfö 18).

På detta sätt ger vi dig som förälder möjlighet till delaktighet i vår verksamhet. Vi har ett föräldramöte på hösten och ett på våren. Det på våren kombineras med ett samverkansmöte kring ett aktuellt tema eller fråga. Detta år handlar samverkansmötet om vår nya utvecklingsamtalsrutin på Unikum. Vi erbjuder utvecklingssamtal på våren och inskolningsamtal/uppföljningssamtal efter inskolning på hösten. Vi har även spontana och andra planerade samtal vid behov, löpande under året. Vårt nya dokumentationsverktyg Unikum ger er vårdnadshavare möjlighet att följa vårt arbete och komma med kommentarer och feedbak direkt i Unikum. Alla vårdnadshavare är välkomna att delta i verksamheten tillsammans med sina barn, under en dag eller stund av dagen.
Detta vill jag som förälder att vi skall prata om på utvecklingssamtalet.
Övriga synpunkter.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: