Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal - Årskurs 1-9 Huddinge kommun grundsärskola

Skapad 2020-02-19 03:12 av Katarina Sjöberg
Detta underlag används inför och vid utvecklingssamtal för elever i årskurs 1-9 i Huddinge kommuns grundsärskolor.
Grundsärskola 6 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalen handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

 • Saker som jag gjort och lärt mig under terminen.
 • Hur arbete med tidigare överenskommelser har gått.
 • Vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden.
 • Vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är framåtsyftande och handlar om hur eleven bäst kan stödjas och vilka insatser som kan behövas så att eleven når kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Informationen som ges vid utvecklingssamtalet är också tillbakablickande då den utgår från en utvärdering av elevens utveckling. Samtalet omfattar både elevens kunskapsutveckling och elevens sociala utveckling. På det sättet ger utvecklingssamtalet en möjlighet för både eleven och vårdnadshavare att få en mer samlad information om elevens skolsituation än vad som är möjligt för läraren att fortlöpande ge i undervisningen.

Skriftliga omdömen

Lärarna i grundsärskolan skriver omdömen i årskurs 1-9. Omdömena är inte betyg, utan en bedömning av vad ditt barn hittills har lärt sig i de olika ämnena/ämnesområdena.

Följande omdömen används i årskurs 1-9

 • Insats krävs
 • Godtagbara
 • Mer än godtagbara

 

Betyg

Vårdnadshavare till de elever som läser ämnen har möjlighet att skriftligt begära ut betyg från årskurs 6. I dessa fall skrivs inga omdömen.

 • E - Eleven har uppnått samtliga kunskapskrav för betyget E.
 • D - Eleven har uppfyllt samtliga kunskapskrav för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
 • C - Eleven har uppnått samtliga kunskapskrav för betyget C.
 • B - Eleven har uppnått samtliga kunskapskrav för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
 • A - Kunskapskraven är uppfyllda i sin helhet.

   

Framåtsyftande planering

Under utvecklingssamtalet går vi igenom elevens framåtsyftande planering. Dokumentet ska innehålla konkreta mål och beskrivningar av vad skolan ska göra för elevens fortsatta utveckling. 

Utvecklingssamtal som genomförs under läsåret

 • Utvecklingssamtalet är ca 30 min.
 • På samtalen utvärderar vi elevens mål.
 • På vårterminen får eleverna i årskurs 1-9 skriftliga omdömen.

 

 

Mer om bedömning

Mer om kursplaner

 

Denna del genomförs i skolan innan utvecklingssamtalet.

Frågorna gäller elevens utveckling utöver det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande".

Delaktighet
Elevkommentar
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Trygghet och tillhörighet
Elevkommentar
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Lärmiljö
Elevkommentar
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Överenskommelser för Framåtsyftande planering

Här beskrivs elevens mål och vem som gör vad i arbetet med att nå dessa mål.

Mål
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Övrigt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: