👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal för Kyrkängens förskola

Skapad 2020-02-25 09:18 av Jenny Landström
Varför utvecklingssamtal? Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättníngar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Vårdnadshavare ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan Varmt välkomna
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

Varför utvecklingssamtal?
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättníngar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.
Vårdnadshavare ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan

Varmt välkomna

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till utvecklingssamtal för ert barn

Vi bjuder in till utvecklingssamtal regelbundet, minst en gång per år. Samtalet handlar om ert barns trivsel samt utveckling och lärande i och utanför förskolan.

  • Vi visar på exempel på ditt barns utforskande och förändrade kunnande som vi samtalar kring.
  • Vi följer tillsammans upp tidigare överenskommelser och formulerar en ny.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Syftet med planen är:

  • Att utifrån barnets erfarenheter, intressen, behov och åsikter beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen »
  • Att efter samtal mellan pedagoger och vårdnadshavare och barn, formulera aktuella utvecklingsområden utifrån läroplanen
  • Att komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden
  • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal
Utvecklingsområde Förskollärare föreslår mål för verksamheten utifrån läroplanen som pedagog/vårdnadshavare sen kommer överens om i samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet handlar om ert barns trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Utvecklingssamtalet påverkar hur vi lägger upp undervisningen och arbetet på förskolan. Vi ser gärna att ni förbereder er inför samtalet genom att besvara frågorna nedan.

 

 

Trivsel, utveckling och lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 

 

Lpfö18 2.1 - Normer och värden Normer och värden Hur upplever vi barnets: •Situation på förskolan? •Samspelet med andra barn och pedagoger? •Förståelse för varandras olikheter? Hur har aktiviteter/projekt bidragit till barnets utveckling inom detta område? Vilka lärprocesser är barnet inne i?
Namn
Kommentar…
Lpfö18 2.2 - Utveckling och lärande Utveckling och lärande Hur upplever vi att barnet utvecklar sin: •Nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära? •Självständighet och tillit till sin egen förmåga? Hur har aktivitet/projekt bidragit till barnets utveckling inom detta område? Vilka lärprocesser är barnet inne i gällande: •Matematik •Språkutveckling •Naturvetenskap/teknik •Estetiska uttrycksformer såsom bild, dans, rörelse och lek, sång och musik
Namn
Kommentar…
Lpfö18 2.3 - Barns inflytande Barns inflytande Hur upplever vi att barnet utvecklar sin: •Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar? •Förmåga att ta ansvar för förskolans miljö? Hur har aktiviteter/projekt bidragit till barnets utveckling inom detta område? Vilka lärprocesser är barnet inne i?
Namn
Kommentar…
Barnens kommentarer Omsorg, Utveckling och lärande Lpfö-18 "Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnets behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar ideer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet"
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Barnens kommentarer Normer och värden Lpfö-18 "Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang"
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Barnens kommentarer Barns delaktighet och inflytande Lpfö-18 " Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen"
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…