Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckeldokumentet till förskola område Norra

Skapad 2020-03-03 09:50 av Sofie Sigfridsson
Samtalsmall för utvecklingssamtal och övergångssamtal för förskolorna i Norra skolområdet
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Nu är det dags för utvecklingssamtal. Vi förbereder för samtalet på förskolan genom att observera och dokumentera kring barnet. Ni som vårdnadshavare får också möjlighet att skriva in kommentarer och frågor. Tillsammans med en pedagog får ni sedan tid att i lugn och ro prata om hur ni upplever hur ert barn har det på förskolan och hur det fungerar för barnets utveckling och lärande. Välkommen!

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.  Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. 

Lek I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. [---] Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler.
Samspel Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. [...] Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn.
Språk och kommunikation Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. [...] Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. [...] Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. [...] Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
Motorik Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: -motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande -förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans -förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
Utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Det finns några frågor som en hjälp för er att förbereda er inför samtalet. Det är också bra om ni funderar på om det är något speciellt som ni vill ta upp under samtalet.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Syftet med utvecklingssamtalet är:
Att utifrån barnets styrkor, intressen och behov och utifrån vårdnadshavares synpunkter, beskriva hur vi på förskolan kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja trivsel och fortsatt utveckling, med stöd i läroplanen.

Fokuseringen i denna delen av samtalet är uppflyttningen till förskoleklass.

Frågor ställda till barnet. Pedagog skriver:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Kompletterande överlämningsplan Utifrån läroplanens barnsyn och kunskapssyn har följande frågor formulerats kring kompletterande överlämningsplan. -för barn i behov av stöd i form av extra anpassningar -för barn i behov av särskilt stöd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: