Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reviderad Utvecklingssamtalsmall- Falköpingskommun

Skapad 2020-03-05 06:57 av Alexandra Sahlén
Genom utvecklingssamtalet vill vi ger er möjlighet till delaktighet och inflytande i barnets utbildning. Samtalet kommer att ske genom Unikum. Utifrån förskolans läroplan Lpfö 18 ska förskolan utgöra grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

• Barn, pedagog och vårdnadshavare möts med fokus på barnets utveckling och lärande tillsammans med andra.

• Utvecklingssamtal skall synliggöra barnets lärprocesser/ förändrat kunnande.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

Genom utvecklingssamtalet vill vi ger er möjlighet till delaktighet och inflytande i barnets utbildning. Samtalet kommer att ske genom Unikum. Utifrån förskolans läroplan Lpfö 18 ska förskolan utgöra grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Vi har avsatt 30 minuter för samtalet.

varmt välkomna! 

Frågor att reflektera kring inför samtalet
Vad kan vi berätta om utbildningen detta läsåret?

2.1 NORMER OCH VÄRDEN


Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

 

 

2.1 Normer och värden

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

 

2.2 Omsorg, Utveckling och lärande

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. 

2.3 Barns delaktighet och inflytande

2.4 FÖRSKOLA OCH HEM

 För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

 

2.4 Förskola och hem

2.5 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

 

2.5 Övergång och samverkan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: