Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för utvecklingssamtal

Skapad 2020-03-10 06:22 av Elin Bjurling
Förskola 1 - 3
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 

 

Varför utvecklingssamtal?

Förskolans läroplan, kapitel 2.4 Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Samtalets innehåll

  • Utgår från aktuell dokumentation från pågående arbete på avdelningen som visar barnets utveckling och lärande och verksamhetens resultat. Barnets lärprocesser återkopplas till Er vårdnadshavare vid samtalet.
  • Pedagogerna beskriver hur förskolan arbetar för att stimulera barnets utveckling och lärande utifrån förskolans läroplan och uppdrag.
  • Utgår från den potential som finns hos barnet och hur förskolan arbetar för att utmana och stödja barnets fortsatta utveckling och lärande.
  • Övrigt Ni vårdnadshavare önskar prata om

Samtalets genomförande

Dokumentationer av äldre barns utveckling och lärande återkopplas till barnet före samtalet. Pedagogerna visar barnet innehållet och barnet får vara delaktig i vad som berättas om barnet i dokumentationen och samtalet. Barnet visar dokumentationen för Er vårdnadshavare före samtalet eller deltar i samtalet.

Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar från förskolans pedagoger

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Normer och värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” Lpfö-98 sid 8 reviderad upplaga. Klicka här för att öppna läroplanen>>

 

 

Trivsel och trygghet
Empati, respekt och ansvar

Utveckling och lärande

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” Lpfö-98 sid 9 reviderad upplaga. Klicka här för att öppna läroplanen>>

Språk förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att berätta, uttrycka sina tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
Matematik Förskolan ska Sträva efter att varje barn Utvecklar sin förståelse För rum, form, läge och Riktning samt grundläggande Egenskaper hos mängder, Antal ordning och talbegrepp Samt mätning, tid, Förändring och problemlösning.
Naturvetenskap och Teknik Förskolan ska sträva efter att varje barn • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
Skapande Förskolan ska sträva efter att varje barn • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
Rörelse och hälsa Förskolan ska sträva efter att varje barn • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Barns inflytande

”I förskolan läggs grunden för vad demokrati är” Lpfö-98 sid 12 reviderad upplaga . Klicka här för att öppna läroplanen>>

Barns inflytande

Övrigt

Övriga frågor vi önskar samtala kring vid utvecklingssamtalet
Uppföljning av ev. tidigare överenskommelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: