Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkens förskola - Elefanten - Samtalsmall 2019-2020

Skapad 2020-03-12 03:09 av Mathilda Nilsson
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

För att samtalet ska bli en dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger är det viktigt att alla parter är väl förberedda inför samtalet. Vi ber dig därför att kommentera det du vill ta upp vid samtalet.

 

Detta kommer vi ta upp vid samtalet:
Vi kommer tillsammans att prata om barnets välbefinnande och omsorg hos oss på Arkens förskola. Där efter har vi möjlighet att prata om hur vi arbetar med normer och värden, omsorg, utveckling och lärande, barns delaktighet och inflytande och förskola och hem. Under varje rubrik har vi kort beskrivit hur vi arbetar med dessa olika områden.

Inför samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (Lpfö 18, S.7) Klicka här för att öppna läroplanen. 

Förskolans uppdrag
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (Lpfö 18, s.12) Klicka här för att öppna läroplanen

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utveckla normer och värden?

 På Elefanten uppmuntrar vi barnen att "se" och hjälpa varandra under dagen, att trösta när någon är ledsen, bjuda in till lek och vara en bra kompis.

Vi arbetar aktivt med att skapa ett tillåtande klimat, där man uppmuntras att tala men även att lyssna på sin kompis eller en vuxen. Vi vill öka förståelsen för att vi är olika individer och att vi tänker olika men att vi ändå kan mötas och värna om varandra. Det är viktigt att vi pedagoger uppmuntrar barnen till att visa respekt för en annan människa och ge redskap för att förstå innebörden av ett stopp och att säga/”göra” förlåt. Vi arbetar också aktivt med att påminna barnen om att ta hand om vårt material, att vara rädd om sakerna vi har på förskolan så att man kan använda dessa under en längre tid. För oss är det viktigt att visa barnen att man ska värna om sin miljö och att det är roligare att arbeta i en miljö som är fin och inspirerande. 

 

Utvalda läroplansmål för HT 2019/VT 2020 inom normer och värden:

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande” (Lpfö18)

 

Förväntade effekter – Målkriterier:

  • Att barnen ser och hjälper varandra i olika situationer under dagen, exempelvis vid av/påklädning eller för att hämta en sak som kompisen pekar på, önskar eller behöver ha för att utföra en aktivitet.
  • När vi ser att barnen använder "STOPP-handen" för att förstärka en känsla och deras kompisar visar respekt inför den känslan/handlingen.
  • Att barnen ska visa respekt mot varandra och löser konflikter efter förmåga.
  • Att vi ser att barnen aktivt väljer att plocka undan/plocka upp efter sig. Att "städa" i miljön så att den blir inbjudande och att vi ser att barnen värnar om våra saker och vår miljö.
Normer och värden Förskolans uppdrag är att att aktivt påverka, stimulera och hjälpa barnen att utveckla förståelse för samhället och allt kring det, vad gäller de demokratiska värderingarna. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring Normer och värden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Omsorg, utveckling och lärande Förskolans uppdrag är att se till att vår verksamhet präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Ta tillvara på barnens intressen och stärka dem så de kan erövra nya kunskaper och erfarenheter. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring utveckling och lärande i läroplanen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 Barns delaktighet och inflytande 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen (Lpfö 18, s.16) Klicka här för att öppna läroplanen

 

Hur ger verksamheten barnet möjlighet att utöva delaktighet och inflytande?

På Elefanten arbetar vi för att alla barn på Elefanten ska våga göra sin röst hörd, att man ska våga och vilja dela med sig av sina tankar, vi resonerar och ställer öppna frågor. Vi uppmuntrar till att man lyssnar på sina kompisar samt att vänta på sin tur. Allas tankar är lika viktiga!

Vi vill uppmuntra till att göra barnen delaktiga i beslut som vi tar på avdelningen och göra dem medvetna om att man kan påverka sin vardag här på förskolan på olika sätt, exempelvis genom att önska aktivitet på samling, val av lekplats eller vid spontana aktiviteter under dagen.

Vi arbetar ständigt med att inreda miljön efter barnens intresse och så att barnen kan göra självständiga aktivitetsval. Vi vill att materialet ska vara så tillgängligt som möjligt för att göra det så lustfyllt och enkelt för barnen att välja en aktivitet utifrån deras intressen.

 

Utvalda läroplansmål för HT 2019/VT 2020 inom barns inflytande:
"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation” (Lpfö18)

 

Förväntade effekter – Målkriterier:

  •  Att alla barn vågar göra sin röst hörd utifrån sin utvecklingsnivå under olika aktiviteter som ges under dagen, så som vid samling, matsituation osv.  
  • Att barnen förstår att de kan påverka en samling eller en aktivitet genom att framföra sina önskemål.
  • Att barnen gör aktiva val genom att gå och hämta ett material från hyllan och på så vis påverka när den valda aktiviteten påbörjas och avslutas.

 

Barns delaktighet och inflytande Förskolans uppdrag är att lägga grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Att låta barnens intressen och behov ligga till grund för miljöns utformning. Genom att stödja barnen i att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, skapar vi förutsättningar för att utveckla deras sociala förmågor. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring barns inflytande.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen (Lpfö 18, s.17) Klicka här för att öppna läroplanen.

 


Hur ger verksamheten vårdnadshavare utrymme för delaktighet?

Förskola och hem Förskolans uppdrag är att komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete skall ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Klicka ovan för att läsa det fullständiga kapitlet kring förskola och hem.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: